капитал на дружество

Допустимо ли е извършване на увеличение на капитала при ООД чрез внесени допълнителни парични вноски?

Допълнителните парични вноски се правят по решение на общото събрание само при определената от чл. 134, ал. 1 ТЗ цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. ...