Вие сте тук

Промени в Търговския закон относно нотариалното удостоверяване на документ

Промени в Търговския закон относно нотариалното удостоверяване на документ

От началото на 2017г. в Търговския закон влязоха в сила нови по-строги изисквания към фoрмата на редица решения на ръководните органи на дружествата с ограничена отговорност.

Целта на законодателя е чрез посочените изменения да се предотвратят случаите на злоупотреби, свързани с представяне на неистински документи в производствата, развиващи се пред търговския регистьр.

Въвежда се промяна на формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД, като вместо досегашната писмена форма, вече се изисква писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Това изискване е въведено за следните решения:

  • решения, с които се приемат и/или изключват съдружници и с които се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • решения за увеличаване/намаляване на капитала;
  • решения, с които се избира управител;
  • решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Досега за всички решения на общото събрание на ООД (съответно на едноличния собственик на капитала на ЕООД) се съставяше протокол в обикновена писмена форма. С промените вече е задължително за тези изрично посочени решения протоколът да бъде с нотариално удостоверяване, както на подписите, така и съдържанието, като тези заверки се извършват едновременно.

Ако не е спазена предвидената с промените форма при гласуване на тези решения, те според закона са нищожни, т.е. изначално не предизвикват действие и промяна.

Законодателят е предвидил и възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).

Ако дадено дружество не желае да се ползва от повишената защита, въведена с измененията в ТЗ, общото събрание на съдружниците следва да измени дружествения договор и да посочи приложението на стария режим.

Също така, чрез изменения в чл. 15, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от ТЗ, за прехвърлянето на търговско предприятие, както и за прехвърлянето на дружествени дялове в ООД на нов съдружник, вече е необходимо договора да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно.


Източник: Търговски закон