Вие сте тук

С промени в ЗАДС е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител

НС гласува на второ четене промени в ЗАДС, с които се урежда статутът на независимия малък винопроизводител. Редакцията на нормативния акт е продиктувана от необходимостта да бъде синхронизирано националното законодателство с европейското в областта на облагането с акциз на алкохола.

С промени в ЗАДС е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител

С промените в текста на Закона за акцизите и данъчните складове е регламентиран статутът на независимия малък винопроизводител и е формулирано определение за този икономически субект. Според него в тази категория попада винопроизводител, който е "правно и икономически независим от който и да е друг винопроизводител, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз". Като един субект ще бъдат третирани и двама или повече малки винопроизводители, които осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надвишава 1000 хектолитра вино.

Друга промяна в нормативния акт е въвеждането на нови статути на икономическите оператори: сертифициран изпращач и сертифициран получател. С новите разпоредби се предоставя възможност лицензираните складодържатели и регистрираните изпращачи да действат и като сертифицирани изпращачи.

Хартиеният документ, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава-членка и движещи се към друга държава-членка на ЕС, ще бъде заменен с нов електронен опростен административен документ.

Разписани са и санкции за изпращане или съхранение и превоз на акцизни стоки без този опростен документ, които ще започнат да се прилагат от февруари 2023 г. - глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лв. Повторното нарушение ще се санкционира с глоби от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция ще е от 4000 до 8000 лв. 

Докладът на Комисия по бюджет и финанси за ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове е достъпен в прикачения файл. Предстои обнародването на нормативния акт в Държавен вестник.

Сизточник: НС