Вие сте тук

Данъци 2015 г. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното законодателство с правото на Европейския съюз. 

Основните промени в ЗКПО за 2015 г., обобщени и публикувани в сайта на Министерство на финансите, са:

Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица.

Промяната е наложена от изтичането на преходния период от 8 години, през който страната ни има право да не прилага Директива 2003/49/ЕО. Според изискванията на Директивата държавите-членки на ЕС нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави-членки, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. За преходния 8-годишен период, договорен от от България при присъединяването ни към Европейския съюз, данъчната ставка върху плащанията на съответните лихви, авторски и лицензионни задължения не трябва да надвишава 10% до 31 декември 2010 г. и 5 % за следващите три години до 31 декември 2014 г. Във връзка със задължението страната ни да започне от 2015 г. прилагането на Директива 2003/49/ЕО, в Закона за корпоративното подоходно облагане е приета промяна, съгласно която с данък при източника няма да се облагат доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия.

Разширен е обхватът на освобождаването от данъчно облагане за доходи от лихви по облигации и лихви по заем.

С изменението в чл. 195 се освобождават от облагане с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Предвид действащото данъчно облекчение за освобождаване от облагане с данък при източника на доходите от лихви по заем, предоставен на местно юридическо лице, при определени условия е прието и освобождаване от облагане с данък при източника на доходите на чуждестранни юридически лица от лихви по заем, по който не се издават облигации и по който държавата или общините са заемополучател.

Приети са промени, свързани с данъчни облекцения, представляващи минимална или държавна помощ.

Измененията са наложени от изискванията за привеждане в съответствие данъчното законодателство с новите европейски правила за минимални и държавни помощи. При предоставянето на данъчни облекчения в ЗКПО те трябва да бъдат съобразени с: Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент № 1407/2013) в сила от 1 януари 2014 г.;

 • Насоки за регионална помощ за периода 2014–2020 г. (Насоки 2014-2020 г.) в сила от 1 юли 2014 г.;
 • Карта на национална регионална държавна помощ 2014-2020 г., приложима от 1 юли 2014 г.;
 • Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. в сила от 1 юли 2014 г.

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ

Във връзка с Регламент (ЕС) № 1407/2013 са направени следните промени:

 1. въвежда се понятието „едно и също предприятие“;
 2. общият размер на помощ de minimis, предоставяна във всяка държава-членка на едно и също предприятие, не трябва да надхвърля праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за осъществяване на автомобилни превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, за период от три последователни години, включително текущата година;
 3. премахва ограничението по отношение на предприятията, в затруднение и такива, осъществяващи дейност в отрасъл въгледобив;
 4. въведен е специален ред за деклариране в случаите на едно и също предприятие – първото подало годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО данъчно задължено лице да декларира обстоятелствата във връзка с данъчното облекчение и това деклариране да може да се ползва от всички данъчно задължени лица в обхвата на едно и също предприятие;
 5. въвеждат се специфични правила за натрупване на помощта в случаите на преобразуване;
 6. други промени.

Данъчни облекчения под формата на държавна помощ

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Промените в закона отразяват както условията в новите Насоки 2014 г.-2020 г. за отпускане на държавна помощ на предприятията за регионално развитие, така и на критериите в Картата на национална регионална държавна помощ 2014 г.-2020 г. за Република България. Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50% от общите инвестиционни разходи в пет региона на Република България и на 25% в Югозападния регион.

Основните промени, свързани с новите Насоки 2014 г. - 2020 г. за отпускане на държавна помощ на предприятията за регионално развитие се отнасят главно до:

 1. промяна в определението за предприятие в затруднение;
 2. промяна в определението за производствена дейност - въвеждат се някои нови условия във връзка с активите, включени в първоначалната инвестиция, и наличните активи и техните стойности;
 3. въвеждат се допълнителни условия за случаите, в които не може да се ползва данъчното облекчение;
 4. въвежда изискване за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ;
 5. забравяна се кумулирането на помощта с други помощи;
 6. други промени.

Данъчното облекчение може да се прилага за данъчни периоди от 2014 г. до 2020 г. само след постановяване на положително решение от страна на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Съобразно актуалните от 1 юли 2014 г Насоки на ЕС за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. са приети промени в данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. Дадено е определение за "голямо предприятие" във връзка с въведеното изискване за подаване на формуляр за кандидатстване за помощ от големите предприятия. Относно данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, също важи правилото, че може да се прилага за данъчни периоди от 2014 г. до 2020 г., само след постановяване на положително решение от страна на Европейската комисия.

И за двете данъчни облекчения, представляващи държавна помощ, правото на преотстъпване се преустановява и в случаите, в които данъчно задължено лице, което трябва да подаде формуляр за кандидатстване, не го направи по реда на закона.

Въведен е нов данък върху допълнителните разходи на народните представители.

От 1 януари 2015 г. допълнителните разходи на народните представители, регламентирани в чл.12 от приложение "Финансови правила по бюджета на народното събрание" и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще се облагат 10% данък. Декларирането и внасянето на дължимия данък ще става в срок до 31 декемврина съответната финансова година.

Автоматичен обмен на информация

За да се уеднакви редът за подаване на информация по ЗКПО с реда по ЗДДФЛ, е въведен срок за подаване на информация за доходите, за които се извършва автоматичен обмен на информация, в случаите на прекратяване на данъчно задълженото лице.

Източник: Министерство на финансите