Вие сте тук

Обнародвани са промените в Закона за Търговския регистър, с които от 2022 г. отпадат таксите за подаване на финансовите отчети

Обнародвани са промените в Закона за Търговския регистър, с които от 2022 г. отпадат таксите за подаване на финансовите отчети
5

В бр. 38 на Държавен вестник от 24 април са обнародвани промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които от 2022 г. подаването на ГФО, консолидираните финансови отчети и годишните доклади за дейността ще става без заплащане на такса. 

Друга редакция в нормативната уредба, която влиза в сила с публикуването му в ДВ, касае вече подадените в Агенцията по вписванията ГФО. За тях длъжностните лица на практика няма да трябва да проверяват придружаващите ги протоколи и покани от Общи събрания, на които са били приети отчетите. Вместо това ще преглеждат само декларацията за вярност на заявените обстоятелства.

В ПЗР на обнародвания нормативен акт са и промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които "До отмяната на извънредното положение с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини.

Пълният текст е цитиран по-долу:

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г. и бр. 17 и 38 от 2019 г.)
 

§ 1. В чл. 6, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 38, ал. 1, 3, 5 и ал. 9, т. 2, буква „а“.

§ 2. В чл. 11, ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:

„(3) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.

(4) Заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона за счетоводството може да се подават и по реда на ал. 3.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4.

§ 6. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г. и бр. 14, 18 и 28 от 2020 г.) в чл. 51, ал. 1 накрая се добавя „подаден по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката“.

§ 7. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18 и 28 от 2020 г.) в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Данъчни декларации и годишни отчети за дейността“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Годишни отчети за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.“

§ 8. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13, 94, 96 и 100 от 2019 г.) в чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Органите на Националната агенция за приходите ползват за целите на агенцията данни от годишните отчети за дейността на лицата, задължени да ги предоставят съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“

2. В ал. 6 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 4 и за ползване на данните по ал. 5“.

§ 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 и 95 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 20, ал. 5 думите „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“ се заменят с „изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и на Агенцията по вписванията“.

§ 10. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34 от 2020 г.), се създава чл. 16а:

„Чл. 16а. (1) До отмяната на извънредното положение с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. Верига от магазини са търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, която разполага с 10 и повече търговски обекта на територията на страната.

(2) На лице, което в търговски обект наруши изисквания по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение в същия обект – имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв. Повторно нарушение е нарушение, извършено в тримесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение в същия търговски обект.

(3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(4) С акта по ал. 1 може да се въведе временна забрана за внос на определени храни от държави, които не са членове на Европейския съюз, при спазване на международните договори, по които Република България е страна.“

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 април 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева