Търговски закон - тема

Закон за изменение на Търговския закон

Промените в Търговския закон, с които акциите на приносител се премахват и постепенно ще бъдат заменени с поименни акции, са обнародвани в ДЪржавен вестник, бр. 88 от 23.10.2018 г. Проектът...

Мерки срещу злоупотреби с прехвърляне на фирми със задължения предвижда проект за промени в Търговския закон

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен за разглеждане в НС на 6 юли 2017 г., предвижда ограничения при прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица по време...

Промени в Търговския закон относно нотариалното удостоверяване на документ

От началото на 2017г. в Търговския закон влязоха в сила нови по-строги изисквания към фoрмата на редица решения на ръководните органи на дружествата с ограничена отговорност. Целта на...

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон - ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г.

Обнародвани в Държавен вестник са промените в Търговския закон, с които се регламентират по-строги мерки срущу кражбите на фирми, както и мерки за предотвратяване обявяването в...

Одобрени са мерките срещу кражбите на фирми, заложени в проекта за промени на Търговския закон

Мерките за ограничаване на кражбите на фирми, заложени в проект за промени на Търговския закон, получиха одобрението на правителството и ще бъдат предложени за приемане от НС.  Предложенито...

процедура за оздравяване на предприятия пред фалит

Нови мерки за предотвратяване на злоупотребите с търговски дружества и кражбите на фирми предлагат от Министерство на правосъдието с публикувания за обществено обсъждане проект за промени в...

Законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества подготва Министерство на правосъдието

Работна група, сформирана към Министерство на правосъдието, ще изготвя предложения за промени в Търговския закон, Правилника по вписвания и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и...

Търговският закон e приет през 1991 г., многократно изменян и допълван. Законът дефинира като търговец всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва определена дейност....