Вие сте тук

Стартират нови процедури за финансово подпомагане на стартиращи и малки фирми

Стартират нови процедури за финансово подпомагане на стартиращи и малки фирми

Няколко възможности за финансиране на стартиращи бизнеси и малки и средни компании бяха представени през последните дни, като сред тях е и стартиралата след дълго очакване процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 

Безвъзмездна финансова помощ, която е предивдена за бенефициентите по програмата, е в размер на 67 227 768.06 лева. Одобрените проекти ще получат между 50 000 и 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения - до 16:30 часа на 05.09.2018 г. и до 16:30 часа на 07.11.2018 г. Желаещите да кандидатстват за финансиране трябва да го направят по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Достъпът се извършва с КЕП.

Кандидатите за финансиране трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г. Информация за процедурата по регистрация на ЕООД и ООД ще намерите в блога на ИНБАЛАНС - Пловдив: Какво трябва да знаем когато планираме регистрация на фирма

Повече за условията за кандидатстване вижте тук:

* Пълен пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Други възможности за финансово подпомагане, представени от икономическия министър на церемония по награждаване на победителите в тазгодишното издание на конкурса за успешен малък бизнес "Големите малки", са чрез използване на инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, който е с общ бюджет от 100 млн. лв. Също така достъп до финансиране стартиращите предприятия могат да получат и от наскоро подписания нов инвестиционен фонд за рисков капитал в рамките на Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), осигуряващ средства в размер на 50 млн. лева.


Източник: МИ