Вие сте тук

Променят се идентификационните номера по ЗДДС на физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ

След 04.01.2022 г. идентификационният номер за физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ и регистрирани по ЗДДС, се преобразува служебно от BG + ЕГН на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ. 

Променят се идентификационните номера по ЗДДС на физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ

След замяната на ЕГН на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ с 9-цифрен код, от НАП информират и за промяна от 4 януари 2022 г. на идентификационния номер за целите на ДДС по чл.94, ал. 2 от ЗДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК. Вместо BG + ЕГН номерът вече ще е BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ. Преобразуването се извършва служебно и не засяга:

  • физическите лица, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ, но които не попадат в обхвата на промените в ЗИД на Закона да регистър Булстат и съответно на които не е променен ЕИК. Те запазват настоящият си идентификационен номер за целите на ДДС;
  • физическите лица, които не се регистрирани в регистър БУЛСТАТ. Техният идентификационен номер за целите на ДДС си остава BG+EГН/ЛНЧ.

Ще бъдат предложени промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, с които да се унифицира формата на идентификационния номер, съобщават от приходната агенция и допълват:

Същевременно и всяко физическо лице, което е вписано в Регистър Булстат по реда на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ („§ 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.”), и за което към момента в идентификационния му номер за целите на ДДС фигурира ЕГН-то му, може да подаде искане до компетентната териториална дирекция на НАП по регистрацията му за промяна на този номер, като същият ще бъде променен и формиран от BG+EИК.

Източник: НАП