Вие сте тук

Обнародвани са промени в правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.25/20.03.2020 г.

Обнародвани са промени в правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.25/20.03.2020 г.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на ЗДДС. Текстът на нормативния документ е публикуван в бр.25/20.03.2020 г. на Държавен вестник.

Част от измененията са във връзка с новите разпоредби в ЗДДС от края на 2019 г., други са редакционни и наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

* Виж обобщена информация за промените в Мотиви към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Пълният текст е цитиран по-долу:


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната и в случаите на данъчно събитие по чл. 25, ал. 10 – 12 от закона.“

§ 2. В чл. 9 се създават ал. 8 и 9:

„(8) В случаите на чл. 6, ал. 7, изречение първо от закона лицето следва да разполага едновременно със следните документи:

1. документ, удостоверяващ регистрацията му за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им;

2. писмена декларация от лицето, че е обложило вътреобщностното придобиване на стоките в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

(9) Когато лицето разполага с документите по ал. 8, за доставката не се прилага чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона.“

§ 3. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7: 

„(6) Когато за доставката е приложен чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона и впоследствие лицето се снабди с документите по чл. 9, ал. 8, то коригира резултата от прилагането на тази разпоредба чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания протокол се посочва основанието за анулиране.

(7) В случаите по ал. 6 протоколът се анулира в 5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с документите по чл. 9, ал. 8, и в същия срок се издава нов протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона за извършената вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона, който следва да се отрази в дневника за продажби, справка-декларацията и VIES-декларацията по чл. 125 от закона за данъчния период, през който е издаден новият протокол.“

§ 4. В чл. 31г, ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 29, ал. 6, т. 3“. 

§ 5. В чл. 41 думите „Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. – РВАС № 7081 от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2006 г. – РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело № 2426 от 2006 г.)“ се заменят с „Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)“.

§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В т. 1 буква „а“ се изменя така:

„а) фактура за доставката, която съдържа идентификационния номер по ДДС на получателя, издаден от друга държава членка, под който номер му е извършена доставката;“.

2. В т. 2 основният текст се изменя така:

„2. документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато не прилага презумпцията по чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (OB, L 311/10 от 7 декември 2018 г.):“.

§ 7. В чл. 49а, ал. 5, т. 1 думите „колона11“ се заменят с „колони 11 или 13“.

§ 8. В чл. 64, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 10а“ се поставя запетая и се добавя „чл. 10б“. 

§ 9. В чл. 67 се създава ал. 4:

„(4) За начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок съгласно чл. 79, ал. 10, чл. 79а, ал. 10 и чл. 79б, ал. 8 от закона, корекциите по чл. 79, 79а и 79б от закона се извършват пропорционално за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния, срок.“

§ 10. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Всички данъчно задължени лица“ се поставя запетая и се добавя „установени на територията на страната,“.

2. В ал. 2 в основния текст след думите „юридически лица,“ се добавя „различни от лицата по чл. 99, ал. 7,“.

§ 11. В чл. 74, ал. 2, т. 1 думите „чл. 96, ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона“ се заменят с „чл. 96, ал. 1, включително и с оборот, формиран по реда на ал. 10, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона“.

§ 12. В чл. 77, ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. справка: 

а) за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 3 от закона; 

б) за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца преди текущия месец – за лица, регистрирани на основание чл. 99, ал. 7 от закона.“

§ 13. В чл. 79, ал. 2, т. 2 след думите „чл. 113, ал. 9“ се добавя „от закона“. 

§ 14. В чл. 81, ал. 1, т. 1 думите „чл. 82, ал. 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 82, ал. 2, 4, 5 и 6“.

§ 15. В чл. 87а ал. 1 се изменя така:

„(1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко, е налице доставка на обща туристическа услуга по чл. 136, ал. 1 от закона.“

§ 16. Създава се чл. 109а:

„Корекции на доставките

Чл. 109а. (1) В случай че доставчикът не се снабди с документите по чл. 109, ал. 3 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.“

§ 17. В чл. 113, ал. 3 думите „чл. 97а, 99“ се заменят с „чл. 97а, чл. 99, ал. 1 – 6“.

§ 18. Създава се чл. 113г:

„Деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона

Чл. 113г. (1) Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона от територията на страната до територията на друга държава членка, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 5 от закона по образец – приложение № 39.

(2) Всяко данъчно задължено лице, за което стоките под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 6 от закона по образец – приложение № 40.

(3) При поискване от орган по приходите информацията в електронните регистри по чл. 123, ал. 5 и 6 от закона се предоставя в структуриран формат, формиран съгласно изискванията към параметрите и структурата на данните, описани в приложение № 41, по електронен път или на електронен носител при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) Лицето по ал. 1 е длъжно да отрази в дневника за продажбите за съответен данъчен период информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона за операции с кодове „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“, „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“, „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“ или „48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“, както следва:

1. в колона 3 „Вид на документа“ се отразява код „04“ за „Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка“;

2. в колона 4 „Номер на документа“ се отразява съответният номер на изпращане на стоки от колона 1 на приложение № 39;

3. в колона 5 „Дата на документа“ се отразява датата от колона 8 на приложение № 39:

а) в случаите, когато се отразява извършена операция, която не е отразена в периода на извършването й, в колона 5 се посочва датата на извършване на операцията само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;

б) в случаите, когато е посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, в колона 5 се посочва датата на изпращането или транспортирането на стоките;

4. в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ се отразява идентификационният номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39, като:

а) в случаите на замяна се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 11 на приложение № 39;

б) в случаите на коригиране на посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният идентификационен номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39;

5. в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 39, когато се отразяват операции с код „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“ или с код „48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“, като:

а) не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ или с код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“;

б) при операции с код „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява само идентификационният номер по ДДС на лицето, което е било заместено, от колона 12 на приложение № 39;

в) при операции с код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“ в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява само погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39;

г) в случаите по букви „б“ и „в“ в полето се въвежда само идентификационен номер по ДДС без друга информация;

6. в колона 8а „Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се отразява кодът на съответната операция от колона 3 на приложение № 39;

7. в колона 9 „Общ размер на ДО за облагане с ДДС“ се отразява стойността на стоката от колона 7 на приложение № 39.

(5) Отразени грешки в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона не се отразяват в дневника за продажбите, с изключение на случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона (при операции, отразени с код „41“ в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона). Корекцията на грешно посочения идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в дневника за продажбите се извършва на един ред, като в колона 5 се отразява датата на изпращането или транспортирането на стоките, в колона 6 се отразява коректният идентификационен номер по ДДС на контрагента и в колона 8 се отразява погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС.

(6) Лицето по ал. 2 е длъжно да отрази в дневника за покупките за съответен данъчен период информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона за операции с кодове „51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“, „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“, „54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС“ или „58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“, както следва:

1. в колона 3 „Вид на документа“ се отразява код „05“ за „Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната“;

2. в колона 4 „Номер на документа“ се отразява съответният номер на пристигане на стоки от колона 1 на приложение № 40;

3. в колона 5 „Дата на документа“ се отразява датата от колона 8 на приложение № 40;

4. в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ се отразява идентификационният номер по ДДС от колона 9 на приложение № 40;

5. в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 40; не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“; при операции с този код в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 9 на приложение № 40 само когато заместеното лице има информация за този номер;

6. в колона 8а „Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се отразява съответният код от колона 3 на приложение № 40;

7. в колона 9 „ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък“ се отразява стойността на стоката от колона 7 на приложение № 40.“

§ 19. В чл. 115 се създава ал. 12: 

„(12) В случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от закона, когато доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, същите се декларират за данъчния период, през който грешките или пропуските са установени. В тези случаи изречение второ на ал. 10 не се прилага.“

§ 20. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 6 се изменя така:

„6. общ брой редове в раздел „В“ на декларацията;“

б) създават се т. 12 – 16:

„12. общ брой редове в раздел „Г“ на декларацията;

13. идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, включително знака на държавата членка по ISO 3166;

14. код на операцията по режим складиране на стоки до поискване (1 – изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, 2 – връщане по чл. 15а, ал. 5 от закона на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване в декларирано в предходен данъчен период изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, или 3 – замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване);

15. идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, включително знака на държавата членка по ISO 3166;

16. данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване (мм/гггг), в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В отчетните регистри задължително се отразяват:

1. вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик; 

2. доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка; 

3. доставките като посредник в тристранна операция;

4. идентификационният номер по ДДС на лицето: 

а) за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, и/или

б) за което стоките са били предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, когато стоките се връщат на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона, и/или 

в) за което стоките са били първоначално предназначени да бъдат доставени под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, когато стоките са изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка и на заместващото лице в случаите на чл. 15а, ал. 4 от закона, и/или

г) за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, както коректният идентификационен номер по ДДС на лицето, така и грешният идентификационен номер по ДДС за същото лице в случаите на грешно посочен идентификационен номер по ДДС, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.“ 

3. В ал. 5 се създават т. 5 – 8:

„5. не е изпращало или транспортирало стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона;

6. не е връщало по чл. 15а, ал. 5 от закона на територията на страната стоки, които са били изпратени или транспортирани до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване;

7. не е извършвало заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона на лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени при изпращане или транспортиране от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване, от друго лице;

8. не е извършвало корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени под режим на складиране на стоки до поискване, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.“ 

4. Създават се ал. 10 – 13: 

„(10) В случаите на връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона във VIES-декларацията се посочва идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени да бъдат доставени към момента на започване на връщането, включително и при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона, независимо от броя на заместванията. В случаите на няколко връщания на стоки през един и същ данъчен период във VIES-декларацията идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени, се посочва само един път. 

(11) В случаите на няколко изпращания на стоки през един и същ данъчен период във VIES-декларацията идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, се посочва само един път. В случаите на няколко последователни замествания по чл. 15а, ал. 4 от закона във VIES-декларацията се посочва идентификационният номер на всяко лице, което замества друго лице, дори и в случаите на няколко замествания през един и същ данъчен период. 

(12) Когато са декларирани във VIES-декларация данни за изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, но впоследствие не е декларирана извършена замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона или връщане на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от закона, както и при неправилно посочване на идентификационен номер по ДДС на лице, за което стоките са предназначени под режим на складиране на стоки до поискване, същите се декларират в данъчния период, през който грешката е установена. 

(13) Когато за данъчния период на изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка не са декларирани данни за режим по 15а, ал. 1 от закона във VIES-декларация, същите не подлежат на корекция.“ 

§ 21. В чл. 118 ал. 4 се изменя така:

„(4) Допълнителни записи „в раздел „В“ за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. В случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от закона допълнителни записи на данни за допуснати пропуски или грешки от доставчика са допустими в съответствие с чл. 115, ал. 12.“

§ 22. В глава деветнадесета се създава чл. 123:

„Задължение за уведомяване при доставки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона

Чл. 123. Уведомяването по чл. 131г, ал. 3 от закона се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2 от закона.“

§ 23. В приложение № 1 в раздел „Б“ се правят следните изменения: 

1. Ред „ Чл. 96, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрацияпри облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС ________ лв.“ се изменя така:

„ Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС ________ лв.

 Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97, 97б и 98 ЗДДС“.

2. Ред „ Чл. 99, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки“ се изменя така: 

„ Чл. 99, ал. 3 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 от ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година 

 Чл. 99, ал. 7 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а ЗДДС, независимо от стойността на извършените от него облагаеми вътреобщностни придобивания по чл. 99, ал. 2 ЗДДС“.

§ 24. В приложение № 8 в раздел „Б“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“ се изменя така: 

„ чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“. 

2. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация“ се изменя така:

„ чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 и чл. 100, ал. 2, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация“. 

3. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация“ се изменя така: 

„ чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация 

 чл. 108, ал. 1, т. 5 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС

 чл. 108, ал. 1, т. 6 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7 ЗДДС, когато:

а) за последните 12 месеца преди текущия месец лицето не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания, и

б) към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.“ 

§ 25. В приложение № 10 наименованието на колона 14 се изменя така: „ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.

§ 26. В приложение № 11 в колони 9, 10 и 12 думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ и „чл. 82, ал. 2 – 5 от ЗДДС“ се заменят съответно с „чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“. 

§ 27. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В Общи изисквания към структурата на файловете думите „Файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ се разполагат последователно на технически носител. При положение, че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се запълва до изчерпване на капацитета. Файлът, за който не е достигнал капацитетът, се разделя на цял запис, като останалата информация се разполага на следващ носител в нов файл със същото име.“ се изменят така:

„Файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ се разполагат на технически носител.“ 

2. В „Изисквания към конкретни полета“ в полето „Вид на документа“ слeд 

„ 

Код

описание

03

кредитно известие

се добавя:

Код

 описание

04

 

 

 

 

05

Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка

Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната

3. След думите „Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставка, която съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона е изключена от обхвата на специалния режим, в дневник за покупките с код 01, 02 или 03“ се добавя „Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 04.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона в дневника за покупките в полето „Вид на документа“ с код 05.“

4. Думите „Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „81“ и „82“ се заменят с „Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „81“, „82“ и „04“.

5. Думите „Полето „Вид на документа“ във файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа код „92“ се заменят с „Полето „Вид на документа“ във файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа код „92“ и „05“.

6. В полето „Номер на документ“ след думите „За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Номер на документ“ се попълва номерът на протокола, съответстващ на номера на фактурата, към която е издаден съответният протокол, или номерът на отчета, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който е издаден съответният отчет“ се добавя:

„Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, в полето „Номер на документа“ отразява съответния номер на изпращане на стоки от колона 1 на приложение № 39.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, в полето „Номер на документа“ отразява съответния номер на пристигане на стоки от колона 1 на приложение № 40.“ 

7. В полето „Дата на издаване на документ“ след думите „За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Дата на издаване на документ“ се попълва датата на издаване на документа.“ се добавя:

„Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, в полето „Дата на документа“ отразява датата от колона 8 на приложение № 39. В случаите, когато се отразява извършена операция, която не е отразена в периода на извършването й, в полето „Дата на документа“ се посочва датата на извършване на операцията само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС. В случаите на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, в полето „Дата на документа“ се отразява датата на изпращане или транспортиране на стоките.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, в полето „Дата на документа“ отразява датата от колона 8 на приложение № 40.“

8. В полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ след думите „Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.“ се добавя:

„Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, в полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ отразява идентификационния номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39. В случаите на замяна се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 11 на приложение № 39. В случаите на грешно посочен идентификационен номер по ДДС, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният идентификационен номер от колона 11 на приложение № 39.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, в полето „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ отразява идентификационния номер по ДДС от колона 9 на приложение № 40.“ 

9. В полетата „Име на контрагента (доставчик)“ и „Име на контрагента (получател)“ след думите „Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и съответно „Идентификационен номер на контрагента (получател)“.“ се добавя: 

„Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, в полето 8 „Вид на стоката/услугата“ отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 39, когато се отразяват операции с код „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“ или с код „48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“. 

Не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ или с код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“.

При операции с код „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ в полето 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява само идентификационният номер по ДДС на лицето, което е било заместено, от колона 12 на приложение № 39. 

При операции с код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“ в полето 8 „Вид на стоката/услугата“ се отразява само погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС от колона 11 на приложение № 39.

В последните два случая в полето 8 „Вид на стоката/услугата“ се въвежда само идентификационен номер по ДДС без друга информация.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, в полето 8 „Вид на стоката/услугата“ отразява описанието на стоката от колона 4 на приложение № 40.“ 

10. В полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се правят следните изменения и допълнения:

а) след думите „Регистрирани лица, които прилагат отложено начисляване на данък при внос по чл. 167а от закона за стоки, описани в приложение № 3 на закона, посочват код „03“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се добавя:

„Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, когато отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона, в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“, посочва следните кодове:

– „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“; 

– „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“;

– „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“; 

– „48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, когато отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона, в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ посочва следните кодове:

– „51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“;

– „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“; 

– „54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС“;

– „58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“.“; 

б) думите 

„ 

Код

Описание

01

Доставка по част I на приложение № 2 от ЗДДС

02

Доставка по част II на приложение № 2 от ЗДДС

03

Внос на стоки по приложение № 3 от ЗДДС

се заменят със:

Код

Описание

01

Доставка по част I на приложение № 2 от ЗДДС

02

Доставка по част II на приложение № 2 от ЗДДС

03

Внос на стоки по приложение № 3 от ЗДДС

41

Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

43

Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

46

Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41

48

Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

51

Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

53

Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54

Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

58

Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

11. В „Изисквания към записите при издаване на фактури, известия към фактури и протоколи по специалния режим на касова отчетност на данък върху добавената стойност“ се правят следните допълнения:

а) в „Изисквания за попълване на данни в дневник за продажби“ накрая се добавя:

„При положение, че се отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона с вид документ 04, операцията се отразява в дневника за продажби, като задължително се попълват колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9.

Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вид документ 04 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“;

б) в „Изисквания за попълване на данни в дневник за покупките“ накрая се добавя:

„При положение, че се отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона с вид документ 05, операцията се отразява в дневника за покупките, като задължително се попълват колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9.

Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вид документ 05 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“

12. В „Основания за отказ на приемането на носителя“ се правят следните изменения и допълнения:

а) думите „Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файла „DEKLAR.ТХТ“:“ се заменят с „Подаденият файл „DEKLAR.ТХТ“ не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато във файла:“;

б) думите „Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файла „DEKLAR.ТХТ“:

– полетата „Идентификационен номер по ДДС на лицето“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“ са с невярно съдържание;

– съдържанието на полето „Отчетен период“ се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.

Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“:

– полето „Идентификационен номер по ДДС на лицето“ е с невярно съдържание;

– в един и същи запис полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак;

– съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“, изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12, 13 и 94 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12 и 13;

– съдържанието на полетата във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода;

– във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13 и лицето няма право да прилага специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност за данъчния период от файл „DEKLAR.ТХТ“.“ се заменят с „Подаденият файл „DEKLAR.ТХТ“ не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато във файла:

– полетата „Идентификационен номер по ДДС на лицето“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“ са с невярно съдържание;

– съдържанието на полето „Отчетен период“ се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.

Подадените файлове „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“ не се приемат от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато във файловете:

– полето „Идентификационен номер по ДДС на лицето“ е с невярно съдържание;

– в един и същи запис полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак;

– съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“, изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12, 13, 94 и 05 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12, 13 и 04;

– съдържанието на полетата във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода;

– във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13 и лицето няма право да прилага специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност за данъчния период от файл „DEKLAR.ТХТ“.“

13. В структурата на файла „DEKLAR.ТХТ“ се правят следните изменения и допълнения:

а) в колона 5 „Контроли/правила при приемане“ от ред номер *01-01 до ред *01-19 на колона 1 „Номер“ думите „без документи с код за вид документ 11, 12 или 13“ се заменят с „без документи с код за вид документ 11, 12, 13 или 04“;

б) в колона 2 „Описание на полето“ от ред номер *01-01 до ред *01-19 на колона 1 „Номер“ думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“;

в) в колона 5 „Контроли/правила при приемане“ от ред номер *01-30 до ред *01-42 на колона 1 „Номер“ думите „документ 11, 12, 13 или 94“ се заменят с „документ 11, 12, 13, 94 или 05“;

г) в колона 2 „Описание на полето“ от ред номер *01-30 до ред *01-42 на колона 1 „Номер“ думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.

14. В структурата на файла „PRODAGBI.ТХТ“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 02 – 04 от колона 1 „Код“ след думите „03 – Кредитно известие“ се добавя „04 – Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка“.

2. В колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 02 – 27 от колона 1 „Код“ след думите „03 – Внос по приложение №3 от ЗДДС“ се добавя:

„41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41

48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.

15. В структурата на файл „POKUPKI.ТХТ“ се правят следните допълнения:

1. В колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 03-05 от колона 1 „Код“ след думите „03 – Кредитно известие“ се добавя „05 – Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната“.

2. В колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ на ред 03 – 45 от колона 1 „Код“ след думите „03 – Внос по приложение №3 от ЗДДС“ се добавя:

„51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“.

§ 28. В приложение № 13 се правят следните изменения:

1. В раздел „А“ навсякъде в текста думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „ чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.

2. В раздел „Б“ навсякъде в текста думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.

§ 29. В приложение № 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел „В“ Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица, в друга държава членка.“ ред

Общ брой редове в декларацията

02

се изменя така:

Общ брой редове в раздел „В“ на декларацията

02

2. След думите „* В колона к. 6 се вписва данъчният период, през който данъкът е станал изискуем, в случаите, когато този период е различен от данъчния период, за който се отнася тази декларация.“ се добавя:

Г. Прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС, настъпила промяна по чл. 15а, ал. 4 и 5 от ЗДДС или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в раздел „Г“ на предходна декларация.

Общ брой редове в раздел „Г“ на декларацията

№ на ред

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване*

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

(вкл. знака)

Данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване

(мм/гггг)**

к1

к2

к3

к4

к5

 

 

 

 

 

* В колона к. 3 се посочва код на операцията 1, 2 или 3 със следното значение:

1 – изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС;

2 – връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона. В случай на връщане в колона 2 се посочва идентификационният номер по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени към момента на връщането. В случай на корекция на грешно посочен идентификационен номер, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, грешно декларираният идентификационен номер по ДДС се посочва с код на операция 2, а верният се посочва на отделен ред с код на операция 1;

3 – замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето, за което стоките са предназначени.

** В колона к. 5 се вписва данъчният период на изпращането или транспортирането на стоките в случаите на грешно посочен идентификационен номер, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, или данъчният период, през който е извършена операция, която не е декларирана в периода на извършването й, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС.“

§ 30. В приложение № 15 се правят следните изменения и допълнения:

1.В структурата на VIES.TXT файла се правят следните изменения и допълнения:

а) в секция „1. Секция „Основен запис“:

аа) на ред 2, колона „Описание на полето“ думите „Отчетен период“ се заменят с „Данъчен период“;

аб) на ред 3, колона „Описание на полето“ думите „Общ брой редове в декларацията“ се заменят с „Общ брой редове в раздел „В“ на декларацията“;

б) в секция „5. Секция „ВОД“, ред 7 на колона „Описание на полето“ думите „ Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ се заменят с „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“;

в) създават се секции 6 и 7:

„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина

(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“

3

символен със стойност CHR (латинско)

2.

Общ брой редове в раздел „Г“ на декларацията

5

цифров

7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ – секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените операции по режим складиране на стоки до поискване за съответния данъчен период. Записите имат следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина

(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

3

символен със стойност COS (латинско)

2.

Номер на ред

5

цифров

3.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)

15

символен

4.

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

1

цифров със стойност 1, 2 или 3

5.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

15

символен

6.

Данъчен период, през който е извършена операцията

7

символен

г) в „Изисквания към подредбата на записите във файла. Секциите във файла VIES.TXT трябва да имат следната последователност“ след думите „5. Секция ВОД“ се добавя:

„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“.

7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“.

Файлът VIES.TXT съдържа следните варианти на групи от секции:

1) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, или

2) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“, или

3) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“.“;

д) изречението „Записите в секцията „ВОД“ са подредени по полето Номер на ред в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.“ се заменя със:

„Записите в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ са подредени по полето „Номер на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. Номерирането на редовете в двете секции се извършва поотделно, независимо едно от друго.“;

е) „Изисквания към съдържанието на полетата във файла“ се изменят така:

„Общи изисквания

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.

Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Съдържанието е ляво изравнено.

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва се „100.00“.

Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва се „-200.00“.

Изисквания към конкретни полета

За всяка група от секции полетата се попълват задължително с изключение на полето „Данъчен период“ в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ за редовете (записите), чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция „Основен запис“

• Полето „Код на секцията „Основен запис“ се попълва с кода VHR на латиница.

• Полето „Данъчен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Декларатор“

• Полето „Код на секцията „Декларатор“ се попълва с кода VDR на латиница.

• Полето „Качество на лицето, подаващо декларацията“ се попълва със следните кодове:

Код на латиница

Описание

А

Лицето, подаващо декларацията, е пълномощник

R

Лицето, подаващо декларацията, е представляващ

Изисквания към полета от секция „Регистрирано лице“

Полето „Код на секцията „Регистрирано лице“ се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „Общ оборот“

Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „ВОД“

• Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.

• Полето „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“ съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“

• Полето „Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода CHR на латиница.

Изисквания към полета от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“: 

• Полето „Код на секцията „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода COS на латиница.

• Полето „Данъчен период, през който е извършена операцията“ съдържа периода, за който е деклариран грешно посоченият идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона или през който е извършена операция, която не е декларирана в периода на извършването й, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС. 

Ако операцията е извършена през данъчния период, за който се подава VIES-декларацията, тогава полето не се попълва.

Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: 01 март 2020 г. – 31 март 2020 г. – попълва се „03/2020“.

• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ съдържа идентификационен номер за данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията на държавата членка за структура и дължина на идентификационен номер.

• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ съдържа идентификационен номер за данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията на държавата членка за структура и дължина на идентификационен номер.

• Полето „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ съдържа един от следните кодове – 1, 2 или 3.

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

Описание

1

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС

2

връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона

3

замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето, за което стоките са били предназначени

Изисквания за попълване на поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ в зависимост от попълнената информация в дневник за продажбите

Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „41“, данните за изпращането на стоки се отразяват, като в поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва код 1.

Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „46“, данните за грешно посочения идентификационен номер се отразяват, като в поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва код 2.

Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „48“, данните за връщането се отразяват, като в поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва код 2. 

Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „43“, данните за замяната се отразяват, като в поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва код 3.

Изисквания за попълване на секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

Отразяване на изпращане на стока (код 1)

Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „41“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ се отразява информация, както следва: 

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ (поле 02-07) на дневника за продажбите. 

– В поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява код 1.

– В поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че изпращането на стоките е извършено през периода, за който се подава декларацията.

Отразяване на връщане на стока (код 2)

Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „48“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ се отразява информация, както следва:

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ на дневник за продажбите (поле 02-07).

– В поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява код 2.

– В поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че връщането на стоките е извършено през периода, за който се подава декларацията. Ако връщането на стоките не е декларирано в периода на извършването, тогава в полето се отразява данъчният период от попълнената информация в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06) на дневника за продажбите.

Отразяване на корекция на неправилно деклариран ИН по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките (код 2)

Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „46“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ информацията се отразява в 2 записа (на 2 реда), както следва:

1. Отразяване на грешния ИН по ДДС

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ (поле 02-09) на дневника за продажбите. 

– В поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява код 2. 

– В поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ – в полето се отразява данъчният период от попълнената информация в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06) на дневника за продажбите. 

2. Отразяване на коректния ИН по ДДС

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ (поле 02-07) на дневника за продажбите.

– В поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява код 1.

– В поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ – в полето се отразява данъчният период от попълнената информация в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06) на дневника за продажбите.

Отразяване на замяна на лицето, за което са били предназначени стоките (код 3)

Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „43“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ се пренася информация, както следва:

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ от дневника за продажбите (поле 02-07).

– В поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява код 3. 

– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ (поле 02-09) на дневника за продажбите.

– В поле „Данъчен период, през който е извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че замяната е извършена през периода, за който се подава декларацията. Ако замяната не е декларирана в периода на извършването, тогава в полето се отразява данъчният период от попълнената информация в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06) на дневника за продажбите.

Изисквания към записите (редовете) в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

Независимо от броя на извършените операции от съответен вид за същия контрагент или същите контрагенти (в случаите на замяна) през данъчния период, през който е извършена или за който се отнася операцията, във VIES-декларацията се отразява един-единствен запис за всеки вид операция. Това означава, че VIES-декларацията може да съдържа само по един уникален запис за всяка комбинация от контрагент или контрагенти (в случаите на замяна), код на операцията и данъчен период. 

Същото се прилага и в случаите на пропуснато деклариране или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.

Примери:

1. Изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване

Пример: През м. януари 2020 г. са извършени три изпращания и/или транспортирания на стоки под режим складиране на стоки до поискване – на 06.01.2020 г., 15.01.2020 г. и 29.01.2020 г., за лице, за което стоките са предназначени, с ИН по ДДС DE123456789. Записът в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ на VIES-декларацията за м. януари 2020 г., отразяващ и трите изпращания и/или транспортирания, има следния вид:

Номер на ред

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени

(вкл. знака)

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

Данъчен период, през който е извършена операцията

к1

к2

к3

к4

к5

*

DE123456789

1

 

**

* попълва се поредният номер на записа в секцията;

** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията, или се попълва „01/2020“.

2. Замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона на лицето, за което са предназначени стоките

Пример: През м. януари 2020 г. са изпратени стоки за лице, за което стоките са предназначени, с ИН по ДДС DE111111111 под режим складиране на стоки до поискване. Изпращането е декларирано във VIES-декларацията, подадена за данъчен период м. януари 2020 г. На 05.03.2020 г. се извършва замяна на лицето, за което са били предназначени стоките – от DE111111111 на DE222222222. На 17.03.2020 г. се извършва последваща замяна за част от стоките, предназначени за DE222222222, като новото лице, за което са предназначени стоките, е DE555555555. Записите в декларацията за данъчен период м. март 2020 г., отразяващи поредицата от извършените замени, имат следния вид:

Номер на ред

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени

(вкл. знака)

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

Данъчен период, през който е извършена операцията

к1

к2

к3

к4

к5

*

DE222222222

3

DE111111111

**

*

DE555555555

3

DE222222222

**

* попълват се поредните номера на записите в секцията; 

** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията. 

3. Корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона. 

Коригиране на декларирани данни за режима в подадена VIES-декларация за предходен данъчен период се допуска само при коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона. 

Пример: В подадена VIES-декларация за данъчен период м. февруари 2020 г. е декларирано изпращане или транспортиране на стоки за лице, за което стоките са предназначени, с ИН по ДДС SI111111111, които са били предназначени да бъдат доставени на лице с ИН по ДДС SI999999999. Грешката на неправилно посочения ИН по ДДС на лице, за което стоките са предназначени, се коригира с VIES-декларацията за данъчен период м. април 2020 г. 

Записите в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ на VIES-декларацията за м. април 2020 г., отразяващи коригирането на погрешно посочения идентификационен номер по ДДС, и декларирането на правилния идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени, имат следния вид: 

Номер на ред

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени

(вкл. знака)

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

Данъчен период, през който е извършена операцията

к1

к2

к3

к4

к5

*

SI111111111

2

 

02/2020**

*

SI999999999

1

 

02/2020**

* попълват се поредните номера на записите в секцията;

** данъчният период се попълва задължително, тъй като не съвпада с периода, за който се подава декларацията.

4. Връщане на стоки по чл. 15а, ал. 5 от закона

При връщане на стоки (пълно или частично) в к2 се посочва идентификационният номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките към момента на връщането, включително и когато преди това е извършена замяна на лицето, за което са били предназначени стоките.

Пример: Изпратени или транспортирани са стоки за лице с ИН по ДДС DE111111111 и за лице с ИН по ДДС DE555555555 през м. януари и февруари 2020 г. През м. февруари е извършена замяна на лицето с ИН по ДДС DE555555555, при която DE111111111 е новото лице, за което стоките са били предназначени. Стоките са върнати на територията на страната на 01.04.2020 г., като лицето, за което са предназначени стоките към момента на връщането, е DE111111111. Записът в декларацията за данъчен период м. 04.2020 г., отразяващ връщането на стоките, има следния вид: 

Номер на ред

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени

(вкл. знака)

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

Данъчен период, през който е извършена операцията

к1

к2

к3

к4

к5

*

DE11111111

2

 

**

* попълва се поредният номер на записа в секцията;

** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията.“;

ж) в „Основания за отказ на приемането на подадена по електронен път декларация“ се създават т. 7 и 8:

„7. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, неотговарящ на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер по ДДС на държавата членка по издаването му.

8. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, неотговарящ на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер по ДДС на държавата членка по издаването му.“

2. В структурата на VIES.CSV файла се правят следните изменения и допълнения:

а) в секция „1. Секция „Основен запис“ се правят следните изменения и допълнения:

аа) на ред 2, колона „Описание на полето“ думите „Отчетен период“ се заменят с „Данъчен период“;

аб) на ред 3, колона „Описание на полето“ думите „Общ брой редове в декларацията“ се заменят с „Общ брой редове в раздел „В“ на декларацията“;

б) в секция „5. Секция „ВОД“, ред 7 на колона „Описание на полето“ думите „ Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ се заменят с „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“; 

в) създават се секции 6 и 7:

„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина

(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“

3

символен със стойност CHR (латинско)

2.

Общ брой редове в раздел „Г“ на декларацията

5

цифров

7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ – секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените операции по режим складиране на стоки до поискване, за съответния данъчен период. Записите имат следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина

(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

3

символен със стойност COS (латинско)

2.

Номер на ред

5

цифров

3.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)

15

символен

4.

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

1

цифров със стойност 1, 2 или 3

5.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

15

символен

6.

Данъчен период, през който е извършена операцията

7

символен

г) в „Изисквания към подредбата на записите във файла. Секциите във файла VIES.CSV трябва да имат следната последователност:“ след думите „5. Секция „ВОД“ се добавя: 

„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“. 

7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“.

Файлът VIES.CSV съдържа следните варианти на групи от секции: 

1) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, или

2) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“, или

3) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“.“; 

д) изречението „Записите в секцията „ВОД“ са подредени по полето „Номер на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране“ се заменя със:

„Записите в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ са подредени по полето „Номер на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. Номерирането на редовете в двете секции се извършва поотделно, независимо едно от друго.“;

е) „Изисквания към съдържанието на полетата във файла“ се изменят така:

„Общи изисквания

Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително, с изключение на знака точка и запетая (;).

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва се „100.00“.

Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва се „-200.00“.

Изисквания към конкретни полета

За всяка група от секции полетата се попълват задължително с изключение на полето „Данъчен период“ в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ за редовете (записите), чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция „Основен запис“

• Полето „Код на секцията „Основен запис“ се попълва с кода VHR на латиница.

• Полето „Данъчен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Декларатор“

• Полето „Код на секцията „Декларатор“ се попълва с кода VDR на латиница.

• Полето „Качество на лицето, подаващо декларацията“ се попълва със следните кодове:

Код на латиница

Описание

А

Лицето, подаващо декларацията, е пълномощник

R

Лицето, подаващо декларацията, е представляващ

Изисквания към полета от секция „Регистрирано лице“

Полето „Код на секцията „Регистрирано лице“ се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „Общ оборот“

Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „ВОД“

• Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.

• Полето „Данъчен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“:

• Полето „Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода CHR на латиница.

Изисквания към полета от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

• Полето „Код на секцията „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода COS на латиница.

• Полето „Данъчен период, през който е извършена операцията“ съдържа периода, за който е деклариран грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, или през който е извършена операция, която не е декларирана в периода на извършването й, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС. 

Ако операцията е извършена през данъчния период, за който се подава VIES декларацията, тогава полето не се попълва. 

Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: 01 март 2020 г. – 31 март 2020 г. – попълва се „03/2020“. 

• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ съдържа идентификационен номер за данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията на държавата членка за структура и дължина на идентификационен номер. 

• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ съдържа идентификационен номер за данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията на държавата членка за структура и дължина на идентификационен номер. 

• Полето „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ съдържа един от следните кодове – 1, 2 или 3. 

Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване

Описание

1

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС

2

връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона

3

замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето, за което стоките са били предназначени

Изискванията за попълване на поле „Код на операцията по режим складиране на стоки до поискване“ в зависимост от попълнената информация в дневник за продажбите за VIES-декларация във файлов формат CSV са аналогични на изискванията за попълване на същата секция за VIES-декларация във файлов формат TXT. 

Изисквания за попълване на секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ 

Изискванията за попълване на секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ за VIES-декларация във файлов формат CSV са аналогични на изискванията за попълване на същата секция за VIES-декларация във файлов формат TXT, в това число: 

отразяване на изпращане на стока (код 1) 

отразяване на връщане на стока (код 2)

отразяване на корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона (код 2)

отразяване на замяна на лицето, за което са били предназначени стоките (код 3).

Изисквания към записите (редовете) в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“

Изисквания към записите (редовете) в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ във файлов формат CSV са аналогични на изискванията към записите от същата секция за VIES-декларация във файлов формат TXT.“;

ж) в „Основания за отказ на приемането на информацията, подадена по електронен път“ се създават т. 7 и 8:

„7. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, неотговарящ на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер за ДДС на държавата членка по издаването му.

8. Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ съдържа идентификационен номер по ДДС, неотговарящ на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер за ДДС на държавата членка по издаването му.“

§ 31. Създават се приложения № 39, 40 и 41:

„Приложение № 39 към чл. 113г, ал. 1

Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка

Иденти-

фика-

ционен номер по ЗДДС на ЗЛ

Номер на изпра-

щане на стоки

Поре-

ден номер по вид стока в рамките на едно изпра-

щане

Код за отразя-

ване на опера-

циите по режим склади-

ране на стоки до поискване

Опи-

сание на сто-

ките

Мерна единица

Коли-

чест-

вото на стоките

Стой-

ност/

данъч-

на основа

Дата-

та на опера-

цията

Дата-

та на присти-

гане на стоките в склада

Държа-

вата членка, от която стоките са били изпратени или транспор-

тирани/

държава членка, в която стоките се връщат

Идентифи-

кационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице:

– за което са предназначени стоките;

– което замества лицето, за което са предназначени стоките;

– на лицето, за което стоките са били предназначени;

– при връщане;

– коректния/

-погрешния идентифи-

кационен номер при случаите на грешка;

– при брак/

липса/

унищожаване на стоки на лицето, което изпраща стоките

Иденти-

фика-

ционен номер по ДДС на лицето, което е било заме-

стено

Държа-

 

вата членка, към която се изпра-

щат или тран-

спорти-

рат стоките

Иденти-

 

фика-

ционен номер по ДДС на складо-

държателя или друг иденти-

фикатор в случаите, когато той не е регистри-

ран за целите на ДДС

Адрес на склада, в който стоките се съхраня-

 

ват след присти-

гането

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

 

15

 

Правила за попълване на регистъра:

В колона 0 „Идентификационен номер по ЗДДС на ЗЛ“ се отразява идентификационният номер по ЗДДС на лицето, което е задължено да води регистъра.

В колона 1 „Номер на изпращането“ се отразява поредният номер на всяко изпращане или транспортиране на стоки по договор с данъчно задължено лице, за което са предназначени стоките. Поредните номера са десетразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 0000000001. Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

В колона 2 „Пореден номер по вид стока в рамките на едно изпращане“ се отразява поредният номер по вид стока в рамките на едно изпращане. Поредните номера са четириразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 1.

В колона 3 „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява кодът за съответната операция:

Код

 

Операция

 

41

 

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

 

42

 

вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС

 

43

 

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

 

44

 

брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

 

45

 

промяна на складодържател и/или адрес на склада

 

46

 

корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41

 

47

 

отпадане на условията за прилагане на режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС – вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС

 

48

 

връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

 

Операциите, посочени в колона 3, за всяка стока в рамките на едно изпращане, се отразяват хронологично на нов ред, като операцията се отразява със съответния номер на изпращането и съответния номер по вид стока.

В колона 8 „Датата на операцията“ се отразяват датите на:

– изпращане или транспортиране на стоките;

– вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1, по която получател е лицето, за което са предназначени стоките;

– замяна;

– брак/липса/унищожаване;

– промяна на складодържател и/или адрес на склада;

– грешно отразен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са били предназначени стоките;

– отпадане на условията за прилагане на режим складиране на стоки до поискване – вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4;

– връщане на стоките.

В случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в преходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, в колона 8 „Датата на операцията“ се отразява датата на изпращане или транспортиране на стоките.

В колона 9 „Датата на пристигане на стоките в склада“ се отразява датата на пристигане за всяка стока в рамките на едно изпращане.

В колона 15 „Адрес на склада, в който стоките се съхраняват след пристигането“ се отразява административният адрес на склада.

При установяване на грешка след данъчния период, в който е отразен грешният запис в регистъра, необходимите корекции се извършват по следния начин: първичният запис се отразява отново, като в колоните, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни.

В случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в преходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, първоначалният и новият коректен запис се отразяват, като в колона 3 и за двата записа вместо код „41 – Изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“ се посочва код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“.

Приложение № 40 към чл. 113г, ал. 2

Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната

Иденти-

 

фика-

ционен номер по ЗДДС на ЗЛ

Номер на присти-

 

гане на стоки

Пореден номер по вид стока в рамките на едно пристигане

 

Кодове за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване

 

Описа-

ние на стоките

Мерна еди-

ница

Коли-

чество-

то на стоките

Стойност/

 

данъчна основа

Датата на опера-

цията

Иденти-

фикационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице, което прехвърля стоките, вкл. и при брак/

липса/

унищожаване на стоки

Идентифи-

кационен номер по ДДС на складо-

държателя или друг иденти-

фикатор в случаите, когато той не е регистриран за целите на ДДС

Адрес на склада, в който стоките се съхраняват след пристигането

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

 

8

9

10

11

 

Правила за попълване на регистъра:

В колона 0 „Идентификационен номер по ЗДДС на ЗЛ“ се отразява идентификационният номер по ЗДДС на лицето, което е задължено да води регистъра.

В колона 1 „Номер на пристигането“ се отразява поредният номер на всяко пристигане на стока/и по договор с данъчно задължено лице, което изпраща стоката/ите под режим складиране на стоки до поискване. Поредните номера са десетразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 0000000001. Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

В колона 2 „Пореден номер по вид стока в рамките на едно пристигане“ се отразява поредният номер по вид стока в рамките на едно пристигане. Поредните номера са четириразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 1. 

В колона 3 „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява кодът за съответната операция:

Код

Операция

51

пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

52

вътреобщностно придобиване по чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

53

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54

брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

55

промяна на складодържател и/или адрес на склада

58

прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

Операциите, посочени в колона 3, за всяка стока в рамките на едно пристигане, се отразяват хронологично на нов ред, като операцията се отразява със съответния номер на изпращането и съответния номер по вид стока.

В колона 8 „Датата на операция“ се отразяват датите на: 

– пристигане на стоките в склада;

– вътреобщностно придобиване по чл. 13, ал. 1;

– замяна на лицето, за което са предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС; 

– брак/липса/унищожаване; 

– промяна на складодържател и/или адрес на склада; 

– установяване на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на изпращача, деклариран в преходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона; 

– прекратяване на договора.

В колона 9 „Идентификационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице, което прехвърля стоките, вкл. и при брак/липса/унищожаване на стоки“ се посочва и идентификационен номер по ДДС на заместващото лице само когато заместеното лице има информация за този номер в случаите, отразени в колона 3 с код на операция „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“.

В колона 11 „Адрес на склада, в който стоките се съхраняват след пристигането“ се отразява административният адрес на склада. 

При установена грешка след данъчния период, в който е отразен грешният запис в регистъра, необходимите корекции се извършват по следния начин: първичният запис се отразява отново, като в колоните, описващи стойности, се попълват равни по размер, но с противоположен знак стойности и се отразява нов запис с коректните данни.

Приложение № 41 към чл. 113г, ал. 3

Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 113г, ал. 1

Електронният регистър по чл. 113г, ал. 1 трябва да се предоставя като текстови файл REGCOSOUT.CSV с кодиране cp-1251/windows-1251.

Файлът „REGCOSOUT.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените от него изпращания на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона от територията на страната до територията на друга държава членка.

Всеки един запис от регистъра на прехвърляния на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 123, ал. 5 от закона се описва с един запис (ред) във файла. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Всеки един ред от файла има следната структура:

№ на поле

Описание на полето

Формат

(максимален брой знаци)

1

2

3

0

Идентификационен номер по ЗДДС на ЗЛ

Символен

(15)

1

Номер на изпращане на стоки

Символен

(10)

2

Пореден номер по вид стока в рамките на едно изпращане

Цифров

(4)

3

Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване

Цифров

(2)

4

Описание на стоките

Символен

(30)

5

Мерна единица

Символен

(10)

6

Количеството на стоките

Цифров

(10)

7

Стойност/данъчна основа

Цифров

(15)

8

Датата на операцията

Дата

(дд/мм/гггг)

9

Датата на пристигане на стоките в склада

Дата

(дд/мм/гггг)

10

Държавата членка, от която стоките са били изпратени или транспортирани/държава членка, в която стоките се връщат

Символен

(2)

11

Идентификационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице (вкл. знакът на държавата членка):

– за което са предназначени стоките;

– което замества лицето, за което са предназначени стоките;

– на лицето, за което стоките са били предназначени;

– при връщане;

– коректния/погрешния идентификационен номер при случаите на грешка;

– при брак/липса/унищожаване на стоки на лицето, което изпраща стоките

Символен

(15)

12

Идентификационен номер по ДДС на лицето, което е било заместено (вкл. знака на държавата членка)

Символен

(15)

13

Държавата членка, към която се изпращат или транспортират стоките

Символен

(2)

14

Идентификационен номер по ДДС на складодържателя или друг идентификатор в случаите, когато той не е регистриран за целите на ДДС (вкл. знака на държавата членка)

Символен

(15)

15

Адрес на склада, в който стоките се съхраняват след пристигането

Символен

(50)

Всеки ред се състои от определен брой полета. Броят на полетата във всеки ред е задължителен. Дължината на полетата не може да надвишава дефинирания максимален размер.

Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители с изключение на знака точка и запетая (;).

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки, без други знаци и разделители. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва се „10000.00“.

Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“, където: дд е денят, мм – номерът на месеца, гггг – годината.

Пример: Дата 8 декември 2020 г. – попълва се „08/12/2020“.

Пример: Дата 25 март 2020 г. – попълва се „25/03/2020“.

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа „“.

Полето „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва със следните кодове: 

Код

Описание

41

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

42

вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС

43

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

44

брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

45

промяна на складодържател и/или адрес на склада

46

корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41

47

отпадане на условията за прилагане на режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС – вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС

48

връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

Полето „Количеството на стоките“ може да съдържа „.“ за точност до трети знак след десетичната запетая.

Поле „Държавата членка, от която стоките са били изпратени или транспортирани/държава членка, в която стоките се връщат“ и поле „Държавата членка, към която се изпращат или транспортират стоките“ се попълват с двубуквен код на държавата съгласно ISO-3166-1 alpha 2.

Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 113г, ал. 2 

Електронният регистър по чл. 113г, ал. 2 трябва да се предоставя като текстови файл REGCOSIN.CSV с кодиране cp-1251/windows-1251.

Файлът „REGCOSIN.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за предназначените да бъдат доставени за него и са изпратени до територията на страната стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона. 

Всеки един запис от регистъра на доставките на стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 123, ал. 6 от закона се описва с един запис (ред) във файла. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed. 

Всеки един ред от файла има следната структура:

№ на поле

Описание на полето

Формат

(максимален брой знаци)

0

Идентификационен номер по ЗДДС на ЗЛ

Символен

(15)

1

Номер на пристигане на стоки

Символен

(10)

2

Пореден номер по вид стока в рамките на едно пристигане

Цифров

(4)

3

Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване

Цифров

(2)

4

Описание на стоките

Символен

(30)

5

Мерна единица

Символен

(10)

6

Количеството на стоките

Цифров

(10)

7

Стойност/данъчна основа

Цифров

(15)

8

Датата на операцията

Дата

(дд/мм/гггг)

9

Идентификационен номер по ДДС (вкл. знакът на държавата членка) на данъчно задълженото лице, което прехвърля стоките, вкл. и при брак/липса/унищожаване на стоки

Символен

(15)

10

Идентификационен номер по ДДС (вкл. знакът на държавата членка) на складодържателя или друг идентификатор в случаите, когато той не е регистриран за целите на ДДС

Символен

(15)

11

Адрес на склада, в който стоките се съхраняват след пристигането

Символен

(50)

Всеки ред се състои от определен брой полета. Броят на полетата във всеки ред е задължителен. Дължината на полетата не може да надвишава дефинирания максимален размер.

Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители с изключение на знака точка и запетая (;).

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки, без други знаци и разделители. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва се „10000.00“.

Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“, където: дд е денят, мм – номерът на месеца, гггг – годината.

Пример: Дата 8 декември 2020 г. – попълва се „08/12/2020“.

Пример: Дата 25 март 2020 г. – попълва се „25/03/2020“.

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа „“.

Полето „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване“ се попълва със следните кодове:

Код

Описание

 

51

пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

 

52

вътреобщностно придобиване по чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

 

53

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

 

54

брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

 

55

промяна на складодържател и/или адрес на склада

 

58

прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

 

Полето „Количеството на стоките“ може да съдържа „.“ за точност до трети знак след десетичната запетая.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 32. (1) До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 1 и 8.

(2) За данъчни периоди до 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

§ 33. (1) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., не са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията за тези периоди, данните се отразяват в данъчен период м. април 2020 г.

(2) Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията, ал. 1 не се прилага.

§ 34. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Източник: Държавен вестник