Вие сте тук

Промените в Закона за ДДС относно търговията с течни горива са приети на второ четене

Промените в Закона за ДДС относно търговията с течни горива са приети на второ четене

Търговците на течни горива задължително ще  предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Промените в Закона за ДДС са факт след  приемането им на второ четене днес. Според новите текстове на нормативния акт задължението за предоставяне на такова обезпечение възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил.лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.

В регламентите на новосъздадения чл. 176в е определен и размерът на дължимото обезпечение, който не може да бъде по малък от 20% от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период и не по-малко от 50 000 лв. Когато лицето не е надхвърлило прага от 25 хил. лв. в предходния данъчен период, размерът на обезпечението ще се определя върху прогнозната средномесечна данъчна основа на облагаеми доставки/придобивания на течни горива или стойност на течни горива, изчислена на базата на 12 месеца, но не по-малко от 50 хил. лв. 

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗДДС беше приет на първо четене в края на юни, като между двете гласувания в текста на нормативния акт са внесени някои промени.

Предстои обнародването на окончателния вариант на закона в Държавен вестник.