Вие сте тук

Данъци 2015 г. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат през 2015 г. промяна в данъчните облекчения, облагането на доходите от лихви и авансовото удържане на данък за четвърто тримесeчие.

Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г. обобщено:
Отменено е данъчното облекчение за доходи, непривишаващи минималната работна заплата.
Отпада въведеното през 2014 г. данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата - разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ е отменена. Облекчението за пръв и последен път ще се ползва за доходи, реализирани през 2014 г.
В Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г. е уточнено, че "Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, НЕ МОЖЕ да се ползва в случаите, когато през данъчната година, освен доходи от трудови правоотношения, лицето е придобило необлагаеми доходи (пенсии, стипендии, печалби от хазартни игри, доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, и др.)."
Въведени са нови данъчни облекчения за деца.
Въведени се две нови данъчни облекчения за деца с цел осигуряване на финансови стимули от страна на държавата за подпомагане отглеждането на деца в България и увеличаване участието на жените с деца на пазара на труда. Според Чл. 22в:
"(1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца."
Другото данъчно облекчение е регламентирано с Чл. 22г:
"(1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган."
Разширява се данъчната основа за данъка върху доходите от лихви.
От  1  януари  2015  г.    се  разширява  данъчната  основа  за  облагане  с  данък  върху доходите от лихви, като с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви не само по депозитни, а по всички банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни, като данъчната ставка остава непроменена – 8 % без възможност за поетапно годишно намаляване (чл. 11, ал. 5 – изм., чл. 13, ал. 1, т. 8 – отм., чл. 38, ал. 13 - изм, чл. 46, ал . 4 - изм., чл. 73, ал. 1, т. 4 - изм.).
Освобождават се от облагане лихвите по облигации или други дългови ценни книжа.
Приета е промяна за облагане на лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините. С окончателен данък няма да се облагат доходите от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в трета държава, когато не са реализирани чрез определена база в страната и са от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени  от  държавата  или  общините  и  допуснати  до  търговия  на  регулиран  пазар  в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Променени са условията, при които може да се ползва отстъпка   при   подаване   на   годишната   данъчна   декларация   по електронен път.
От 01. 01. 2015 г. отпада възможността да се ползва 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при подаване до 10 февруари на следващата година. Отстъпката от 5 % върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е валидна ако декларацията е подадена по електронен път до 31 март на следващата година (а не 30 април) и внасяне на данъка до 30 април и лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Удържане на авансов данък за четвърто тримесечие.
Предоставена е възможност за физическите лица да изберат да им бъде удържан авансов  данък  по  чл.  43,  ал.  4 ("Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му") и  чл.  44,  ал.  4 ("Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто." ) за  доходи,  придобити  през  четвъртото тримесечие на годината, ако преценят, че това ще ги улесни при годишното облагане и деклариране на доходите.

Източник: Министерство на финансите