Институции

евро банкноти

Бизнесът има притеснения и опасения при въвеждане на еврото. Въвеждането на две паралелни валути за разплащания ще доведе до промени в процесите на разплащания, процесите на отчитане, както...

Нов портал за е-услуги на НАП

След 17-ти октомври клиентите на НАП ще могат да използват вече само новата платформа за е-услуги, която функционира вече повече от година паралелно със стария портал. В този период е...

Счетоводител изчислява лихвите по просрочени задължения към НАП

Приходната агенция няма да повишава лихвите по просрочени задължения въпреки повишаването на основния лихвен процент от 0 % на 0,49 %, въведено от БНБ от 1 октомври 2022 г. Лихвата върху...

Сезонни работници след приключване на договора за селскостопанска работа

В прессъобщение от приходната агенция напомнят, че сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на...

Календар за 2022 г. за отбелязване срокове за внасяне на данъци и осигуровки

Данъчен календар - октомври 2022 г. ⮚ До 10-ти октомври: ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

Корекции в декларациите на физическите и юридическите лица

Повече от 3000 коригиращи декларации са подадени до 28 септември, информират от НАП. От опцията да нанесат поправки в декларираните с ГДД данни са се възползвари фирми и физически лица....

Млада жена проверява идентификационния си номер за целите на ДДС

От приходната агенция информират , че считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер на физическите лица за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2022 г.

Данъчен календар - септември 2022 г. ⮚ До 10-ти септември (почивен ден; първи работен ден 12-ти септември 2022 г.): ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на...

НАП - рубрика ДДС документи

Отстраняване на грешки от предходната версия и добавяне на нови валидации са промените, които клиентите на НАП ще открият в актуализирания софтуер. Инсталационният файл и инструкции за...

Данъчно-осигурителен календар - август 2022 г.

Данъчен календар - август 2022 г. ⮚ До 10-ти август: ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

Публикуван е образецът на декларацията за компенсации от крайните разпространители на горива

От 1 август регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност крайни разпространители на горива ще могат да подават в Национална агенция за приходите Декларация за предоставяне на...

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

* Актуализирано на 04.08.2022 г. Обновяване № 3 за 2022 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е...

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

Първият ден на август е крайният срок, в който задължените да удържат данък на физическите лица платци на доходи извън тези по трудови взаимоотношения трябва да подадат в НАП по електронен...

Указание на МФ - УК 3 от 15.07.2022 г. за прилагане на намалена ДДС ставка

В становище с изх. УК - 2/13.07.2022 г, допълнено със становище УК-3/15.07.2022 г., Министерство на финансите предоставя разяснения относно прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и...

Зареждане на бензиностанция и получаване на отстъпка за гориво

НАП публикува пояснения във връзка с предоставянето и отчитането от бензиностанциите на отстъпка при зареждане на гориво през 2022 г. От Агенцията по приходите информират, че: ...

Календар за 2022 г.

Данъчен календар - юли 2022 г. ⮚ До 10-ти юли (почивен ден; първи работен ден 11-ти юли 2022 г.) ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от...

Диаграма на НСИ, показваща ръста н разходите за труд

Националния статистически институт публикува предварителните данни за общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2022 г. ...

Становище на НАП - авансов дивидент

В отговор на официално запитване от страна на ИДЕС, постъпило в НАП на 11 май 2022 г, от приходната агенция адресират в писмо № 33-00-165#1/09.06.2022 г. становището си относно данъчното...

 XSD схема за подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18 и примерен XML

Във връзка с изменения в Приложение №38 от Наредба № Н-18, влизащи в сила от 26.02.2021 г., е променена XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл, съобщават от НАП. Файлът...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2022 г.

Данъчен календар - юни 2022 г. ⮚ До 10-ти юни ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Счетоводител отчита компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за декември 2021 г.

В отговор на отправена в края на януари молба от БСК за изразяване на официална позиция по прилагане на счетоводното и данъчното законодателство при отчитане на компенсациите за небитови...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. В документа са отразени промените в ЗКПО за...

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в...

Данъчно-осигурителен календар - май 2022 г.

Данъчен календар - май 2022 г. ⮚ До 10-ти май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Страници