Промени

Вие сте тук

Регламентирано време за дежурство

Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и нормативният документ, с чието публикуване в ДВ се изменят официално...

Данъчни служители с куфарчета

На 16 септември 2022 г. България депозира своя инструмент за ратификация на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на...

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

В брой 65 на Държавен вестник от 12.08.2022 г. са публикувани измененията и допълненията в Правилник за прилагане на ЗАДС, целящи действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие...

Параграфи от нормативен документ

С обнародваните в бр.62 на Държавен вестник промени в Кодекса на труда се изпълнява изискването за транспониране в националното законодателство до 1 и 2 август 2022 г. на две европейски...

Промени в Закона за вътрешнообщностната търговия със стоки

Изменения в нормативния акт, уреждащ статистическата дейност относно вътрешнообщностната търговия със стоки, синхронизират понятията, използвани в действащото законодателство, с понятията в...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.59/26.07.2022 г.

Промени в подзаконовата нормативна уредба относно облагането с ДДС са публикувани в ДВ. Променит в правилника са във връзка с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената...

Обнародвани са промените за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС

Гласуваното на второ четене на 14-ти юли изменение в ЗДДС, с което минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от първо...

Обнародвани в ДВ промени в бюджетните закони за 2022 г.

С публикуването в Държавен вестник официално влизат в сила измененията в бюджетните закони за 2022 г., с които управляващите ще се опитат да намалят негативното влияние върху гражданите и...

Подписани документи

След като НС официално ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби...

Документ, представящ промени в заканови и подзаконови нормативни актове

Промени в Наредба № Н-9 от 2018 г., регламентираща воденето на регистрите от Агенция „Митници“, са публикувани в Държавен вестник. Редакции са направени в текста на чл. 20, в който е...

Минимална работна заплата след 1 април 2022 г.

От 1 април 2022 г. се определя размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното...

3% данък "Уикенд" с гласуваните промени в ЗКПО

На заседанието си на 22.02.2022 г. Народното събрание гласува на второ четене промени в ЗКПО, с които данъкът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, т.нар....

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 16.02.2022 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, внесен за гласуване в НС в края на януари, е приет на първо и второ четене в един ден и ще влезе в сила след...

ЗИД на ЗДДС и ЗКПО са гласувани на второ четене

Депутатите гласуваха окончателно ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери да се облагат с ДДС. С приемането на второ четене на промените в ЗДДС ваучерите за храна, издадени след 31...

С промени в ЗАДС е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител

С промените в текста на Закона за акцизите и данъчните складове е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител и е формулирано определение за този икономически субект....

Промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

С обнародваното в бр.1/04.01.2022 г. на Държавен вестник Постановление № 485 от 30 декември 2021 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,...

В ДВ, бр.110/24.12.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

В бр.110/24.12.2021 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в...

Промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС - ДВ, бр.27/02.04.2020

Промените в двата подзаконови нормативни акта синхронизират разпоредбите им с измененията в текстовете на ЗДДС и ЗАДС то края на 2020 г. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника...

 ДДС при доставки от и до Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. са обнародвани в ДВ, бр.107/18.12.2020

В бр.107/18.12.2020 г.  на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, с който освен нулева данъчна ставка за доставките на ваксините срещу коронавирус и на...

Обнародвани са промени в ДОПК

В бр.105 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Част от промените в нормативния акт касаят декларирането на данни за...

Обнародвани са промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Обнародвани са промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, с които служебно ще бъдат преобразувани от Агенцията по вписванията ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 (физическите...

Обнародвано е постановлението на МС

В бр. 89 на Държавен вестник е обнародвано постановлението, с което МС удължава периода в който работодателите могат да се възползват от възможността за финансово подпомагане по мярката 60/...

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са обнародвани в Държавен вестник, бр.82/18.09.2020 г.  Пълният текст на нормативния документ е цитиран по-долу...

промените в ДДС ставката за бирата и виното, сервирани в заведения

В бр. 71/11.08.2020 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси, в ПЗР на който е регламентирано прилагането на намалена ДДС ставка от 9% и...

Страници