Вие сте тук

Промени в наредбата, регламентираща реда за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър - ДВ, бр.88 от 23.10.2018 г.

Промени в наредбата, регламентираща реда за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър

Промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са обнародвани в бр.88 на Държавен вестник.

Текстът е цитиран по-долу:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г.)

1. В чл. 6, ал. 1 думите „приложения № Г1 и Г2“ се заменят с „приложения № Г1 - Г3“.

2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:

;„(3) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).“

3. В глава втора, раздел I „Образци“ се създава чл. 8а:

„Чл. 8а. Агенцията осигурява възможност при заявяване за вписване на първоначална регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да се заяви и правото по чл. 100, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност.“

4. В чл. 10, т. 3 буква „в“ се изменя така:

„в) при заличаване на едноличния търговец - удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.“

     § 5. В чл. 21, ал. 3, т. 10 след думите „извършени едновременно“ се поставя запетая и се добавя „декларацията по чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Търговския закон“.

     § 6. В глава втора наименованието на раздел XVIа се изменя така:

„Раздел XVIа

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици“.

     § 7. Член 50а се изменя така:

     „Чл. 50а. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон.

     (2) В зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно:

      1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

     2. документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;

     3. документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ;

     4. нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

     5. други документи съгласно изискванията на закон.“

     § 8. В чл. 51, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „и декларацията по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон“.

     § 9. В глава втора се създава раздел XXб:

„Раздел XXб

Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

     Чл. 62б. (1) Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че не е осъществявана дейност през предходната календарнагодина, се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството“.

     (2) Към заявлението се прилагат:

     1. декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;

     2. подлежащата на обявяване дек еу ларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

     3. други документи съгласно изискванията на закон.“

     § 10. В чл. 66, ал. 3 т. 8а се изменя така:

     „8а. раздел „Действителни собственици“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, групирани, както следва:

     а) група „Основание за вписване“;

     б) група „Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“;

     в) група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“;

     г) група „Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици“;

     д) група „Действителни собственици - физически лица“;

     е) група „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;“.

     § 11. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

     1. Създава се нова ал. 46 със следното съдържание:

     „(46) В раздел „Действителни собственици“ група „Основание за вписване“ съдържа единствено поле № 529 „Основание за вписване“, в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването (чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици).“

     2. Досегашната ал. 46 става ал. 47 и в нея основният текст се изменя така:

     „(47) В раздел „Действителни собственици“ при вписване на обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група „Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“ съдържа следните полета:“.

     3. Досегашната ал. 47 става ал. 48 и се изменя така:

     „(48) В раздел „Действителни собственици“ при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“ съдържа следните полета:

     1. поле № 537 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“;

     2. поле № 538 „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“.“

     4. Досегашната ал. 48 става ал. 49 и в нея думите „Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ се заменят с „Действителни собственици“.

     5. Досегашната ал. 49 става ал. 50 и се изменя така:

     „(50) В раздел „Действителни собственици“ при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група „Действителни собственици - физически лица“ съдържа единствено поле № 550 „Действителни собственици - физически лица“, в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица - действителни собственици - имена, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане, държава на пребиваване (ако е различна от Република България или държавата по гражданството).“

     6. Създава се нова ал. 51 със следното съдържание:

     „(51) В раздел „Действителни собственици“ при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари група „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“ с единствено поле № 550а „Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“, в което се посочват индивидуализиращите данни на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице - име, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане.“

     7. Досегашните ал. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 стават съответно ал. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60.

     § 12. В чл. 123, ал. 7 думата „ЗЕДЕП“ се заменя със „Закона за електронния подпис и електронните удостоверителни услуги“.

     § 13. Навсякъде в наредбата думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

     § 14. Приложенията към чл. 6, ал. 1 по образец № А1 - А18, № Б7, № В1 и № Г2 се изменят така:

ВИЖ приложенията 

     § 15. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1 по образец № Г3: 

ВИЖ приложението

Заключителни разпоредби

     § 16. В § 84, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (ДВ, бр. 77 от 2017 г.) думите „приложение № А17 – за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, и приложение № А18 – за народните читалища“ се заменят с „приложение № А17 – за народните читалища, и приложение № А18 – за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел“.

     § 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Източник: Държавен вестник