Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗСВТС е внесен за гласуване в НС

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки е внесен за гласуване в НС. Документът със сигнатура 47-202-01-22 е депозиран на 27.04.2022 г. и предлага промени, целящи синхронизиране на нормативната уредба на национално ниво и европейската законодателна рамка.

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия - 27.04.2022 г.

Законодателна инициатива на МС предлага промени в нормативната уредба на статистическата дейност относно вътресъюзната търговия със стоки, с които да се синхронизират текстовете на ЗСВТС с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламентът за неговото изпълнение. В мотивите към законопроекта е посочено, че са необходими следните редакции:

1. На национално се определя отговорна институция, която да осъществява обмена на микроданни за вътресъюзния износ. С оглед на обстоятелството, че Националният статистически институт е органът, сертифициран относно сигурността при обмена на микроданни с другите държави членки и Евростат, неговите функции се допълват със задължението за обмен на микроданни и метаданни с другите държави членки.
2. Определя се 7-дневен срок за деклариране на нови данни или за извършване на корекции във вече декларирани данни - в случаите на възникнали нови обстоятелства. Съществуващата сега възможност при възникнали нови обстоятелства корекции да се осъществяват за период до 6 минали референтни периода не позволява данните да бъдат включени в съответния референтен период, което води до непълнота и некоректност на данните. Предложението е продиктувано и от обстоятелството, че при мониторинга и изготвянето на докладите за качество Евростат оценява навременността и пълнотата на данните, като винаги ги съпоставя с първоначално предоставените данни за дадения референтен период. Освен това Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламентът за неговото изпълнение въвеждат съкратени срокове - обменът на подробните микроданни ще се осъществява до 30 дни след референтния период. Краткият срок е съобразен и с потребностите, идентифицирани в практиката по прилагане на системата, като ще се подобри качеството на данните и изготвянето на надеждна статистика.
3. Понятията, използвани в действащото законодателство, се синхронизират с понятията, използвани в регламентите. В обнародвания на български език в „Официален вестник” Регламент (ЕС) № 2019/2152 (ОВ, L 327 от 17 декември 2019 г., стр. 1) и регламента за неговото изпълнение са използвани различни понятия от тези в действащото законодателство: вътресъюзна вместо вътрешнообщностна; вътресъюзен износ и вътресъюзен внос вместо изпращания и пристигания; особени стоки вместо специфични стоки; поверителност вместо конфиденциалност. Това налага замяната на тези понятия в закона, както и дефинирането на новите понятия. 

Освен необходимостта да се транспонират в националното законодателство разпоредбите на съответните директиви, авторите на внесения за гласуване на 27 април проект добавят към целите:

•    ефективното използване на новосъздадения допълнителен административен източник на данни - обмена на микроданни за вътресъюзния износ на стоки, за намаляване на асиметриите в огледалните потоци и за предоставяне на консистентни данни на потребителите;
•    повишаване на качеството (навременност и пълнота на данните) и контрола върху достоверността на данните за вътресъюзната търговия със стоки;
•    създаване на ясна и непротиворечива нормативна уредба.

Пълният текст на законопроекта е достъпен в интернет страницата на НС, както и в прикачения файл по-долу.


Счетоводна консултация от експерти » ТУК «