Вие сте тук

Променя се Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

С приетите от правителството промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа се съгласуват текстовете на нормативния акт с измененията в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (изм., обн., ДВ, бр. 44 от 2015 г.).

Ограничен е кръгът на ценните книжа, с които могат да се отчитат продажбите на стоки и услуги. Запазва се изключението само за билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници и билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. 

Регламентирано е и осигуряване по служебен път на информация и доказателствени средства, които са необходими за извършването на комплексно административно обслужване, така че те да не се изискват от заявителя на услугата. Целта е по-добра функционалност на държавната администрация, заложена от управляващите като приоритет в програмата за стабилно развитие на страната за периода 2014-2018 г.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата е предвидена възможност образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, да се отпечатват по реда, предвиден за ценни книжа по желание от страна на издателите им. С това се актуализират специфичните изисквания за лицата, извършващи обществен превоз на пътници на територията на страната, в съответствие с действащото законодателство. С цел по-голяма яснота е направено допълнение относно начина на проследяване на съответствието на специализираните печатници с изискванията на наредбата.

С преходните и заключителните разпоредби е предвидено §1, т.1 от Постановлението да влезе в сила от 21 юли 2015 година, което е съобразено с уредбата по §3 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № Н-18 и предвидената в нея дата.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерство на финансите на 8 юли. 

Източник: НС