Вие сте тук

Промени в Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга са обнародвани в ДВ, бр.15/19.02.2019 г.

Промени в Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга са обнародвани в ДВ

Обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник са промените в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг, които правителството одобри на заседанието си на 13.02.2019 г.

Измененията прецизират текстовете на Счетоводен стандарт 17 - Лизинг във връзка с направените допълнения в ЗКПО, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 98 от 2018 г. Целта е по-ясно и категорично определяне на счетоводните приходи и разходи при отчитането на експлоатационните договори за лизинг, както и това отчитане да е разпределено равномерно на линейна база за целия период на договора, независимо от факта, че сключените договори може да поставят различни условия за плащане на лизинговите вноски, посочва се в прессъобщението на МС.

Пълният текст на постановлението, с което се правят съответните изменения в Националните счетоводни стандарти, е цитиран по-долу:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г. и бр. 3 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Параграф единствен. В СС 17 – Лизинг се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „Експлоатационен лизинг – всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг“ се заменят със:

„Експлоатационен (оперативен) лизинг – всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг.

Стимули при експлоатационен лизинг – плащания, извършени от наемодателя към наемателя, свързани с лизинговия договор, или възстановяване или поемане от страна на наемодателя на разходите на наемателя по подобрения на наетото имущество, преместване и други подобни. Тези плащания са направени при сключване или подновяване на експлоатационния лизинг и са договорени отделно от минималните лизингови плащания и условния наем.“

2. Точка 5.1 се изменя така:

„5.1. При експлоатационните лизингови договори наемодателят:

а) представя в своя счетоводен баланс активите, които са обект на експлоатационен лизинг;

б) когато активите – обект на експлоатационен лизинг, са амортизируеми активи, амортизации се начисляват в съответствие с амортизационната политика, приета от предприятието по отношение на подобни активи, а амортизациите се изчисляват в съответствие със СС 4 – Отчитане на амортизациите;

в) разходите, включително тези за амортизации, извършени във връзка с генерирането на приходи от лизинг, се признават текущо в отчета за приходите и разходите;

г) извършените първоначално преки разходи от наемодателя във връзка с договарянето и уреждането на експлоатационния лизинг се отчитат като разходи за текущия период;

д) приходите от наем (лизинг) по договори за експлоатационния лизинг (с изключение на приходите от извършени услуги, като застраховки, поддръжка, ремонти, охрана, почистване, консумативни разходи и др.) се признават по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, включително когато постъпленията не се получават на тази база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата от лизинговия актив.

Приходите от извършени услуги се признават в съответствие с изискванията на СС 18 – Приходи;

е) наемодателят признава общата сума на плащанията за стимули като намаление на прихода от наем (лизинг) за целия срок на лизинговия договор на линейна база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата от лизинговия актив;

ж) предприятието тества отдадения на експлоатационен лизинг актив за обезценка по правилата на СС 36 – Обезценка на активи;

з) към момента на сключването на договор за експлоатационен лизинг наемодателят – производител или търговец, не признава печалба от продажба, тъй като договорът не е еквивалентен на продажба.“

3. Точка 5.2 се изменя така:

„5.2. При експлоатационни лизингови договори наемателят отчита:

а) плащанията по оперативен лизинг  (с изключение на разходите за услуги, например за застраховка, поддръжка, охрана, почистване и др.) като разходи в отчета за приходите и разходите по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е представителна за времето, през което потребителят използва изгодите от наетия актив, дори ако плащанията не се извършват на тази база;

б) разходи, свързани с допълнителни плащания – например за извършване на ремонти и подобрения, за застраховки и поддръжка на наетия актив и други подобни, включително разходите, свързани със съществувал по-рано лизинг (например разходите по прекратяването, подобренията, преместването на наетото имущество и др.), включително разходите, които ефективно са възстановени чрез споразумението за стимули, се отчитат само от наемателя в съответствие с Общите положения и стандартите, приложими към тези разходи. Разходите за подобрения на наети активи се отчитат като дълготрайни активи.

Тези разходи се отчитат отделно от разходите за наем (лизинг);

в) извършените разходи, свързани с подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.), се отчитат отделно от наема (лизинга) като разходи за текущия период;

г) наемателят признава общата сума от получените стимули като намаление на разходите за наем през целия срок на лизинга на линейна база, освен ако друга системна база не представя разпределението във времето на ползите за наемателя от използването на лизинговия актив.“

4. Точки 5.3 и 5.4 се отменят.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков


Източник: ДВ