Законодателство

С постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. бяха направени...

Регламентирано време за дежурство

Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и нормативният документ, с чието публикуване в ДВ се изменят официално...

Проект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 30.09.2022

Проектът за промени в ДОПК, който цели да се изпълни нормативното изискване за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за...

Данъчни служители с куфарчета

На 16 септември 2022 г. България депозира своя инструмент за ратификация на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на...

Данъчни облекчения за деца

Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ предвижда редакции в нормативната уредба за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. В мотивите на вносителите се посочва...

Сканиране на баркод на акцизни стоки

Законодателна инициатива за изменения в текстовете на ЗАДС е достъпна в портала за обществени консултации на МС. Като основната цел на законопроекта е посочено намаляване на...

Стартира обществено обсъждане на проект за промени в ЗДДС

Законодарелна инициатива за промени в текстовете на ЗДДС ще осигурява привеждане на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в съответствие с решенията на Съда на...

Банкноти и монети

Повод да бъдат предложени изменения в текстовете на нормативния акт е изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна...

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

В брой 65 на Държавен вестник от 12.08.2022 г. са публикувани измененията и допълненията в Правилник за прилагане на ЗАДС, целящи действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие...

Параграфи от нормативен документ

С обнародваните в бр.62 на Държавен вестник промени в Кодекса на труда се изпълнява изискването за транспониране в националното законодателство до 1 и 2 август 2022 г. на две европейски...

Промени в Закона за вътрешнообщностната търговия със стоки

Изменения в нормативния акт, уреждащ статистическата дейност относно вътрешнообщностната търговия със стоки, синхронизират понятията, използвани в действащото законодателство, с понятията в...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.59/26.07.2022 г.

Промени в подзаконовата нормативна уредба относно облагането с ДДС са публикувани в ДВ. Променит в правилника са във връзка с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената...

Обнародвани са промените за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС

Гласуваното на второ четене на 14-ти юли изменение в ЗДДС, с което минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от първо...

Обнародвани в ДВ промени в бюджетните закони за 2022 г.

С публикуването в Държавен вестник официално влизат в сила измененията в бюджетните закони за 2022 г., с които управляващите ще се опитат да намалят негативното влияние върху гражданите и...

Подписани документи

След като НС официално ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби...

Безвъзмездното даряване на храни

Законодателна инициатива за промени в ЗДДС, свързани с разпоредбите на данъчното законодателство относно безвъзмездното даряване на храни, предлага като мярка, която ще стимулира тази...

Документ, представящ промени в заканови и подзаконови нормативни актове

Промени в Наредба № Н-9 от 2018 г., регламентираща воденето на регистрите от Агенция „Митници“, са публикувани в Държавен вестник. Редакции са направени в текста на чл. 20, в който е...

Предложение за промени в ППЗДДС

Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е публикуван в Портала за обществени консултации на МС. Срокът за адресиране на становища изтича на ...

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 30.05.2022 г.

Предложение за промени в правилника за прилагане на ЗАДС, достъпно в Портала за обществени консултации на МС, предвижда редица корекции в текстовете, отразяващи последните промени в закона...

Законопроект за Държавната агенция по вписванията

Законодателна инициатива на народни представители от ПП предлага създаване на нова Държавната агенция по вписванията към Министерски съвет, която да бъде правоприемник на Агенция по...

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия - 27.04.2022 г.

Законодателна инициатива на МС предлага промени в нормативната уредба на статистическата дейност относно вътресъюзната търговия със стоки, с които да се синхронизират текстовете на ЗСВТС с...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 21.04.2022 г.

От 50 000 лв. на 100 000 лв. да бъде повишен минималният праг на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, над който регистрацията по ЗДДС става задължителна, предвижда...

ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Законопроект, внесен за разглеждане в НС, предлага да се ратифицира със закон Конвенцията, подписана от 70 държави и юрисдикции на 7 юни 2017 г. на официална церемония в Париж, с която...

Минимална работна заплата след 1 април 2022 г.

От 1 април 2022 г. се определя размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното...

Страници