Вие сте тук

Промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр.27/02.04.2021

В бр.27 на Държавен вестник от 02.04.2021 г. са обнародвани промени в правилниците за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и на Закона за акцизите и данъчните складове. 

Промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС - ДВ, бр.27/02.04.2020

Промените в двата подзаконови нормативни акта синхронизират разпоредбите им с измененията в текстовете на ЗДДС и ЗАДС то края на 2020 г.

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност допълва съществуващи и въвежда нови правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

Част от промените касаят декларирането и плащането на данъка при внос, реда за третиране на дистанционните продажби на стоки и прилагането на специалните режими в сила след 01.07.2021 г. В текста са направени и изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и относно необходимите документи, с които транспортните фирми трябва да удостоверяват прилагането на нулева ставка на данъка при международен транспорт на стоки.

Пълният текста на обнародвания в ДВ, бр.27/02.04.2021 г. Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС е цитиран по-долу:


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 от 2019 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2021 г.)

 

§ 1. В чл. 4 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:

„(3) Член 20, ал. 2 от закона се прилага при условие, че данъкът върху тези доставки се декларира в съответствие с чл. 159а от закона.

(4) Правото на избор по чл. 20б, ал. 5 от закона се прилага за далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път.

(5) Правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона за доставчик, който е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната, се упражнява по реда на чл. 156, ал. 16 от закона или по правилата за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност на съответната държава членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя при доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки.

(6) Член 35а от закона се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната.“

§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:

„(3) Правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност по правилата на съответните държави членки, в които е мястото на изпълнение на доставките, се счита, че е упражнено от доставчика при издаване на първия му идентификационен номер по ДДС от друга държава членка след уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в срока по чл. 97в от закона.“

§ 3. В раздел I на глава втора се създава чл. 8а:

„Доставки до Северна Ирландия

Чл. 8а. (1) Мястото на изпълнение на доставки по чл. 168а, ал. 2 от закона е на територията на страната, когато получателят на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“.

(2) В случай, че доставчикът по ал. 1 се снабди с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“ на получателя по доставката до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, доставчикът коригира резултата от прилагането на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът анулира издадената фактура по реда на чл. 116 от закона.“

§ 4. В чл. 12 се създават ал. 12 и 13:

„(12) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 1 от закона за доставки на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, независимо дали е приложен режимът по чл. 157а от закона.

(13) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 2 от закона, за доставки на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато за тези доставки не е приложен режимът по чл. 157а от закона.“

§ 5. В чл. 23, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари, когато такъв се изисква съгласно нормативен акт;“.

§ 6. Създава се чл. 50а:

„Деклариране и отчитане на данъка при специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

Чл. 50а. (1) Изпълнението на условията по чл. 57б от закона се проверява служебно от митническите органи.

(2) Лицето по чл. 57б от закона подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“, която съдържа най-малко следните данни:

1. общ размер на ДДС, събран през съответния период за деклариране;

2. период, за който се подава декларацията (във формат: мм/гггг);

3. основен референтен номер (MRNs) на митническата декларация;

4. дата на приемане на митническа декларация;

5. начислен ДДС по митническа декларация с MRNs (стойност в лв.);

6. данъчно задължено лице;

7. номер на разрешението за отсрочено плащане;

8. общо заплатен ДДС за период, за който се подава декларацията (във формат: мм/гггг).

(3) Месечната декларация по ал. 2 се подава по електронен път в структуриран файлов формат, утвърден със заповед на директора на Агенция „Митници“, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително, на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

(4) За целите на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, лицето по чл. 57б от закона трябва да води електронен регистър, който позволява на митническите органи да проверяват правилното начисляване на данъка при специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, и съдържа най-малко следните данни:

1. номер на разрешението за отсрочено плащане;

2. MRNs на митническите декларации, по които е отсрочено плащането на ДДС;

3. дата на приемане на митническата декларация;

4. начислен ДДС по митническите декларации със съответните MRNs (стойност в лв.);

5. данъчно задължено лице;

6. данни за получателя на пратката;

7. дата на плащане на ДДС от получателя на данъчно задълженото лице;

8. дата на отказано получаване, съответно заплащане на начисления данък върху добавената стойност, MRNs на митническата декларация за износ или други доказателства, че стоките са изнесени с цел да бъдат върнати на адреса на първоначалния доставчик или на друг посочен от него адрес;

9. дата на анулиране на митническата декларация за внос и размерът на ДДС, който подлежи на възстановяване или опрощаване.

(5) За внесения данък при прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос не възниква право на данъчен кредит при условията на глава седма от закона за вносителя по чл. 57б от закона.“

§ 7. Създава се чл. 50б:

„Специфични случаи на внос

Чл. 50б. Когато не са налице условията на чл. 57а или 57б от закона, лице платец на данъка по чл. 83, ал. 1 от закона е получателят – данъчно незадължено лице, за което е предназначена пратката.“

§ 8. Създава се чл. 51б:

„Освобождаване от данък при внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Чл. 51б. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 19 от закона вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, като посочва индивидуалния си идентификационен номер по този режим.

(2) Изпълнението на условията по чл. 57а от закона се проверява служебно от митническите органи.“

§ 9. В глава осма се създава чл. 55б:

„Посочване на данък във фактури и известия към фактури

Чл. 55б. Данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 и 157а от закона, нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режим.“

§ 10. В глава девета се създава чл. 61в:

„Данъчен кредит при прилагане на режим в Съюза

Чл. 61в. В случаите на чл. 159б, ал. 6 от закона лицето има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършвани от него доставки, за които лицето прилага режим в Съюза и когато е регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от закона.“

§ 11. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лице, което следва да се идентифицира чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, може да подаде заявление за регистрация по чл. 154 и/или 156 и/или 157а от закона, след като Националната агенция за приходите предостави на лицето служебния номер.“

2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) При регистрация по чл. 157а, ал. 1 и 3 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака IM.

(7) При регистрация по чл. 157а, ал. 2 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака IN.“

§ 12. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение трето се изменя така: „В облагаемия оборот по изречение първо на данъчно задължените лица, установени на територията на страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 и 157а от закона, се включват доставките с място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага режим.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Всяко данъчно задължено лице за упражняване на правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона е длъжно:

1. да определя текущо общата стойност без ДДС на доставките по чл. 20б, ал. 1, т. 2 от закона за текущата година;

2. да определи общата стойност без ДДС на доставките по т. 1 за предходната календарна година.“

3. В ал. 5 думите „чл. 96, 97, 98, 99, 100, 102, 132, 132а или 133“ се заменят с „чл. 96, 97, 99, чл. 100, ал. 1 и 2, чл. 102, 132, 132а или 133“.

4. Алинея 6 се отменя.

5. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Лице, регистрирано на основание на чл. 96, ал. 9 от закона, което извършва на територията на страната само доставки, за които има право на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона, може да избере да продължи тази регистрация, като уведоми по електронен път компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис в 7-дневен срок от датата на извършване на първата доставка, за която възникнат обстоятелствата на чл. 20б, ал. 4 от закона. Правото на избор се прилага до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година, следваща годината на избора.“

6. Създават се ал. 9 и 10:

„(9) Член 96, ал. 9 от закона не се прилага само за доставките, за които лицето е регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона.

(10) Лице, което е регистрирано на основание чл. 154, 156 и/или 157а от закона и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 97а и 99 от закона или което упражни правото на регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.“

§ 13. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В ал. 3:

а) в т. 2 думите „по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3 от закона“ се заменят с „по чл. 133, ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 от закона“;

б) точки 4 и 5 се отменят.

2. Алинея 6 се отменя.

§ 14. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3 от закона“ се заменят с „по чл. 133, ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 от закона“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) За акредитиран представител по чл. 135 от закона се счита лицето по чл. 152, ал. 8, т. 2 от закона, определено като представител за прилагане на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в случаите, когато данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, и желае да се регистрира за прилагането на този режим в страната.“

§ 15. В чл. 77, ал. 2 т. 3 се отменя.

§ 16. Член 77а се изменя така:

„Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от закона, когато се регистрира за прилагане на специалните режими

Чл. 77а. (1) Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от закона, извършва само доставки, за които се прилага режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или се регистрира в страната по чл. 154, 156 или 157а от закона, може да се дерегистрира. В този случай лицето подава в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство заявление по образец – приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2.

(3) В 7-дневен срок от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

(4) В 7-дневен срок от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

(5) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или датата на регистрация в страната по чл. 154, чл. 156 или чл. 157а от закона.“

§ 17. В чл. 78, ал. 1 думите „чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154 и чл. 156“ се заменят с „чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154, чл. 156 и чл. 157а“.

§ 18. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 2 се създава изречение трето: „извършена доставка на стоки и/или услуги, с място на изпълнение на територията на страната, за която не се прилага режим, от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което е регистрирано само на основание чл. 156, и 157а от закона, като основание за неначисляване на данъка във фактурата/известието се вписва „чл. 55б от ППЗДДС“;“

б) точка 6 се отменя.

2. В ал. 3, т. 2 след думите „дистанционни продажби“ се поставя запетая и се добавя „за които не се прилагат специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5 от закона“.

§ 19. В глава шестнадесета наименованието на раздел III се изменя така:

„Раздел III

Специални режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с получатели данъчно незадължени лица“

§ 20. В раздел III на глава шестнадесета се създава чл. 94а:

„Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

Чл. 94а. (1) Когато данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, действа от свое име и за чужда сметка в съответствие с чл. 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги (OB, L 284/1 от 26 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013“ към получател данъчно незадължено лице, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 127, ал. 1 и 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от закона.

(2) В случаите на ал. 1, когато данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс, е регистрирано на основание чл. 154 или 156 от закона, при прилагане разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 1 от закона определя датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа по глава осемнадесета от закона.“

§ 21. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така:

„Документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии“.

2. В ал. 3 думите „чл. 156, ал. 2 и 14“ се заменят с „чл. 156, ал. 2 и 16“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато регистрирано на основание чл. 156 от закона лице, за което са налице условията на чл. 20б, ал. 1 от закона, не подаде заявление за дерегистрация в срока по чл. 157, ал. 4 от закона, се счита, че лицето е упражнило правото си на избор по чл. 20б, ал. 4 от закона.“

4. Създават се ал. 6 – 9:

„(6) Заявлението за регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението за актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона се подават по образец – приложение № 42.

(7) Заявлението за регистрация на представител за прилагането на задълженията по режим дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението за актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона се подават по образец – приложение № 43.

(8) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157б, ал. 4 от закона, се подава по образец – приложение № 44.

(9) Заявлението за прекратяване на регистрация на представител за прилагането на задълженията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157б, ал. 4 от закона, се подава по образец – приложение № 45.“

§ 22. В глава шестнадесета се създават чл. 95а и 95б:

„Прекратяване на специалната регистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато регистрираното лице не определи нов акредитиран представител/представител

Чл. 95а. (1) Когато регистрирано на основание чл. 154 от закона лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (OB, L 84/1 от 31 март 2010 г.), наричана по-нататък „Директива 2010/24/ЕС“, и Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (OB, L 268/1 от 12 октомври 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 904/2010“, не определи нов акредитиран представител в срока по чл. 133, ал. 4 от закона, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. В тези случаи се прилага редът за прекратяване на регистрацията за режим извън Съюза на основание чл. 155, ал. 7, т. 2 от закона.

(2) Когато нов акредитиран представител не е определен в срока по чл. 133, ал. 4 от закона от лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и е регистрирано на основание чл. 156 от закона, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. В тези случаи се прилага редът за прекратяване на регистрацията за режим в Съюза на основание чл. 157, ал. 7, т. 2 от закона.

(3) Регистрацията, извършена на основание чл. 157а, ал. 3 от закона, се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация при прекратяване на лицето – представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по закона. В тези случаи се прилага редът за прекратяване на регистрацията на основание чл. 157б, ал. 7, т. 2 от закона.

Приложимост на специалните режими

Чл. 95б. (1) Режим в Съюза е приложим и при извършване на доставки на услуги в държава членка по потребление, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз.

(2) За доставки, за които се прилагат специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5 от закона, извършени от регистрирано по глава осемнадесета от закона лице, данъкът е дължим за държавата членка по потребление, където е мястото на изпълнение на доставката.

(3) В случаите по чл. 14а, ал. 6 от закона изпращането или транспортирането на стоката се отнася само за доставката, извършена от данъчно задълженото лице, което управлява електронния интерфейс към получател – данъчно незадълженото лице.

(4) Право да се регистрира с представител по чл. 157а, ал. 3, изречение първо от закона за прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, има данъчно задължено лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз и не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, ако е установено в трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, което внася стоки от други трети страни.

(5) При дерегистрирация по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, на представителя по чл. 157а, ал. 2 от закона се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, които са представлявани от него. Регистрацията на лицето по чл. 157а, ал. 3, изречение първо от закона се прекратява по реда на чл. 157б, ал. 12 – 14 от закона.“

§ 23. Член 96 се изменя така:

„Чл. 96. (1) Структурираният файлов формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 159г, ал. 2 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(2) Структурираният файлов формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 14а, ал. 11 и 12 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(3) Електронният регистър по чл. 14а, ал. 11 от закона съдържа информацията по чл. 63в от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.“

§ 24. В чл. 97 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 от закона за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и справка-декларацията по чл. 159а, ал. 2 от закона за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за всеки данъчен период се изготвя и подава от регистрирано на основание чл. 154, 156 или 157а от закона лице по реда на чл. 119.

(2) Когато страната е държава членка по потребление, след изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се изготвя и подава, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват по реда на чл. 119. В справка-декларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната.“

2. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.

§ 25. В чл. 100, ал. 1 думите „чл. 98, ал. 2 и“ се заличават.

§ 26. В глава шестнадесета се създава раздел IVа с чл. 100б:

„Раздел IVa

Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Северна Ирландия

Доставки на стоки от и до Северна Ирландия

Чл. 100б. Доставки на стоки по чл. 168а, ал. 2 от закона са:

1. вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на стоки;

2. вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на нови превозни средства;

3. доставка на стоки, които се монтират или инсталират;

4. дистанционна продажба на стоки до 30 юни 2021 г. включително;

5. доставка на стоки по глава осемнадесета от 1 юли 2021 г.;

6. доставка на стоки по режим складиране на стоки до поискване.“

§ 27. В чл. 112 се създава ал. 6:

„(6) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона лице за доставките, за които прилага тези режими, не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона.“

§ 28. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 18 се изменя така:

„(18) Лицата, регистрирани на основание чл. 156 и 157а от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии.“

2. Създава се ал. 19:

„(19) Лицата, регистрирани на основание чл. 154 и 156 от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на услуги, за които прилагат режимите с място на изпълнение извън територията на страната.“

§ 29. В чл. 115, ал. 1 думите „по чл. 159б, ал. 4“ се заменят с „по чл. 159, ал. 4 и чл. 159а, ал. 2“ и се създава изречение второ: „Регистрирано само по глава осемнадесета от закона лице подава единствено справка-декларацията по чл. 159б, ал. 4 от закона.“

§ 30. Член 119 се изменя така:

„Справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза и справка-декларация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Чл. 119. (1) Регистрирано на основание чл. 154 от закона лице за прилагане на режим извън Съюза подава справка-декларация по чл. 159, ал. 4 от закона по образец – приложение № 31.

(2) Регистрирано на основание чл. 156 от закона лице за прилагане на режим в Съюза подава справка-декларация по чл. 159, ал. 4 от закона по образец – приложение № 32.

(3) Регистрирано на основание чл. 157а от закона лице за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, подава справка-декларация по чл. 159а, ал. 2 от закона по образец – приложение № 46.

(4) Данните за справка-декларацията по ал. 1, 2 или 3 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 159г, ал. 2 от закона.

(5) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 33.

(6) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната и извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 34.

(7) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 47.

(8) Справка-декларацията по ал. 5, 6 и 7 се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(9) В справка-декларацията по ал. 5 и 6 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим, приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък за страната като държава членка по потребление за съответния данъчен период, за:

1. доставки на услуги;

2. вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;

3. вътрешни дистанционни продажби на стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от закона.

(10) Когато стоките се изпращат или транспортират от територията на други държави членки, справка-декларацията по ал. 6, освен информацията по ал. 9 за тези доставки, включва и идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер, издаден на лицето от държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират.

(11) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, в справка-декларацията по ал. 6 посочва също идентификационните номера за целите на ДДС или национални данъчни номера, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 9 за извършени от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки на услуги, за които данъкът върху добавената стойност по приложимите ставки е станал изискуем, и са с място на изпълнение на територията на страната, в която лицето няма постоянен обект.

(12) В справка-декларацията по ал. 7 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на този режим, приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък върху добавената стойност за страната като държава членка по потребление за съответния данъчен период.

(13) Стойностите по ал. 9, 10, 11 и 12 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, публикуваният на следващия ден.“

§ 31. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1, в раздел Б се правят следните изменения:

1. Изречение „? Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97, 97б и 98 ЗДДС“ се заменя със:

„? Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97 или лицето е избрало да се регистрира по чл. 154, 156 и 157а ЗДДС“.

2. Изречение „? Чл. 97б от ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната“ се заличава.

3. Изречение „? Чл. 98, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС“ се заличава.

4. Изречение „? Чл. 100, ал. 3 ЗДДС – регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС“ се заличава.        

5. Изречение „? Чл. 99, ал. 3 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 от ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година“ се заменя със:

„? Чл. 99, ал. 3 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1 и чл. 102 от ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година“.

§ 32. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1, в раздел Б се правят следните изменения:

1. Изречение „? Чл. 107, т. 5 ЗДДС – задължителна дерегистрация при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза – за лице, регистрирано на основание чл. 97б“ се заменя със:

„? Чл. 77а, ал. 1 ППЗДДС – дерегистрация по избор при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии или по чл. 154, чл. 156 или чл. 157а – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9, когато лицето извършва само доставки, за които се прилага режим в Съюза, режим извън Съюза, или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии“.

2. Изречение „? Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“ се заменя със:

„? Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97 или чл. 100, ал. 1“.

3. Изречение „? Чл. 108, ал. 1, т. 2 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 98 или чл. 100, ал. 3, когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация“ се заличава.

4. Създава се нов раздел „В“:

„Раздел В: Отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС.

Обща отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС …….… лв.“

5. Досегашният раздел „В“ става раздел „Г“.

§ 33. Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1

ВИЖ приложението

§ 34. Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2

ВИЖ приложението

§ 35. Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3

ВИЖ приложението

§ 36. Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4

ВИЖ приложението

§ 37. Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1

ВИЖ приложението

§ 38. Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2

ВИЖ приложението

§ 39. Приложение № 33 към чл. 119, ал. 4 става приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 и се изменя така:

 „Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5

ВИЖ приложението

§ 40. Приложение № 34 към чл. 119, ал. 5 става приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 и се изменя така:

 „Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6

ВИЖ приложението

§ 41. Създава се приложение № 42 към чл. 95, ал. 6:

„Приложение № 42 към чл. 95, ал. 6

ВИЖ приложението

§ 42. Създава се приложение № 43 към чл. 95, ал. 7:

„Приложение № 43 към чл. 95, ал. 7

ВИЖ приложението

§ 43. Създава се приложение № 44 към чл. 95, ал. 8:

„Приложение № 44 към чл. 95, ал. 8

ВИЖ приложението

§ 44. Създава се приложение № 45 към чл. 95, ал. 9:

„Приложение № 45 към чл. 95, ал. 9

ВИЖ приложението

§ 45. Създава се приложение № 46 към чл. 119, ал. 3:

„Приложение № 46 към чл. 119, ал. 3

ВИЖ приложението

§ 46. Създава се приложение № 47 към чл. 119, ал. 7:

„Приложение № 47 към чл. 119, ал. 7

ВИЖ приложението

  Преходни и заключителни разпоредби

§ 47. До 31 март 2021 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 16 и 18.

§ 48. До 31 декември 2021 г. включително месечната декларация по чл. 50а, ал. 2 се подава на хартиен носител до 16-о число включително на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

§ 49. За данъчни периоди до 30 юни 2021 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 31 към чл. 119, ал. 1 и № 32 към чл. 119, ал. 2.

§ 50. (1) Промените/корекциите в съдържащите се стойности (допуснати грешки, неотразени или неправилно отразени стойности, включително за издадени кредитни и/или дебитни известия за доставка, извършена през предходен период) в подадена справка-декларация за прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за данъчни периоди до втория данъчен период за деклариране през 2021 г. включително се извършват само чрез изменения на вече подадената справка-декларация, като регистрираното лице отново подаде по реда на чл. 159, ал. 4 от закона изменената справка-декларация за същия данъчен период.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образците на справка-декларацията по приложения № 31 и 32 в сила до 30 юни 2021 г.

(3) Промените/корекциите по ал. 1 се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление.

(4) Дължим данък в резултат на промяна/корекция на подадена справка-декларация се внася в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите в евро. При плащането на сумата лицето посочва входящия номер на съответната справка-декларация.

§ 51. (1) Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация за прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за данъчни периоди до втория период за деклариране през 2021 г. включително се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка-декларация в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията се подава, съответно корекции се извършват в подадената справка-декларация в Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – София.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образците на справка-декларацията по приложения № 33 и 34 в сила до 30 юни 2021 г.

§ 52. (1) Данъчно задължени лица по § 63 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от 2021 г.), установени по седалище и адрес на управление в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, които имат регистрация по реда на чл. 154 от закона към 31 март 2021 г., могат да продължат регистрацията си за прилагане на режим извън Съюза, ако определят акредитиран представител по чл. 133 от закона и подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в подаденото първоначално заявление за регистрация, считано от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително.

(2) Ако данъчно задълженото лице по ал. 1 не определи акредитиран представител в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

(3) В случаите по ал. 2 актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по ал. 1.

§ 53. При определяне на данъка при доставка на обща туристическа услуга по формулата в чл. 85, ал. 1 и 2 данъчна ставка в размер 9 на сто се прилага до 31 декември 2021 г.

§ 54. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2021 г. с изключение на § 3, § 5, § 26 и § 53, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, и § 11, т. 1, § 21, т. 4 относно чл. 95, ал. 6 и 7, § 33, § 35, § 41 и § 42, които влизат в сила от 1 април 2021 г.


Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове дефинира документите, които лицензираните складодържатели е необходимо да представят пред митническите органи при прилагане на процедурата за освобождаване на предоставено обезпечение по реда на чл. 76в от ЗАДС. С прецизиране на разпоредбите на чл. 80, ал. 1 се определят действията на данъчно задължените лица при прекратяване на лиценза за управление на данъчен склад, прекратяване на регистрацията или прекратяване на действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.

Пълният текста на Правилник за изменение и допълнение на ППЗАДС е цитиран по-долу:


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г. и бр. 53 и 82 от 2020 г.)

 

§ 1. В чл. 56з накрая се добавя „и копие от фактура, товарителница, опаковъчен лист или друг документ, удостоверяващ вида и количеството на изпратената акцизна стока от изпращача в другата държава членка“.

§ 2. В чл. 72б, ал. 5 думите „митническото учреждение, издало ревизионния акт“ се заменят с „Агенция „Митници“.

§ 3. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:

„(1) Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6 от закона и съдържа съответните реквизити на приложение № 14. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от освободени от акциз крайни потребители само в случаите, когато енергийните продукти се използват за цели, различни от посочените в удостоверението. Реквизитите на данъчните документи по чл. 84, ал. 6 от закона се попълват при отчитане на съответната специфика за акцизната стока. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от данъчно задълженото лице:

1. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона на датата на съобщаване на решението за прекратяване на лиценза, регистрацията или прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;

2. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона в 14-дневен срок от датата на влизане в сила решението за прекратяване при спряно предварително изпълнение на:

а) решение за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, или

б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на регистрация.“

§ 4. В приложение № 6 т. 2 се изменя така:

„2. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;“.

Заключителна разпоредба

§ 5. Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2022 г.


Източник: ДВ


» Счетоводна консултация от експерти може да получите ТУК «