Вие сте тук

Данъци 2015 г. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите публикува в сайта си подробна информация за промените в данъчното законодателство през 2015 г. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани преди всичко с усъвършенстване и улесняване на практическото прилагане на данъчните закони и привеждането на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз.

Ето и основните промени в ЗАДС за 2015 година:

Прецизирано е определението за "частни развлекателни полети и плаване" във връзка със запитване от страна на Европейската комисия за допълнителна информация за прилагането на чл. 14, параграф 1, букви „б“ и „в" от Директива 2003/96/ЕО относно освобождаването от акциз на енергийни продукти, използвани за целите на въздухоплаването и на корабоплаването.

В директивата е уточнено понятието „частен полет за развлечение“  - то означава използването на самолет от неговия собственик или от физическото или юридическо лице, което може да го ползва или под наем или по друг начин, за цели, различни от търговските и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи. Пак в текста на Директива 2003/96/ЕО за „частно плаване за развлечение“ е дадено следното определение: използването на плавателен съд от неговия собственик или от физическото или юридическо лице, което може да го ползва или под наем или по друг начин, за цели, различни от търговските и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи. 

Според Европейската комисията освобождаването по член 14, параграф 1, буква „б“ от Енергийната директива, трябва се прилага само за енергийни продукти, предназначени за зареждане на въздухоплавателни средства, които служат пряко за предоставяне на услуги срещу заплащане. В тази връзка в случаите, когато частно въздухоплавателно средство е дадено под наем в контекста на пакет с екипаж, гориво и различни услуги, същите не попадат в обхвата на член 14, параграф 1, буква „б" от Енергийната директива, при условие че лицата, взели под наем въздухоплавателно средство, го използват за развлечение, а не за предоставяне на услуги срещу заплащане. В обхвата на разпоредбите не попадат и случаите, когато въздухоплавателното средство или плавателният съд се използва за нуждите на предприятието, но без да служи пряко за предоставяне на услуги срещу заплащане. 

Изменен и допълнен е чл.12 от ЗАДС с цел създаване на ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване, тъй като действащите до 31.12.2014 г. разпоредби затрудняват контрола на митническите органи по правилното проследяване на отпадъците от тютюн.

  • Чл. 12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:

1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм.

(2) За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1.

(3) Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Отпадъците от тютюн, които не попадат в обхвата на ал. 1, т. 2:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) се унищожават от или се предоставят за унищожаване на лица, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на нормативните актове за прилагането му;

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

3. се влагат в производството на тютюневи изделия;

4. се извеждат за друга държава членка, или

5. се изнасят.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Дейностите по ал. 4 се предприемат от лицата:

1. при чиято дейност се образуват отпадъците по ал. 4;

2. които въвеждат отпадъци по ал. 4 на територията на страната от територията на друга държава членка;

3. които внасят отпадъци по ал. 4;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) които придобиват отпадъците по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Отпадъците по ал. 4 се унищожават само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Редът и начинът за предоставяне на лица, притежаващи разрешение за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за унищожаване, влагане в производството на тютюневи изделия, внасяне, изнасяне, въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка или извеждане за друга държава членка на отпадъците по ал. 4, се определят с правилника за прилагане на закона.

(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Унищожаване на отпадъците по ал. 4 е дейността по тяхното третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците, с цел предотвратяване на употребата им като тютюнево изделие или суровина за производство на тютюневи изделия.

Прието е поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите и график за осъществяването му:

1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса;

2. на пропорционалния акциз:

а) 25 на сто от 1 януари 2016 година;

б) 27 на сто от 1 януари 2017 година;

в) 28 на сто от 1 януари 2018 година.

Размерът на акциза по ал.1 не трябва да е по-малък от:

1. 161 лв. за 1000 къса от 1 януари 2016 г.;

2. 168 лв. за 1000 къса от 1 януари 2017 г.;

3. 177 лв. за 1000 къса от 1 януари 2018 г.

Намаляване на административната тежест при издаване на лиценз за управление на данъчен склад

Отменено е изискването за прилагане на годишните финансови отчети за предходните три години, тъй като информацията, съдържаща се в отчетите, не е от значение при издаването на лиценз за управление на данъчен склад.

Отменено е изискването за поставяне на акцизен бандерол за малки опаковки.

Приета е промяна в чл. 64, съгласно която за хранителни добавки, съдържащи етилов алкохол, за който е платен акциза, не е задължително да се поставя акцизен бандерол ако са опаковани в малки опаковки (до 50 мл), тъй като в много от случаите върху потребителската опаковка на тези стоки технически не може да бъде поставен такъв.

Ограничена е възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива.

Приета е промяна в чл. 94, съгласно която се ограничава възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво за което акцизната ставка е в по-висок размер и горивото се съдържа в резервоарите на моторни превозни средства, самоходни машини и всякакъв друг вид превозни средства. В тази връзка е приет нов чл. 94а по отношение налагането на административнонаказателна санкция на лицата, получили или разпоредили се неправомерно с маркирано гориво за отопление.

Енергийни продукти, отнети в полза на държвата, които са годни за употреба и не представляват опасност за живота и здравето на хората или за околната среда, ще могат да се предоставят като безъвзмездна помощ на лечебни заведения, социални институции, училища или на хора с увреждания и ли такива, определени като крайно нуждаещи се. Редът, по който това ще се случва, е определен с наредбата по чл. 124, ал. 4 от закона, издадена от министъра на финансите.

Усъвършенстван е митническият контрол върху акцизните стоки.

Осъществяването на превантивен и последващ контрол ще се извършва със средства за измерване и контрол в обектите в които се въвеждат, произвеждат, складират и извеждат акцизни стоки. С т. 55 в чл. 4 е въведено легално определение за „средства за измерване и контрол”. 

Всички данни от средствата за измерване и контрол ще се отразяват в отчетността на лицата. При техническа възможност за електронно предаване на данни, те ще се предават по електронен път в автоматизираната система за отчетност на лицата. До Централно митническо управление ще се изпращат данни от средствата за измерване и контрол, информацията от които е от съществено значение за осъществяване на ефективен контрол и за определяне на задължения за акциз.

Законовите промени влизат в сила след положително решение от страна на ЕК във връзка с процедурата по нотификация, предприета от Министерство на финансите по реда на Директива 98/34/ЕО от 22 юни 1998 г.

Предоставяне на информация на НАП за издадените ревизионни актове от митническите органи

Информация за издадените от митническите органи ревизионни актове, с които са определени задължения за акциз, ще се изпраща ежемесечно на Националната агенция за приходите. Получената информация може да се използва от органите по приходите на НАП за анализ и оценка на риска, както и за предприемане на действия по извършване на данъчни проверки и ревизии на рискови икономически оператори за определяне на задължения по други видове данъци. 

Източник: Министерство на финансите