Институции

Данъчно-осигурителен календар - септември 2022 г.

Данъчен календар - септември 2022 г. ⮚ До 10-ти септември (почивен ден; първи работен ден 12-ти септември 2022 г.): ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на...

НАП - рубрика ДДС документи

Отстраняване на грешки от предходната версия и добавяне на нови валидации са промените, които клиентите на НАП ще открият в актуализирания софтуер. Инсталационният файл и инструкции за...

Данъчно-осигурителен календар - август 2022 г.

Данъчен календар - август 2022 г. ⮚ До 10-ти август: ЗКПО  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

Публикуван е образецът на декларацията за компенсации от крайните разпространители на горива

От 1 август регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност крайни разпространители на горива ще могат да подават в Национална агенция за приходите Декларация за предоставяне на...

Нова версия на ПП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация

* Актуализирано на 04.08.2022 г. Обновяване № 3 за 2022 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е...

В края на юли изтича срокът за деклариране и плащане да дължимите данъциза второто тримесечие на 2022 г.

Първият ден на август е крайният срок, в който задължените да удържат данък на физическите лица платци на доходи извън тези по трудови взаимоотношения трябва да подадат в НАП по електронен...

Указание на МФ - УК 3 от 15.07.2022 г. за прилагане на намалена ДДС ставка

В становище с изх. УК - 2/13.07.2022 г, допълнено със становище УК-3/15.07.2022 г., Министерство на финансите предоставя разяснения относно прилагане на 9 % ДДС на природен газ и парно и...

Зареждане на бензиностанция и получаване на отстъпка за гориво

НАП публикува пояснения във връзка с предоставянето и отчитането от бензиностанциите на отстъпка при зареждане на гориво през 2022 г. От Агенцията по приходите информират, че: ...

Календар за 2022 г.

Данъчен календар - юли 2022 г. ⮚ До 10-ти юли (почивен ден; първи работен ден 11-ти юли 2022 г.) ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от...

Диаграма на НСИ, показваща ръста н разходите за труд

Националния статистически институт публикува предварителните данни за общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2022 г. ...

Становище на НАП - авансов дивидент

В отговор на официално запитване от страна на ИДЕС, постъпило в НАП на 11 май 2022 г, от приходната агенция адресират в писмо № 33-00-165#1/09.06.2022 г. становището си относно данъчното...

 XSD схема за подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба № Н-18 и примерен XML

Във връзка с изменения в Приложение №38 от Наредба № Н-18, влизащи в сила от 26.02.2021 г., е променена XSD схемата за подаване на стандартизиран одиторски файл, съобщават от НАП. Файлът...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2022 г.

Данъчен календар - юни 2022 г. ⮚ До 10-ти юни ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Счетоводител отчита компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за декември 2021 г.

В отговор на отправена в края на януари молба от БСК за изразяване на официална позиция по прилагане на счетоводното и данъчното законодателство при отчитане на компенсациите за небитови...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. В документа са отразени промените в ЗКПО за...

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в...

Данъчно-осигурителен календар - май 2022 г.

Данъчен календар - май 2022 г. ⮚ До 10-ти май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна...

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2022 г.

Обновен наръчник в съответствие с промените за 2022 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при...

Минималният осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се лица е актуализиран в системата на НАП

За самоосигуряващите се лица, заявили с еднократно подаване на декларация Образец №1 с код за вид осигурен 22 минимален месечен осигурителен доход от 420 лв. или 650 лв., НАП вече е...

Деклариране на доходи от продажби в интернет.

С имейли НАП ще напомня на лицата, които все още не са декларирали доходите си от 2021 г. и са получили такива от продажби в интернет, че трябва да включат и тези суми в годишната си...

Aвансовите вноски за 2022 г. се декларират до 15 април

От НАП припомнят, че до 15-ти април фирмите трябва да декларират вида и размера на авансовите вноски за 2022 г. Задължени лица са подлежащите на облагане с корпоративен данък по реда на...

Данъчно-осигурителен календар - април 2022 г.

Данъчен календар - април 2022 г. ⮚ До 10-ти април  ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна...

ГДД за деклариране на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ

За да спестят 5% от данъка върху доходите през предходната година, физическите лица трябва да подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до края на месец март, напомнят от...

Нова версия 14.04 на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6

Приходната агенция публикува актуализирана версия на софтуера за декларации образец №1, №3 и №6 и инструкции за потребителите, които ще я инсталират и използват. Версия 14.04 съдържа...

Страници