Финансови закони

Вие сте тук


Текстовете на нормативните актове в категорията се обновяват регулярно, като последните редакции ще бъдат отразени във възможно най-кратък срок. За по-добра ориентация относно актуалността обръщайте внимание на последната отразена промяна в списъка под заглавието.


 

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г. ЗАКОН ЗА...

Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител. Целта е да се осигури защита на потребителите на така...

Законът дава определение за основните параметри в дейността на БНБ като централна банка на Република България. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн...

Законът регламентира дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на финансови инструменти и упражняването на контрол върху нея. ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ...

Със закона е регламентирана бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси.   ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В сила от 01.01.2014 г. Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари...

Със закона са регламентирани изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В сила от 06.03.2018 г...

Законът, уреждащ правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, е в сила от август 2015 г. ЗАКОН ЗА...

Законът регламентира ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.109 от 20...

Със закона са регламентирани обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и устройството,...

Законът регламентира мерките срещу пазарните злоупотреби, свързани с финансови инструмент - търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти. ЗАКОН...

Този закон урежда производството по несъстоятелност за банка със седалище в Република България.За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат...

Този закон урежда сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица; презграничните преводи и плащания; сделките с чуждестранна валута по занятие; сделките с благородни метали и...

Този закон определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът за изпълнение на тези мерки.  ЗАКОН ЗА...