Законодателство

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

В брой 65 на Държавен вестник от 12.08.2022 г. са публикувани измененията и допълненията в Правилник за прилагане на ЗАДС, целящи действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие...

Параграфи от нормативен документ

С обнародваните в бр.62 на Държавен вестник промени в Кодекса на труда се изпълнява изискването за транспониране в националното законодателство до 1 и 2 август 2022 г. на две европейски...

Промени в Закона за вътрешнообщностната търговия със стоки

Изменения в нормативния акт, уреждащ статистическата дейност относно вътрешнообщностната търговия със стоки, синхронизират понятията, използвани в действащото законодателство, с понятията в...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.59/26.07.2022 г.

Промени в подзаконовата нормативна уредба относно облагането с ДДС са публикувани в ДВ. Променит в правилника са във връзка с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената...

Обнародвани са промените за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС

Гласуваното на второ четене на 14-ти юли изменение в ЗДДС, с което минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от първо...

Обнародвани в ДВ промени в бюджетните закони за 2022 г.

С публикуването в Държавен вестник официално влизат в сила измененията в бюджетните закони за 2022 г., с които управляващите ще се опитат да намалят негативното влияние върху гражданите и...

Подписани документи

След като НС официално ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби...

Безвъзмездното даряване на храни

Законодателна инициатива за промени в ЗДДС, свързани с разпоредбите на данъчното законодателство относно безвъзмездното даряване на храни, предлага като мярка, която ще стимулира тази...

Документ, представящ промени в заканови и подзаконови нормативни актове

Промени в Наредба № Н-9 от 2018 г., регламентираща воденето на регистрите от Агенция „Митници“, са публикувани в Държавен вестник. Редакции са направени в текста на чл. 20, в който е...

Предложение за промени в ППЗДДС

Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е публикуван в Портала за обществени консултации на МС. Срокът за адресиране на становища изтича на ...

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 30.05.2022 г.

Предложение за промени в правилника за прилагане на ЗАДС, достъпно в Портала за обществени консултации на МС, предвижда редица корекции в текстовете, отразяващи последните промени в закона...

Законопроект за Държавната агенция по вписванията

Законодателна инициатива на народни представители от ПП предлага създаване на нова Държавната агенция по вписванията към Министерски съвет, която да бъде правоприемник на Агенция по...

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия - 27.04.2022 г.

Законодателна инициатива на МС предлага промени в нормативната уредба на статистическата дейност относно вътресъюзната търговия със стоки, с които да се синхронизират текстовете на ЗСВТС с...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 21.04.2022 г.

От 50 000 лв. на 100 000 лв. да бъде повишен минималният праг на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, над който регистрацията по ЗДДС става задължителна, предвижда...

ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Законопроект, внесен за разглеждане в НС, предлага да се ратифицира със закон Конвенцията, подписана от 70 държави и юрисдикции на 7 юни 2017 г. на официална церемония в Париж, с която...

Минимална работна заплата след 1 април 2022 г.

От 1 април 2022 г. се определя размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното...

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861...

3% данък "Уикенд" с гласуваните промени в ЗКПО

На заседанието си на 22.02.2022 г. Народното събрание гласува на второ четене промени в ЗКПО, с които данъкът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, т.нар....

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 16.02.2022 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, внесен за гласуване в НС в края на януари, е приет на първо и второ четене в един ден и ще влезе в сила след...

ЗИД на ЗДДС и ЗКПО са гласувани на второ четене

Депутатите гласуваха окончателно ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери да се облагат с ДДС. С приемането на второ четене на промените в ЗДДС ваучерите за храна, издадени след 31...

Бюджетните закони за 2022 г. са внесени за разглеждане в НС

След като на заседанието на Министерски съвет в последния ден на януари бюджетните закони за 2022 г. получиха одобрение, законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното...

С промени в ЗАДС е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител

С промените в текста на Закона за акцизите и данъчните складове е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител и е формулирано определение за този икономически субект....

Комисията по бюджет и финанси одобри предложението ваучерите за храна да се облагат с ДДС

Законодателната инициатива, с която се предлагат изменения и допълнения в Закона за ДДС, целящи синхронизиране на разпоредбите на националното данъчно законодателство с тези на ЕС, е...

Промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

С обнародваното в бр.1/04.01.2022 г. на Държавен вестник Постановление № 485 от 30 декември 2021 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,...

Страници