Новият Закон за независимия финансов одит е приет и на второ четене

 Закон за независимия финансов одит

Законопроектът за независимия финансов одит е приет и на второ четене.

Депутатите гласуваха разпоредбите, регламентиращи осъществяването на финансов одит от регистрирани одитори в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща Директива 2006/43/ЕС относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, както и на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес. Проектът на нормативния акт беше приет от Парламента през юли, след което са направени редица предложения за промени в текста (отразени са в доклада, представен при вчерашното гласуване, който може да бъде разгледан ТУК).

Новият закон отменя действащия в момента и урежда:

  • целта, обхвата и принципите на независимия финансов одит, извършван от регистрирани одитори;
  • професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на финансовия одит;
  • придобиването на правососпобност на дипломиран експерт-счетоводител;
  • придобиването на правосособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;
  • правата и задълженията на регистрираните одитори;
  • статута и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
  • статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
  • дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Пълният текст на приетият вчера нормативен акт предстои да бъде обнародван в Държавен вестник, след което читателите на news.inbalance.bg ще могат да се запознаят с него и в рубриката "Законодателство".

Източник: НС