Вие сте тук

Тълкуване на чл. 156а от КТ - Уговаряне на по-големи размери на отпуските

Тълкуване на чл. 156а от КТ - Уговаряне на по-големи размери на отпуските

Анализът разглежда тълкуването на чл. КТ - Чл. 156а, уреждащ възможността за уговаряне на по-големи размери на платеня годишен отпуск, а именно:

По-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение?. (Правната уредба на КТД се съдържа в глава ІV, членове 50-60 от Кодекса на труда.)
Анализиран е и следният текст:
"Правата на работниците и служителите, които са уредени с повелителни (императивни) разпоредби, не могат да бъдат “преуреждани” с колективния трудов договор." 

Конкретният чл. 156а от Кодекса на труда дава право на страните по договора да уговарят по-големи размери на основния, удължения и допълнителния платен отпуск. Това става посредством Колективен трудов договор или в самото трудово правоотношение.

Трябва да се има предвид, че не всички норми в КТ са императивни. Някои от тях могат да бъдат бъдат променени в полза на работника или служителя. Някои фирми използват чл. 156а да договорят по-голям размер на платения годишен отпуск от заложения в чл. 155.

При тълкуването на втория текст по правило императивни разпоредби са тези, при които не може да има отклонение от правилото. Т.е. в колективния трудов договор не могат да бъдат заложени други освен императивните.

Ако вземем предвид чл. 155, ал. 1 от Кодекса на труда, разбираме, че всеки служител или работник има право на плетен годишен отпуск – повелителна норма. Това е дадено право, което не може да се с променя посредством колективен трудов договор. Могат да се променят само нормите, които не са императивни. Важно условие обаче е по какъвто и начин да бъдат уредени, той да не противоречи на  Нормативните актове в Република България. 

Още един пример по темата ще намерите на страницата на Портал ТРЗ нормативи тук >>