Вие сте тук

Aвансовите вноски за 2022 г. се декларират до 15 април

В средата на април изтича срокът за фирмите да определят вида и размера на авансовите вноски за 2022 година. Декларацията се подава само по електронен път с КЕП през портала за е-услуги на НАП.

Aвансовите вноски за 2022 г. се декларират до 15 април

От НАП припомнят, че до 15-ти април фирмите трябва да декларират вида и размера на авансовите вноски за 2022 г. Задължени лица са подлежащите на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци. Земеделските стопани, избрали облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, също подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

От приходната агенция уточняват, че задължението не важи за лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. В съобщението на НАП се посочва, че това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2020 година) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2021 г. и през 2022 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Друго важно напомняне е, че задължените да извършват авансови вноски лица трябва да подадат декларация и когато прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателен или нулев.

15-ти април е срокът, в който трябва да бъдат платени месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2022 година.

Източник: НАП