Вие сте тук

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г.

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с които в обхвата на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски се включват и доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, са обнародвани в брой 29 на Държавен вестник.

С новите разпоредби се определя и начинът, по който се формира минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, в съответствие с новата ал. 17 на чл. 6 от КСО (в сила от 01.01.2017 г.).


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.  (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5, изречение първо думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица“.

2. В ал. 6, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – не по-малко от минималната работна заплата за страната“.

3. В ал. 8:

а) в т. 3 думите „чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 286, ал. 1, т. 1“;

б) в т. 8 след думите „чл. 158, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 158а, ал. 2“ и след думите „чл. 286, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“;

в) в т. 9 думите „чл. 214, ал. 4“ се заменят с „чл. 214, ал. 5“;

г) точка 11 се изменя така:

„11. възнагражденията по чл. 230 и 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 292, ал. 3 и чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от Закона за съдебната власт;“

д) в т. 13 след думите „ал. 1 – 7“ се поставя запетая и се добавя „чл. 26, ал. 3“.

4. Създава се ал. 10:

„(10) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи за всеки месец от периода минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 3, ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 4. В чл. 4 след думите „и/или ал. 3, т. 5 и 6“ се поставя запетая и се добавя „и/или ал. 10“.

§ 5. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 6, ал. 13“ се заменят с „чл. 6, ал. 14“.

Заключителна разпоредба

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  Огнян Герджиков

За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров


Източник: Държавен вестник