Вие сте тук

МФ с указания по прилагане на разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г.

МФ с указания по прилагане на разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г.
1

Указание на финансовото министерство от 5 юни 2017 г. разяснява регламентите на чл.38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади за 2016 г. 

Документът обобщава информация относно това кои предприятия са задължени да публикуват ГФО, консолидирани финансови отчети и годишни доклади, какви облекчения са предвидени за микро и малките предприятия и едноличните търговци, както и за това каква е формата, структурата и съдържанието на годишните и консолидираните финансови отчети за различните групи предприятия. Разяснения са направени и за отчетите на предприятията в ликвидация или в производство по несъстоятелност, както и за фирмите, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

От МФ отбелязват и какви са санкциите при непубликуване на годишните финансови отчети съгласно Административнонаказателните разпоредби на ЗСч и информират за размера на държавните такси, събирани от Агенция по вписванията за публикуване на ГФО.

Пълният текст на Указание УК-2/05.06.2017 г. относно прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството е цитиран по-долу:


УКАЗАНИЕ

относно прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството 

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството.

Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади от предприятията за 2016 г.

I. Предприятия, които публикуват годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и годишни доклади.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, в срок до 30 юни на следващата година, предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от Закона за счетоводството (ЗСч), приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър;

2. юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за годишни финансови отчети за 2016 г., а след 01.01.2018 г. - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.;

3. останалите предприятия — чрез икономическо издание или чрез интернет.

II. Предприятия, които могат да ползват облекчения при съставяне на годишните финансови отчети по чл. 29 от ЗСч.

1. Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разкодите и приложение.

Годишният финансов отчет се съставя в пълен комплект от:

 • средните и големите предприятия;
 • предприятията от обществен интерес;
 • микро- и малки предприятия - по избор.

Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Годишните финансови отчети на микропредприятията и малките предприятия могат да се състоят само от:

 • Отчет за приходите и разходите - за едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит;
 • Съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите - за микропредприятията;
 • Съкратен баланс по раздели и гpупи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение - за малките предприятия.

Структурата и съдържанието на съкратените форми на баланс и отчет за приходите и разходите са определени в Национален счетоводен стандарт № 1- Представяне на финансовите отчети. Съкратените форми не са позволени за предприятия, прилагащи международните счетоводни стандарти.

2. Съгласно чл. 31-33 от ЗСч, консолидиран финансов отчет се съставя от ЗСч, консолидиран финансов отчет се съставя от предприятието майка по правилата и изискванията на приложимите счетоводни стандарти при изготвянето на индивидуалния финансов отчет на предприятието майка.

Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Консолидиран финансов отчет:

 • се съставя от предприятие майка независимо от това къде се намират седалищата на дъщерните ѝ предприятия;
 • може да не се съставя от предприятие майка на малка група, освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

III. Публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади по глава седма (чл. 38 от ЗСч).

1. Предприятия, които не публикуват годишни финансови отчети, са:

 • еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;
 • бюджетни предприятия.

2. Микролредприятия, които не подлежат на независим финансов одит могат да публикуват само:

 • баланс - за предприятия, прилагащи национални счетоводни стандарти; или
 • отчет за финансовото състояние за предприятия, прилагащи международни счетоводни стандарти.

3. Малки предприятия, конто не подлежат на независим финансов одит могат да публикуват само:

 • баланс и приложение - за предприятия, прилагащи национални счетоводни стандарти; или
 • отчет за финансовото състояние и пояснителни приложения - за предприятия, прилагащи международни счетоводни стандарти.

4. Предприятия, които подлежат на независим финансов одит публикуват пълния текст на одиторския доклад и годишните си финансови отчети във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си.

5. Заедно с годишните финансови отчети капиталовите дружества публикуват Решението на Общото събрание за приемане на годишните финансови отчети. Предприятията могат да публикуват извлечение от Решението на Общото събрание, което отразява само една точка от дневния ред - приемане на годишен финансов отчет. Решението на Общото събрание на акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес трябва да съдържа и информация относно разпределянето на печалбата или за покриване на загуби от минали години.

6. Когато към 31.12.2016 г. производството по ликвидация или несъстоятелност на предприятието не е приключило, то съставя и публикува годишен финансов отчет в съответствие с § 4.6 от Счетоводен стандарт № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. На всички заглавни страници на елементите на годишния финансов отчет след наименованието на предприятието се добавя „в ликвидация" или съответно „в производство по несъстоятелност".

7. Годишният финансов отчет на предприятията в ликвидация или в производство по несъстоятелност се състои от:

 • счетоводен баланс, съгласно приложение № 1 към СС № 13;
 • отчет за приходите и разходите, съгласно приложение № 2 към СС № 13;
 • отчет за приходите и разходите, съгласно СС № 1, в случай че предприятието в процеса на ликвидация или несъстоятелност е извършвало стопанска дейност;
 • отчет за паричния поток, съгласно приложение № 3 към СС № 13;
 • приложение (оповестяване), съгласно изискванията на СС № 1. Допълнително към оповестяванията по СС № 1 предприятията в ликвидация оповестяват задълженията към кредиторите и сумите, които са изплатени към края на отчетния период.

8. Предприятие майка, което съставя консолидиран финансов отчет, публикува заедно с индивидуалните си финансови отчети:

 • консолидиран баланс/консолидиран отчет за финансовото състояние;
 • консолидиран отчет за приходите и разходите/консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 • консолидиран отчет за паричните потоци;
 • консолидиран отчет за собствения капитал/консолидиран отчет за промените в собствения капитал;
 • приложение/пояснителни приложения;
 • консолидиран годишен доклад за дейността;
 • одиторски доклад.

9. Предприятие майка, което е едновременно и дъщерно предприятие и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, публикува на български език в срок до 30 юни на следващата година консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за дейността, изготвени от предприятието майка. Когато предприятието майка е регулирано от законодателството на трета държава (държава, която не е членка на Европейския съюз), консолидираният финансов отчет се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.

10. Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват годишните си финансови отчети съгласно разпоредбите на 3Сч и настоящото указание.

Предприятие, което не е осъществявало дейност през 201б г. публикува елементите на годишния финансов отчет в съответствие с определената категория предприятие към 1 януари 2016 г.

11. Когато предприятието има задължение да изготвя годишен и консолидиран доклад за дейността или годишен и консолидиран доклад за плащанията към правителствата, тези доклади се публикуват заедно с годишния или консолидиран финансов отчет.

12. Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им, и при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

IV. Административнонаказателни разпоредби при непубликуване на годишните финансови отчети:

Съгласно чл. 74 от ЗСч, санкциите за непубликуване на финансовите отчети в сроковете по чл. 38 са:

 • за ръководителя на предприятието — глоба в размер от 200 до 3000 лв.;
 • за предприятието - имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Когато първоначално финансовият отчет е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по реда на Закона за търговския регисrьр, ако в 14-дневен срок от влизането на отказа в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок и не се налагат санкции.

В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в законоустановените срокове. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по публикуването на годишните отчети.

V. Държавни такси, събирани от Агендията по вписвания за публикуване на годишни финансови отчети.

За публикуването на годишните си финансови отчети предприятията дължат такси съгласно чл. 166 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания, както следва:

 • по заявление за обявяване на актове в търговския регисrьр (на хартиен носител) - такса в размер на 40 лв.;
 • по заявление за обявяване на актове в търговския регистър, подадено по електронен път - такса в размер на 20 лв.

Допълнителна информация относно изискванията на Агенцията за вписване за заявяване за публикуване на годишни финансови отчети е публикувана на следния сайт: http://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/kak-da-podam-finansov-otchet/


Източник: Министерство на финансите