Промени

Вие сте тук

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В бр. 49 от дата 30.6.2015 г. на Държавен вестник е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Промените в него в...

Закона за кредитните институции регламентират оповестяване на банковата тайна при банка в несъстоятелност

С приетите вчера на второ четене промени в Закона за кредитните институции се регламентира публичното оповестяване на банковата тайна за физически и юридически лица в случаи на производство...

 Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

В бр.32 на Държавен вестник от 5 май 2015 г. е публикуван приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените имат технически характер, така че...

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър. С приемането на законопроекта се транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/...

данъка върху добавената стойност

Основните промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила в началото на 2015 година, са свързани преди всичко с привежданетона националното законодателство в...

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат през 2015 г. промяна в данъчните облекчения, облагането на доходите от лихви и авансовото удържане на данък за...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите публикува в сайта си подробна информация за промените в данъчното законодателство през 2015 г. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...

 Закона за кадастъра и имотния регистър

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния...

Закона за подпомагане на земеделските производители

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане...

Закона за обществените поръчки

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Дата на...

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Име на законопроекта: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските...

Закон за Сметната палата

Име на закона: Закон за Сметната палата Име на законопроекта: Законопроект за Сметната палата Дата на приемане: 15.04.2014 г. Брой/година Държавен вестник: 35/2014 М О Т И В И към...

Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит Дата на...

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Дата на приемане: 12.03.2014 г. Брой/...

Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Име на законопроект: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Дата на...

Страници