Вие сте тук

Промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В първия брой на Държавен вестник за 2022 г. е обнародвано постановление на МС, регламентиращо промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Отпадат някои такси за субектите и ползвателите на регистър БУЛСТАТ.

Промени в тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

С обнародваното в бр.1/04.01.2022 г. на Държавен вестник Постановление № 485 от 30 декември 2021 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. вече няма да се дължи такса за вписване на промени в обстоятелствата за издаване на нова карта за идентификация на регистрираните лица в регистър БУЛСТАТ. Отпада и таксуването за издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация. Такса няма да се заплаща и за предоставяне на справки по електронен път от информационната система на регистъра с оглед публичността на регистър БУЛСАТ.

Пълният текст на подзаконовия нормативен акт е цитиран по-долу:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 110 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „и на карта за идентификация“ се заменят със „за субектите по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ“.

§ 2. Член 9 се отменя.

§ 3. В чл. 10 думите „които не налагат издаването на нова карта за идентификация“ и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 4. Член 11 се отменя.

§ 5. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. За издаване на удостоверение за вписани обстоятелства (характеристики) за субекти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ се събират такси, както следва:

1.за удостоверение за вписани обстоятелства:

аза първа страница – 5 лв.;

бза всяка следваща страница – 2 лв.;

2. за удостоверение за липса на вписано обстоятелство – 2 лв.“

§ 6. В чл. 16 ал. 2 се отменя.

§ 7. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите „чл. 10, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 9, ал. 8“ и думите „Закона за търговския регистър“ се заменят със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 8. Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се отменя.

§ 9. Приложение № 2 към чл. 13, т. 2 се отменя.

§ 10. Приложение № 3 към чл. 13, т. 3 се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 11. Постановлението влиза в сила от 4 януари 2022 г.

 

Източник: ДВ