Трудово законодателство

Вие сте тук


Текстовете на нормативните актове в категорията се обновяват регулярно, като последните редакции ще бъдат отразени във възможно най-кратък срок. За по-добра ориентация относно актуалността обръщайте внимание на последната отразена промяна в списъка под заглавието.


 

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., приет от НС на 24 ноември 2020 г., е обнародван в ДВ, бр. 103/04.12.2020 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е приет от НС на 4 декември 2019 г. и е обнародван в ДВ, бр. 99/17.12.2019 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено...

Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. е гласуван окончателно на второ четене на 28 ноември 2018 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019...

Законът за Бюджета на ДОО за 2018 г. е обнародван в Държавен вестник, бр. 99 от 12.12.2017 г.  ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Чл. 1. (1) Приема...

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375...

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. e приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г.  ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016...

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. В брой 107 на Държавен вестник от дата 24.12.2014 г. (извънреден) е обнародван  Законът за бюджета на Държавното обществено...

Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. КОДЕКС НА ТРУДА Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г...

КСО урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното социално осигуряване.  КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г...

Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии,...

С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка...

Със Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта; професионалното ориентиране и обучението на възрастни;...