Вие сте тук

Парламентът прие на първо и второ четене в един ден промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Достъпът до данните в БУЛСТАТ ще се осъществява след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат, гласуваха депутатите. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 16.02.2022 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, внесен за гласуване в НС в края на януари, е приет на първо и второ четене в един ден и ще влезе в сила след обнародването му в Държавен вестник.

С промените в нормативния акт се регламентира личните данни, които служат за идентификация, да се вписват в регистъра, но да не бъдат публично достъпни. Редакцията е във връзка със синхронизиране на правната уредба с изискванията за защита на личните данни съгласно ОРЗД. В обхвата на новата разпоредба попадат ЕГН, личен номер на чужденеца или друг идентификационен номер. Достъпът до тях ще се регистрира и ще изисква идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат.

Друго изискване, което се въвежда с приемането на законопроекта, е Агенцията по вписванията да предостави отдалечен достъп до публичната част онлайн и чрез автоматизирано подаване на данни за вписаните обстоятелства. При констатирана злоупотреба с лични данни от трети лица е разписана процедура за достъп в регистъра до непублични данни.

Задължение на Агенцията по вписванията е и осигуряването на техническата възможност за прилагане на измененията в правната уредба, касаеща регистър БУЛСТАТ. Това трябва да се случи в двумесечен срок от влизането в сила на нормативния акт. Вписаните лица ще трябва да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят интернет страница, ако имат такава.

Пълният текст на законопроекта с мотивите на вносителите е достъпен в прикачения файл по-долу.

Източник: НС


Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е обнародван в бр.16 на Държавен вестник от 25.02.2022 г.

Публикацията е актуализирана на 25.02.2022 г. Текстът на закона е достъпен като прикачен файл.