Данъчно законодателство

Вие сте тук


Текстовете на нормативните актове в категорията се обновяват регулярно, като последните редакции ще бъдат отразени във възможно най-кратък срок. За по-добра ориентация относно актуалността обръщайте внимание на последната отразена промяна в списъка под заглавието.


 

Пълният текст на Закона за счетоводството е публикуван по-долу. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.,...

Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ...

ЗКПО предвижда няколко различни данъка, касаещи юридическите лица - корпоративен данък, данък върху разходите, данък при източника, алтернативни данъци. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО...

Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица (местни и чуждестранни), включително от дейност като едноличен търговец. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ...

Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр....

Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. ЗАКОН ЗА...

В ЗМДТ са зададени минимални и максимални размери на местните данъци както и принципите за определяне на местните такси. Съответните общини обаче могат да определят размера на местните...

С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на...