Вие сте тук

Удръжки от заплатата след допуснати грешки при изчисляване и превод на сума

Удръжки от заплатата след допуснати грешки при изчисляване и превод на сума

Много често при изчисляване на възнаграждения се допускат технически или друг вид грешки. Това води и до изплащане на работника на суми, различни от дължимите. Ето и 2 възможни ситуации, представени с техните решения.

Въпрос 1: Имаме ли право да удържим неправомерно изплатена сума на работник поради допусната грешка от страна на ТРЗ специалиста при изчисляването на стажа?

Отговор:
Съгласно чл. 271, ал.1, работникът не е задължен да връща добросъвестно получени суми за трудово възнаграждение по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 8, ал. 2 КТ – добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.
Т.е. работодателят следва да докаже, че работникът е получил тези пари недобросъвестно. Да са добросъвестно получени означава, че работникът не е знаел или според обстоятелствата не би могъл да знае към момента на получаването им, че тези суми са недължими, без значение дали причината за незнанието на работника се дължи на обикновено незнание, незаинтересуваност или пък на доверие, че работодателят коректно е изчислил дължимите му суми.
В случая грешката е направена от специалиста по ТРЗ във фирмата и работодателят няма право да удържи внесената погрешно сума.
Ако желае работодателят може да търси сумата от служителя, допуснал грешката, по реда на ограничената имуществена отговорност за работниците и служителите, предвидена в Кодекса на труда.

Повече по казуса вижте тук >>

Въпрос 2: Имаме ли право да удържим преведена в повече сума на работник поради техническа грешка – преведени са 1520 вместо 1250 лв.? Имаме ли право да удържим цялата сума в следващата заплата или трябва да е на части за няколко месеца?

Отговор:
Съгласно чл. 272, ал.1, т. 2 от Кодекса на труда следствие допуснати технически грешки не е необходимо съгласието на работника при удържане на сумата. Размяната на цифри в платежното нареждане е безспорна техническа грешка.
По отношение на втория въпрос и размера, който може да се удържа, трябва да се приложи нормата на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.
Т.е. – тъй като лицето получава над 1200 лв, можете да удържате горницата над 600 лв, ако няма деца, които да издържа. Ако има деца, които издържа - горницата над 800 лв,.
Това означава, че имате право още следващия месец да удържите цялата сума от 270 лв, освен ако не е осъден за издръжка. Конкретни сметки за дадения случай: 1250 лв. – 800 лв. = 450 лв секвестируем доход.
Това означава, че 270 лв. могат да се удържат еднократно.

Повече по казуса вижте тук >>


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ