Вие сте тук

Предстояща процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.

Предстояща процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.
1

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е най-реалният начин да се изготви бизнес проект, който да получи финансова помощ. Съответно и интересът на бизнеса към тази програма е най-голям.

Вече премина обществено обсъждане и се очаква стартиране на процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е малко над 67 млн. лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лева. Максималният размер на финансиране на спечелилите проекти е 90%.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Все още не са готови окончателните условия за кандидатстване, но в тази статия ще разгледаме проектните условия. С уговорката, че най-вероятно ще претърпят промени в окончателен вариант. Но за да кандидатства едно предприятие е необходимо да предприеме стъпки, които може да са съществени и определящи за допустимост и за оценяване на бъдещия проект.

На първо място ще разгледаме условията за допустимост на фирмите за кандидатстване. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
Друго съществено условие е кандидатът-физическо лице да не е съдружник в друго предприятие.
Трето съществено условие е, че над 50 % от предприятието следва да се притежава от едно физическо лице. Странно условие, ограничаващо масово срещани дружества със съдружници, притежаващи равни дялове.
Четвърто условие е предприятието да не е със седалище в селски район. От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Списъкът на селски общини може да бъде намерен в интернет.

В Проекта на Условията за кандидатстване са описани и секторите, в които следва да упражняват дейност кандидатите. Ето някои от тях:

 • Издателска дейност;
 • Информационни услуги;
 • Дейности в областта на дизайна;
 • Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Научноизследователска и развойна дейност;
 • Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;
 • Дейности в областта на фотографията.

Ако сте решили да кандидатствате е наложително да се запознаете с Критериите за оценка на проектните предложения. Ето ги в табличен вид:

Критерии за оценка

Точки

1

Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея

4

2

Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на предприемаческата идея

4

3

Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея

4

4

Пазарни предимства и слабости на предприемаческата идея

4

5

Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на социален ефект чрез:

 • създаване на възможности за социална интеграция;
 • създаване на социална добавена стойност;
 • спестяване на социални разходи.

6

6

Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

 • намаляване на въздействието върху околната среда;
 • повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;
 • постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

6

7

Прогнозни нетни приходи от продажби > 10%

5

8

В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица

5

9

Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока степен (образователна или научна);
Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

8/6

10

Предприемачът притежава професионален опит най-малко 2 години  в областта на предприемаческата идея.

5

11

Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ в областта на предприемаческата идея.

5

12

Членовете на екипа на кандидата имат общо > 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея.

5

13

Предприемачът е жена.

5

14

Предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице над 50 г. (навършени към датата на обявяване)

5

15

Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на СЗР  и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на СЗР.

4

16

Кандидатът е социално предприятие (наети лица с ТЕЛК за 6 месеца)

5

17

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта

5

 

Общ брой

85

Най-вероятно проектно предложение, оценено с под 70 точки няма да бъде одобрено за финансиране. Затова внимателно преценете имате ли шанс и струва ли си разхода на време и усилия за подготовка на проекта.