Вие сте тук

Допустимо ли е извършване на увеличение на капитала при ООД чрез внесени допълнителни парични вноски?

Допустимо ли е извършване на увеличение на капитала при ООД чрез внесени допълнителни парични вноски?
1

Допълнителните парични вноски се правят по решение на общото събрание само при определената от чл. 134, ал. 1 ТЗ цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. 

При това решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата. След изтичане на срока, обаче, няма пречка при единодушно решение на съдружниците допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала. Решението за увеличаване на капитала с допълнителни парични вноски, като всяко решение за увеличаване на капитала, трябва да бъде взето с единодушие (чл. 137, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 134, ал. 1 във вр. с чл. 148, ал. 1 ТЗ).

Допълнителните парични вноски служат за постъпване на нови парични средства в дружеството, при това свързано със строго определени цели - за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. 

Допълнителните парични вноски не могат да се събират за цели, извън тези посочените в чл. 134 ТЗ. Специалната цел, с която са направени допълнителните парични вноски, обаче, не се отразява на правната им същност. Те представляват особена форма на кредитиране на дружеството. С внасянето на допълнителна парична вноска дружеството става длъжник на съдружника - вносител, а съдружникът - кредитор на дружеството за вземането му в размера на същата вноска.

С решението за увеличаването на капитала чрез допълнителните парични вноски фактически настъпва ликвидиране на дълг на дружеството чрез предоставяне на съдружника - кредитор на дял от основния капитал. Налице е една сделка, която съдържа в себе си две търговски операции: изплащане на дълга и придобиване на дял в капитала на дружеството. Въз основа на решението на общото събрание за увеличаване на капитала може да се дебитира сметката, по която се отчита дългът на дружеството, и се кредитира сметката "Основен капитал".

Увеличаването на капитала за сметка на допълнителните парични вноски не застрашава интересите на кредиторите. Съдружниците, които ги правят, стават едновременно кредитори на дружеството и същевременно длъжници за задълженията му с дяловите си вноски в капитала на дружеството. Съдружниците продължават да отговарят за задълженията на дружеството с ограничена отговорност с дяловата си вноска в капитала му, като направените допълнително парични вноски не могат с нищо да повлияят на размера на тази отговорност. Допълнителната парична вноска представлява само част от имуществото на дружеството, поради което съдружникът не носи отговорност с нея към кредиторите на дружеството. Едва след допускане на увеличаването на капитала с нея, в нейния размер се увеличава участието на съдружника в капитала и в този размер той поема допълнителна отговорност към кредиторите на дружеството.

Наличието на внесени допълнителни парични вноски, като източник за увеличаване на капитала в ООД, се доказва чрез проверен и приет годишен счетоводен отчет, който дружеството е задължено да представя в търговски регистър (чл. 146, ал. 4 ТЗ). Съставна част на годишния финансов отчет е счетоводния баланс, в актива и пасива на който се отразяват допълнителните парични вноски. От една страна те увеличават имуществото на дружеството, поради което се посочват в актива на баланса, а от друга - подлежат на връщане, и се отразяват в пасива на баланса - раздел "задължения".


Автор: адв.Донка Цолова

ИНБАЛАНС - София