Анализи

Немалко български фирми са със задължения, основно за неплатени данъци към бюджета. Обикновено органите на НАП по събирането, публични изпълнители, предприемат действия с уведомяване на...

В България е известна практиката законодателният орган да приема определен текст на закон, а впоследствие изпълнителната власт да внася твърде много рестрикции, ограничаващи прилагането на...

С освобождаването на пазара, цената на ел. енергия рязко се повиши. На обикновения гражданин не стана ясно, защо държавата трябваше да освободи този пазар и да разпредели огромни печалби...

Данъчно третиране по ЗДДС на отдаване под наем на търговски обект, собственост на чуждестранно физическо лице

Какво е данъчното третиране на доставката на услуга по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице - чуждестранен гражданин?  Въпросът е обект на анализ в становище...

Съвети за постигане на финансова стабилност

Финансовата стабилност се дефинира като устойчиво добро финансово състояние с тенденция към увеличаване на наличните средства. Постигането на лична финансова стабилност е важна и отговорна...

Какви документи трябва да подадат работодателите, кандидатстващи за помощ по програмата 60/40

При ненапълно изяснени параметри и очакваща допълнения и промени в министерското постановление, мярката за запазване на заетостта 60/40 е отворена от 31 март за кандидатстване за...

Задълженията на работодателите в условията на извънредно положение заради Covid-19 съгласно заповедта на здравния министър

Със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването въведените на 13 март в страната противоепидемични мерки ще бъдат удължени и ще останат в сила до 12.04.2020 г....

Декларират ли се сумите от дарения в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Задължено ли е физическо лице да обяви в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ суми, попаднали в банковата му сметка като дарение за организирана от него благотворителна...

Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на ЗДДС - отговор на НАП

Предоставянето на различни видове бонуси на търговците на дребно за реализиран оборот е редовно използван "стимул" от страна на доставчиците. Как да бъдат третирани тези поощрения от гледна...

Счетоводни статии за отчитане на сграда, построена от ЮЛНЦ, притежаващо половината от сградата

Дружество с нестопанска цел А притежава собствена сграда, чиято стойност възлиза на 100 хил. лв.  В нотариалния акт на сградата е посочено:  1/2 част - 50 хил. лв. - на дружество А 1/2  ...

Удължаване на срокове и алтернативен режим за отчитане на продажби - НАП за промените в Наредба Н-18 от 24.09.2019 г.

В прессъобщение на НАП са обобщени ключовите нови разпоредби в Наредба Н-18, обнародвани в бр.75/24.09.2019 г. на Държавен вестник. Съгласно промените в нормативния акт компаниите, чиито...

Задължителен ли е касовият апарат за земеделските стопани

Задължени ли са земеделските стопани при продажба на продукцията си да я регистрират и отчетат чрез издаване на касов бон?  В брошурата на НАП, разясняваща данъчните и осигурителните...

Декларирането на действителните собственици на фирмите започва от 1 февруари 2019 г.

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Задължението на бизнеса да обяви...

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

В края на месец декември 2018 г. влизат в сила разпоредбите на новия чл.52м от Наредба Н-18, които регламентира редица изисквания към дейността на онлайн търговците.  Електронните магазини...

Данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина

Кога и как се декларират в България задължения към хазната за доходи от дивиденти от източник в чужбина и необходимо ли е представянето на допълнителни документи, удостоверяващи размера на...

Начислява ли се ДДС във фактура за консултантски услуги, предоставени на клиент извън ЕС

Как се документират доставките на услуги, в частност консултантски такива, когато получателят им е лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз?  Трябва ли да...

Облагат ли се с данък изплатените на педагогическите специалисти транспортни разходи

В края на 2017 г. с постановление на МС бюджетните институции, сред които са и структурите в сферата на образованието, получават разрешение да отделят средства за възстановяване на...

МФ разяснява регламентите по публикуването на финансовите отчети за 2017 г.

МФ обобщи в документ оновните регламенти относно публикуването на финансовите отчети на предприятията за 2017 г.  В разясненията на финансовото министерство по прилагането на глава шеста „...

Нови регламенти относно годишните финансови отчети на предприятията в сила от 1 януари 2018 г.

В края на ноември и началото на декември 2017 г. с няколко промени в текстовете на Закона за счетоводството са регламентирани нови правила относно годишните финансови отчети на...

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

С обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник промени в текста на Търговския закон са регламентирани нови правила при вписване на прехвърляне на предприятие или дружествен дял.  В края на 2017...

Промени в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2018 г.

По традиция в началото на годината влизат в сила редица промени в данъчното законодателство на страната, като ЗДДФЛ не е изключение от това правило. В настоящия анализ ще обобщим новостите ...

Какво трябва да знаят юридическите лица с нестопанска цел относно пререгистрацията си в Агенция по вписванията

За юридическите лица с нестопанска цел в България от 1 януари 2018 г. е в сила задължението да се пререгистрират в Агенцията по вписванията. В интервю за в.Строител Зорница Даскалова,...

Кое е мястото на данъчно облагане при доставка на услуги според регламентите на ЕС

Ако бизнесът ви е свързан с предоставянето на различни видове услуги  в рамките на ЕС, вероятно сте се сблъсквали с въпроса за това какви регламенти трябва да прилагате  при определяне на...

Какви документи подават фирмите без дейност за 2017 г.

Промени, касаещи всички фирми без дейност за 2017 г. В края на 2017 г. бяха приети мерки за намаляване на административната тежест на бизнеса. Фирмите без дейност няма да подават годидшна...

Страници