Публикувани са промени в Наредба № Н-18 относно осъществяването на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

Наредба № Н-18 относно осъществяването на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В днешния брой на Държавен вестник (брой 83 от дата 27.10.2015 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 

Промените се свързани с дистанционното предаване на информация от фискалните устройства и нивомерните системи за доставка на горива към НАП. 

В чл.39 е създадена нова ал.10, според която "Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор."

По-долу са цитирани и измененията, направени в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, раздел IIIб. „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“:

„IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни

1. Дистанционна връзка:

а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;

б) мобилен оператор по буква „а“ осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;

в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;

г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;

д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;

е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:

 • данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
 • данни за промяна на регистрационни данни;
 • дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП – ежедневно;
 • дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
 • данни за отписване на ФУ (дерегистрация).

ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:

 • данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
 • данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
 • данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
 • данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;
 • данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
 • автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;

ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17;

з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;

и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;

к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;

л) при предаване на дневен финансов отчет с нулиране и наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с код 98 и 99.

2. Данъчен терминал (ДТ):

а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;

б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква „е“; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;

в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;

г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.

3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:

а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);

б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);

в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.“

В публикувания днес текст на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 е регламентирана и промяна в Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1. Приложението е включено в текста на наредбата и може да бъде разгледано тук.

Заключителните разпоредби включват добавяне на нова ал.9 към § 59 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 и 64 от 2011 г.; доп., бр. 27 от 2012 г.), койято гласи:

„(9) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.“

Пълният текст на влизащата в сила от днешното обнародване в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства може да бъде видян тук, както и да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.

Източник: ДВ, брой 83 от дата 27.10.2015 г.