Вие сте тук

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър. С приемането на законопроекта се транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/ЕС по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри.

В мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър е отбелязано, че Директива 2012/17/ЕС предвижда взаимното свързване на търговските регистри чрез създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на държава членка до компетентните регистри на друга държава членка в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия. Посочва се още , че взаимното свързване на търговските регистри има две отделни, но свързани цели. От една страна, то следва да осигури достъп до необходимата информация, а от друга – да установи стандартизирани канали за обмен на информация между търговските регистри. Промените в закона ще  улеснят сътрудничеството между търговците и ще намалят бариерите пред трансграничната стопанска дейност. Вносителите на законопроекта подчертават още, че с това  ще се редуцира и административната тежест, особено за малките и средните предприятия. Чрез улеснения достъп до информация относно дружествата, съдържаща се в мрежата на търговските регистри, ще се повиши прозрачността на единния пазар. Това ще гарантира и  по-добра защита на притежателите на акции и дялове и на третите лица, изтъкнато е още в мотивите към законопроекта.  Подобряване на сътрудничеството между органите, водещи регистрите, при презгранични вътреобщностни процедури - презгранични сливания, преместване на седалище от една държава членка в друга, или при производства по несъстоятелност ще е другият положителен резултат.

На второ четене са приети още и промени Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Според тях пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на КФН. Според разпоредбите, дружеството преразглежда инвестиционната политика на всеки три години, както и незабавно след всяка съществена промяна в пазарните условия. Инвестиционната политика се представя на заместник-председателя на КФН в 7-дневен срок от нейното приемане, съответно изменение или допълнение. Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Със 150 гласа "За" и един въздържал се е удължен до 30 април срока на действие на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка.

На днешното пленарно заседание ще е и първото гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 20.2.2015 г.).

Източник: НС