Вие сте тук

Промени в Наредба № Н-8 са обнародвани в ДВ, бр.9 от 29.01.2019 г.

Промени в Наредба № Н-8

В бр.9 на Държавен вестник от 29.01.2019 г. са обнародвани изменения и допъления в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Пълният текст заедно с достъпни за изтегляне актуализирани приложения (§ 5. - § 12.) са цитирани по-долу:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. 

за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни 

от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 

(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., 

бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., 

бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., 

бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството;“

б) в т. 2 думите „ползваните данъчни облекчения чрез работодателя“ се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите „ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 думите „от лицата по т. 1 и 2“ се заменят с „от задължените лица по т. 1, 2 и 3“;

б) създава се т. 7:

„7. декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.“

2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, 3, 5, 7, 9 и 10“.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 5 и 7“.

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по   ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“

§ 4. В чл. 8, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, и подпис.“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

§ 6. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

§ 7. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

§ 8. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

§ 9. Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7

§ 10. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6

§ 11. Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7

§ 12. Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8

§ 13. Приложение № 10 към чл. 2а се изменя така:

Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя/ ВИЖ тук: Приложение № 10 към чл. 2а

Заключителна разпоредба

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 2, т. 1 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.


Източник: Държавен вестник, бр.9/29.01.2019 г.