Вие сте тук

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед обединяване на дейността им и за постигане на обща стопанска цел. 

Правното регламентиране на този тип взаимоотношения е посочено в членове 357 - 364 на Закона за задълженията и договорите. 

ДЗЗД още се наименуват „неперсонифицирани дружества", защото нямат самостоятелна правосубектност, т.е. те не представляват юридически лица (ЮЛ). 

Гражданското дружество подлежи на вписване в регистър Булстат и не представлява търговец. Между търговското и гражданското дружество са налице и разлики по отношение на управлението и подсъдността.

Що се отнася до данъчните цели обаче, ДЗЗД представляват отделен правен субект и общо взето са приравнени на търговските дружества. ДЗЗД са данъчно задължени и облагат своите резултати от стопанската дейност по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Като работодатели и платци на доходи на физически лица (ФЛ) те разполагат със същите задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както търговските дружества. 

Според Закона за ДДС те представляват самостоятелно данъчно задължено лице и имат възможност да притежават отделна регистрация за целите на този закон. Плащанията в полза съдружници в ДЗЗД с характера на доход от участие в това дружество са приравнени и подлежат на облагане като доходи от дивидент.

Повече за неперсонифицираните дружества ще научите в Портал Счетоводство тук >>>