Вие сте тук

Обнародвани са промени в наредбите, уреждащи работното време и отпуските и обезщетенията от ДОО

Промени в две наредби, уреждащи прилагането на разпоредбите относно работното време и отпуските и отпускането на обезщетения от държавното обществено осигуряване, са обнародвани в бр. 78 на Държавен вестник от 30.09.2022 г.

Регламентирано време за дежурство

Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и нормативният документ, с чието публикуване в ДВ се изменят официално разпоредби в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). 

Постановлението влиза в сила със задна дата от 1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 – 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от 30 септември 2022 г.

С редакциите в текстовете на НРВПО се регламентират задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му. Разписани са и правила за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). 

Промените в НПОПДОО касаят реда за представяне на необходимите документи в Националния осигурителен институт за изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

Пълният текст на постановлението е цитиран по-долу:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 41 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 18 и 56 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а се създава ал. 3:

„(3) В Правилника за вътрешния трудов ред се определя начинът на запознаване на работниците и служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение. Когато е уговорено задължение за разположение на работника и служителя, се определя и начинът на уведомяване за явяване на работа.“

2.В чл. 9б, ал. 3 след думата „раждане“ се поставя запетая и се добавя „за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)“.

3.Член 10 се отменя.

4. В глава първа се създава раздел ІІа:

„Раздел ІІа

Дежурство и време на разположение

Чл. 13а. (1) Дежурството представлява организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения.

(2) Времето на дежурство се включва в работното време, определено в трудовия договор.

(3) За времето на дежурство на работника или служителя се изплаща уговореното трудово възнаграждение.

Чл. 13б. (1) Когато особеният характер на работата налага, работодателят може да определя със заповед длъжностите, за които се установява задължение за дежурство, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. След издаването на заповедта работодателят утвърждава поименни графици за дежурство, които се съхраняват най-малко 3 години. Работодателят запознава работниците и служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.

(2) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ времето на дежурство се включва в поименния график за работа по чл. 9а, ал. 1.

(3) При подневно изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименен месечен график за времето на дежурство.

(4) Графикът по ал. 2 и 3 се изготвя при спазване на непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена в Кодекса на труда.

Чл. 13в. (1) Когато особеният характер на работата налага, може да се уговори задължение за работника или служителя да е на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност при необходимост да започне да изпълнява трудовите си задължения.

(2) Времето на разположение не се отчита като работно време.

Чл. 13г. (1) Задължението за разположение се уговаря в индивидуален и/или в колективен трудов договор.

(2) В индивидуалния трудов договор се уговаря и времето, необходимо за явяване на работа.

(3) Работодателят утвърждава поименни графици за времето на разположение, които се съхраняват най-малко 3 години. Работодателят запознава работниците и служителите с утвърдените поименни графици предварително.

Чл. 13д. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може да надвишава:

1. общо за един календарен месец – 100 часа;

2. за едно денонощие през работни дни – 12 часа;

3. през почивни дни – 48 часа.

(2) На работник или служител не може да се възлага да бъде на разположение:

1. в два последователни работни дни или в две последователни работни смени;

2. в повече от два почивни дни в един календарен месец.

(3) Ограниченията по ал. 1 и 2 може да не бъдат прилагани при оказване на медицинска помощ.

Чл. 13е. Когато по време на разположение работникът или служителят изпълнява трудовите си задължения, в 3-дневен срок от деня, в който е положен трудът, работодателят издава заповед, в която се посочват датата и часът на явяване на работа и продължителността на положения труд.

Чл. 13ж. При полагане на труд по времето на разположение на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка след приключване на работата.

Чл. 13з. (1) За времето на разположение се заплаща допълнително трудово възнаграждение по чл. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

(2) Фактически извършената работа по времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд в месеца, в който е положен трудът.“

5.В чл. 15, ал. 1, изречение първо думите „дежурство и за времето на разположение на предприятието“ се заличават.

6.В чл. 22, ал. 1 навсякъде числото „8“ се заменя с „4“.

7.В чл. 24, ал. 2 числото „8“ се заменя с „4“.

8.В глава трета заглавието на раздел II се изменя така:

„Раздел ІІ

Отпуски за майчинство, бащинство и осиновяване“.

9.Създават се чл. 46ж и 46з:

„Чл. 46ж. (1) Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 164в, ал. 1 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление-декларация съгласно приложение № 15 за всеки отделен случай, подадено от бащата (осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. Работодателят е длъжен да предостави отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация. Когато бащата (осиновителят) няма право на този отпуск, работодателят е длъжен в 7-дневен срок писмено да го уведоми за това, като мотивира отказа си.

(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.

(3) Когато отпускът по ал. 1 се ползва за първи път, работодателят издава удостоверение съгласно приложение № 16.

(4) Документите, необходими за предоставяне на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или служителя.

(5) Отпускът по чл. 164в, ал. 1 от КТ не се предоставя, а ако е предоставен, се прекратява при:

1. смърт на детето;

2. лишаване на бащата от родителски права или при ограничаването им по установения ред;

3. даване на детето за осиновяване;

4. прекратяване на осиновяването от съда;

5. настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка;

6. настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

7. отглеждане на детето от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

(6) Бащата (осиновителят) е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.

(7) Отпускът по чл. 164в, ал. 1 от КТ може да се прекратява с писмено искане на бащата (осиновителя) до работодателя.

(8) Използваният отпуск по чл. 164в, ал. 1 от КТ се отчита в книга при работодателя.

Чл. 46з. (1) В удостоверението по чл. 46ж, ал. 3 се вписват размерът и периодът на ползване на отпуска по чл. 164в, ал. 1 от КТ за всеки отделен случай.

(2) Удостоверението се съхранява при работодателя, който е предоставил ползването на отпуска.

(3) Удостоверението се предоставя на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение. Предоставянето на удостоверението на работника или служителя се отразява в книгата по чл. 46ж, ал. 8.“

10.В § 6 от заключителните разпоредби след думите „чл. 164б, ал. 12“ се поставя запетая и се добавя „чл. 164в, ал. 7“.

11.Създава се приложение № 15 към чл. 46ж, ал. 1:

„Приложение № 15 към чл. 46ж, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя)

Подписаният: ................................................................................................................................................

Заявявам желанието си в качеството ми на ............................................................................................

(баща/осиновител на дете до 8-годишна възраст)

да ползвам отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст считано от .............. 20... г. до ………… 20… г.

Декларирам следните обстоятелства за ползването на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 46ж, ал. 1 и 5 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските:

За детето: ................................................................................................... , родено на ................ 20.... г.,

                            (име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …….………./.......... 20…. г.

1. детето не е починало;

2. не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред;

3. детето не е дадено за осиновяване;

4. осиновяването не е прекратено от съда;

5. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

6. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

7. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;

8. не съм ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5, чл. 164в, ал. 1 или чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда;

9. ползвал съм отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5, чл. 164в, ал. 1 или чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда общо в размер на …… дни/месеца.

Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства по т. 1 – 7 да уведомя работодателя, за да прекрати предоставения отпуск.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължа възстановяване на неоснователно изплатените ми суми заедно със законната лихва.

............. 20 .... г.  Декларатор: ............................

Забележки:

1. Заявлението-декларация се съхранява в личното досие на работника или служителя.

2. Излишното се зачертава.“

12. Създава се приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3:

„Приложение № 16 към чл. 46ж, ал. 3

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за ползване на отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда
за детето ……………………….......................................................,

(трите имена)

родено на ......................,

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор …................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …….………./.......... 20…. г.

 

№ по ред

Наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на работодателя

Ползван отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 от КТ за времето
от ..... до .....

Трите имена на лицето, което е ползвало отпуск
по чл. 164в от КТ, и ЕГН (баща, осиновител)

За времето
от …. до ....

Брой календарни дни (месеци)

Подпис на ръководителя или на определено длъжностно лице

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. Удостоверението се съхранява в личното досие на работника или служителя.

2. Колона 2 се попълва от работодателя при издаване на удостоверението, както и от всеки следващ работодател, предоставил ползването на такъв отпуск.“

§ 2. В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 40 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“:

„ж) отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);“.

2. В чл. 4:

а) в основния текст думите „отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст“ се заменят с „отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)“;

б) създава се т. 7:

„7. за паричните обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от КСО – заявление-декларация по образец съгласно приложение № 7а.“

3. Създава се приложение № 7а към чл. 4, т. 7:

„Приложение № 7а към чл. 4, т. 7

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО

от .........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 8-годишна възраст)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................................................................................................... ,

Адрес за кореспонденция ................................................................................................................................. ,

                                  (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх. ет., ап.)

телефон .................................................., мобилен телефон ............................................................................ ,

електронен адрес ............................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,

    (наименование на осигурителя)

за дете ............................................................................................................... , родено на ................ 20.... г.,

                        (име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./ .......... 20…. г.

Майка/Осиновителка .................................................................................................................................. ,

                            (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ........................................................................................

Баща/Осиновител ....................................................................................................................................... ,

                 (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ........................................................................................

Децата са близнаци, …..… на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си в качеството ми на ............................................................................................

                                                                  (баща/осиновител на дете до 8-годишна възраст)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст считано от .............. 20... г.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Не съм лишен от родителски права.

7. Родителските ми права не са ограничени.

8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

9. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ....................................................................................................................................................................

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на .................... 20... г.

Считано от ..................... 20.... г.:

2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Лишен съм от родителски права.

7. Родителските ми права са ограничени.

8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

9. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ....................................................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .......................................                              Подпис: ...............................................

гр. (с.) ....................................“

4. Приложение № 10 към чл. 9 се изменя така:

„Приложение № 10 към чл. 9

ВИЖ приложението

5. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2

ВИЖ приложението

6. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:

„Приложение № 15 към чл. 24

ВИЖ приложението

7. Навсякъде в приложенията:

а) думата „моля“ се заменя със „заявявам желанието си“;

б) след думите „улица, №, ж.к., бл.“ се поставя запетая и се добавя „вх.“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 – 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

Приложенията са достъпни като прикачени файлове.

Източник: ДВ