Вие сте тук

Изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

С постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. бяха направени следните промени:

Минималните размери за дневни пари при пътувания в страната се промениха от 20.00лв на 40.00 лв. Тази промяна дава възможност за отчитане на по-адекватен размер на разходите, които се извършват от фирмите за служителите им при пътувания в страната. Закона за корпоративното подоходно облагане допуска след решение на ръководството тези размери на дневни пари да се увеличат до двукратният им размер на нормативно определените.

За улеснение предоставяме връзка със страницата на парламента:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=189161