Вие сте тук

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са приети и на второ четенекс са приети и на второ четене

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са приети и на второ четенекс са приети и на второ четене

Днес управляващите одобриха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като част от приетите текстове регламентират осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

Мерките са в синхрон с инициативите на европейско и световно равнище за борба с трансграничните данъчни измами и избягването на данъчно облагане. С измененията и допълненията в нормативния акт са определени задълженията на финансовите институции за събирането, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация. 

С преходните и заключителни разпоредби на закона депутатите внесоха промени и в Закона за кредитните институции, според които БНБ трябва да създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Банките ще трябва ежемесечно да предоставят тази информация на централната банка. Достъп до информация от системата ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г. 

В ДОПК са направени и промени, свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на взаимодействието между отделните институции. Одобрени са и мерки за прецизиране на режимите за принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта, както и синхронизиране и уеднаквяване на нормативната регламентация по събиране на държавните и частните вземания. 

Припомняме, че след обсъждане Комисията по бюджет и финанси реши от общия проект за промени в ДОПК да отпадне спорният текст, предоставящ на НАП възможност да изисква "пояснения на място" от страна в производството по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс. Предложението за разширяване на правомощията на данъчните при ревизии предизвика остри критики и от страна на бизнеса, и от счетоводителите. 

Промените в ДОПК ще влязат в сила от 1 януари 2016 г. Текстът на приетия днес на второ четене законопроект за изменение и допълнение на ДОПК предстои да бъде публикуван в Държавен вестник.

Снимка: chronicle.bg