Вие сте тук

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

В бр. 25 на Държавен вестник т 26.03.2019 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Пълният текст е цитиран по-долу:

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 4б се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите „началника на митница Столична“ се заменят с „директора на териториална дирекция Югозападна“.

2. В ал. 6 думите „Митница Столична“ и „Началникът на митница Столична“ се заменят съответно с „Териториална дирекция Югозападна“ и „Директорът на териториална дирекция Югозападна“.

§ 2. В чл. 22, ал. 2 се създава изречение второ: „При зареждането на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилагат формалностите във връзка с митническа декларация за износ съгласно чл. 269, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).“

§ 3. В чл. 23а, ал. 3 се създават т. 4 – 6:

„4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;

5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;

6. митническа декларация, удостоверяваща напускането на енергийните продукти на митническата територия на Съюза с тяхната доставка на борда на плавателно или въздухоплавателното средство, в която лицето доставчик е вписано като износител.“

§ 4. В глава втора наименованието на раздел Vб се изменя така: „Ред и начин за осъществяване на дейности по обработка на тютюневи листа и дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“.

§ 5. В глава втора, раздел Vб се създава чл. 26п:

„Чл. 26п. (1) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта.

(2) При промяна на декларираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от настъпването им.

(3) За удостоверяване истинността на декларираната информация митническите органи могат да извършват проверки и да вземат проби за лабораторен анализ.“

§ 6. В глава втора се създава раздел Vв с чл. 26р:

„Раздел Vв

Специален ред на уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност

Чл. 26р. (1) Уведомлението по чл. 45ж от закона се подава на хартиен носител до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицето, което е придобило акцизните стоки с колекционерска стойност, предварително, но не по-късно от три дни от датата на придобиването им.

(3) Акцизните стоки с колекционерска стойност, които ще бъдат предлагани за продажба в страната или ще бъдат съхранявани в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, се въвеждат в данъчен склад за поставяне на бандерол.

(4) Акцизните стоки по ал. 3 се съхраняват в данъчния склад като стоки на вложител по чл. 65, ал. 3, т. 2 от закона.

(5) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4к.“

§ 7. В чл. 37а, ал. 5 след думите „по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3б, 5 и 6 от закона“ се добавя „или при промяна в обстоятелствата, отнасящи се до добавяне на нов обект за осъществяване на дейност“.

§ 8. Член 46а се отменя.

§ 9. В чл. 49а, ал. 3 думите „прилага и копие от решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад“ се заменят с „посочва номер и дата на решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад“.

§ 10. В чл. 53а се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „бракуват и“ се заличават.

2. В ал.7 думите „бракуват и“ се заличават.

§ 11. В чл. 55к думите „количеството на установените фири“ се заменят с „пореден номер на уникалната референция на стоковия запис – количество фира, изразено в мерната единица в съответствие с приложение № 7у или в съответствие с Таблица 11 – „Акцизен продукт“ от Приложение II на Регламент № 684/2009 г. – изписано на български език „Фира“, като в скоби се изписва „фира“ на английски език или на официалния език на държавата членка на изпращане“.

§ 12. В чл. 57, ал. 4 думите „код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на смазочни масла с код по КН 2710 19 99“ се заменят с „код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на други смазочни масла с код по КН 2710 19 99“.

§ 13. В чл. 58б се правят следните допълнения:

1. В ал. 5 след думите „от 2710 19 71 до 2710 19 93“ се добавя „и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) В случаите по ал. 5 директорът на териториалната дирекция или оправомощено от него лице, в срока по чл. 76в, ал. 6 от закона, уведомява писмено или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер за целите на подаване на електронен акцизен данъчен документ и акцизна декларация.“

§ 14. В чл. 60, ал. 2 т. 4 се отменя.

§ 15. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:

„(2) При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена:

1. не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране;

2. не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия;

3. не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка.“

§ 16. В чл. 66б, ал. 2, т. 9 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.

§ 17. В чл. 66в, ал. 9, т. 11 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.

§ 18. В чл. 68 думите „чл. 53а, ал. 6 и 11“ и запетаята след тях се заличават.

§ 19. В чл. 69 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „7-дневен срок“ се заменят с „15-дневен срок“ и думите „облепени с бандерол с изписана върху него стара цена“ се заменят със „с посочена върху потребителската опаковка стара цена“.

2. В ал. 2 думите „облепени с бандерол с изписана върху него стара цена“ се заменят със „с посочена върху потребителската опаковка стара цена“ и думите „броят, видът и стойността на бандеролите“ се заменят с „броят, видът на бандеролите и продажната цена, посочена върху потребителската опаковка“.

§ 20. Член 70 се изменя така:

„Чл. 70. При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол и с изписана на потребителската опаковка цена, се продават по цената върху потребителската опаковка до изчерпване на количествата.“

§ 21. В чл. 71 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Размерът на акциза за цигарите, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база продажната цена по ал. 1, т. 1.

(4) Размерът на акциза за пури, пурети, тютюн за пушене и нагреваемите тютюневи изделия, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база най-голямата вместимост на потребителска опаковка, посочена в съответния приемно-предавателен протокол за получаване на бандероли.“

§ 22. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 2, буква „м“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител, или „2“ – собственост на лице по чл. 45ж от закона“;

б) в т. 3, буква „л“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител, или „2“ – собственост на лице по чл. 45ж от закона“.

2. В ал. 3 се създават т. 18 и 19:

„18. 19 – въвеждане на стока съгласно чл. 45ж от закона;

 19. 20 – въвеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона.“

3. В ал. 5, т. 6 накрая се добавя „(за тютюневи изделия не се попълва при бракуване, липси или когато бандеролите не са облепени върху тютюневите изделия)“.

§ 23. В чл. 78 се създава ал. 7:

„(7) Лицензираните складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад по реда на раздел IIа от глава четвърта от закона, са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всяко тримесечие, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“

§ 24. В чл. 85а се правят следните допълнения:

1. В т. 1а накрая се поставя запетая и се добавя „както и при изнасяне“.

2. Създава се т. 17б:

„17б. 402 – стоки, освободени за потребление съгласно чл. 45ж от закона;“.

3. Създава се т. 51а:

„51а. 73 – извеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона;“.

4. Създава се т. 62а:

„62а. 951 – сделка между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона като търговци на електрическа енергия, и лица, получили лиценз за търговия с електрическа енергия по Закона за енергетиката;“.

§ 25. Създава се чл. 109б:

„Чл. 109б. Разпоредбите на чл. 109 не се прилагат за ацетилен с код по КН 2901 29 00, който е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва само като гориво за отопление, за който еквивалентното гориво е втечнен нефтен газ (LPG).“

§ 26. В чл. 111б се създава ал. 5:

„(5) Декларациите по ал. 1 се съхраняват от пощенските оператори в срока по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След изтичане на срока за съхранението им декларациите могат да се унищожават.“

§ 27. В чл. 114, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 9 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“.

2. В т. 10 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

§ 28. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните допълнения:

а) в т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

б) в т. 8 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

в) в т. 10 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и и административният/те орган/и на издаването, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

г) в т. 13 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

д) създава се т. 14:

„14. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 7 от закона.“;

е) след т. 14 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 7, 8, 10 и 13, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

2. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 29. Създава се приложение № 4з към чл. 23а, ал. 3, т. 4:

„Приложение № 4з
към чл. 23а, ал. 3, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

Ние/We, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

(име на корабопритежателя/shipowner’s name – the company, that operates the ship on his own behalf regardless of whether he is the owner of the ship or using it on other legal grounds)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(седалище, адрес на управление/registered seat, address)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

 (ЕИК (ако има такъв) на корабопритежателя/корабособственика

shipowner’s Unified Identification Code (if any))

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд/Name and registration number (if any) of the vessel)

Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд:

We declare that the above mentioned vessel:

1. е вписан в корабен регистър на държавата ........................................................................, под чието знаме плава;

is entered in а ship register of the State ......................................................................... under which flag she navigates

2. се използва за търговски цели, и по-специално:

are used for commercial purposes, in particular:

 

транспортиране на пътници срещу заплащане

да/не

for carriage of passengers for consideration

yes/no

транспортиране на стоки срещу заплащане

да/не

for carriage of goods for consideration

yes/no

предоставяне на услуги срещу заплащане

да/не

supply of services for consideration

yes/no

3. се използва за нуждите на държавни органи

да/не

3. are performed for the purposes of public authorities.

yes/no

Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал.1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС.

The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according to Article 24, para 1, p. 1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according to Article 26, para 2 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act.

Долуподписаният ............................................................................................................... декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Undersigned, ......................................................................................................................., I declare that the information filled in this form is true and accurate.

Дата ................................................................ Длъжност .................................................................... подпис .........................

Date……………….............................................. Position …….............................................................. signature .........................“

§ 30. Създава се приложение № 4и към чл. 23а, ал. 3, т. 5:

„Приложение № 4и 
към чл. 23а, ал. 3, т. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ/DECLARATION

Аз (I), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(три имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице

(name, middle name, surname), in the capacity of legal representative or authorized person

на авиационен оператор: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

of the aviation operator: наименование/name

адрес (address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

Unified Identification Code:

номер/дата на документ за авиационен оператор: …………………………………………………………………………………………………..,

Number/date of the document for the aviation operator:…………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че посоченият по-горе авиационен оператор извършва полет/и за търговски цели, и по-специално:

I declare that the above mention aviation operator performs commercial flight/s, in particular:

 

1. транспортиране на пътници срещу заплащане

да/не

for carriage of passengers for consideration

yes/no

2. транспортиране на стоки срещу заплащане

да/не

for carriage of goods for consideration

yes/no

3. предоставяне на услуги срещу заплащанe

да/не

supply of services for consideration

yes/no

4. извършва полет/и за нуждите на държавни органи

да/не

performs flight/s for the purposes of public authorities.

yes/no

 

Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС за ..........година.

The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according to Article 24, para 1, p.1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according to article 26, para 2 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act for ….. year.

Във всички случаи, когато бъдат извършвани полети, извън посочените по-горе, се задължавам предварително да уведомя писмено за това обстоятелство доставчика, за да бъде начислен акциз, съгласно действащото законодателство.

In all cases, when flights outside of the above mentioned are performed, I undertake to notify in advance the supplier in writing of this circumstance in order to charge an excise duty in accordance with the applicable legislation.

Долуподписаният ........................................... декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Undersigned,…………………………………... declare that the information filled in this form is true and accurate. I am aware that untrue information engages my liability under Art. 313 of the Penal Code.

Дата ................................................................ Длъжност .................................................................... подпис .........................

Date……………….............................................. Position …….............................................................. signature .........................“

§ 31. Създава се приложение № 4к към чл. 26р, ал. 5:

„Приложение № 4к
към чл. 26р, ал. 5

Вх. № ..............

ДО

Дата .............. г.

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ

от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

представляван от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

ЕГН/ЛНЧ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

ИНДС …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление:

Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....

Улица ............................................................................................. Номер ..........................................................

Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс .................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .......................................................................

Адрес за кореспонденция:

Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....

Улица ............................................................................................. Номер ...........................................................

Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс .................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .......................................................................

Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………....

Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс .................................................

Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ......................................................................

Точен адрес на обекта или помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност: .............................................................................................................................................................................

Данни за акцизните стоки:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(вид, марка, количество, вместимост и алкохолно съдържание, отличителни белези и/или фактори от значение за колекционерската стойност)

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име/наименование на лицето, от което са придобити акцизните стоки, и негов адрес за кореспонденция)

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(начин на придобиване)

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(номер и дата на фактура, в случай че акцизните стоки са придобити чрез покупка от лицето, подаващо
уведомлението)

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(предназначение на акцизните стоки – за частна колекция или за колекция, предполагаща продажба на акцизните стоки)

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Към уведомлението прилагам:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(копие на фактурата по т. 4, сертификат или друг документ, удостоверяващ възможната колекционерска стойност на акцизните стоки)

......................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.

Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“

§ 32. В приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:“ т. 8 се отменя.

2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“:

а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

в) точка 12 се отменя;

г) създават се т. 19 – 21:

„19. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

20. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона;

21. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.“;

д) след т. 21 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 19, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 33. В приложение № 5а се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „На основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издаден Лиценз за управление на данъчен склад № ........ / .........г., както следва:“ т. 8 се отменя.

2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“:

а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

в) точка 12 се отменя;

г) създават се т. 20 – 22:

„20. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

21. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона;

22. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.“;

д) след т. 22 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 20, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 34. В приложение № 5б думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 35. В приложение № 5г думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 36. В приложение № 6 се правят следните допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

2. В т. 3 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

3. Създава се т. 7:

„7. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:

а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или

б) след проведена публична продан, или

в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1.“

4. След т. 7 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 2 и 3, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 37. В приложение № 6а думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 38. В приложение № 7a, в подразделението „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните допълнения:

1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

2. Създава се т. 10:

„10. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 57б, ал. 6, т. 10 от закона.“

3. След т. 10 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 39. В приложение № 7б думите „Точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на компетентното митническо учреждение се извършват продажби на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“ се заменят с „Точно местонахождение на обекта или мрежата, от който/която се извършват продажби на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“ и думите „(само за лицата по чл. 57б, ал. 2 ЗАДС)“ се заличават.

§ 40. В приложение № 7в, в подразделението „Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС:“ се правят следните допълнения:

1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

2. След т. 10 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 41. В приложение № 7г се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „На основание чл. 57в, ал. 1 ЗАДС моля да бъда регистриран като регистриран получател. Предоставям Ви следната информация:“ т. 4 се отменя.

2. В подразделението „Прилагам следните документи:“:

а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

в) точка 8 се отменя;

г) след т. 11 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 42. В приложение № 7е се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „На основание чл. 57д, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на регистриран получател № ............, както следва:“ т. 4 се отменя.

2. В подразделението „Прилагам следните документи:“:

а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

в) точка 8 се отменя;

г) след т. 12 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 43. В приложение № 7ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „Моля да ми бъде разрешено да получа еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като Ви предоставям следната информация:“ т. 4 се отменя.

2. В подразделението „Прилагам следните документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):“ думите „съгласно чл. 58а, ал. 1“ се заменят със „съгласно чл. 58а, ал. 2“ и се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“;

в) точка 9 се отменя;

г) след т. 12 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 44. В приложение № 7и се правят следните изменения:

1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 58г, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) предоставям следната информация:“ т. 5 се отменя.

2. В подразделението „Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните документи:“ т. 6 се отменя.

3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 45. В приложение № 7л се правят следните изменения:

1. В подразделението „На основание чл. 58ж, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач № ............, както следва:“ т. 5 се отменя.

2. В подразделението „Съгласно чл. 58г, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ т. 6 се отменя.

3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 46. В приложение № 7п се правят следните изменения и допълнения:

1. В подразделението „На основание чл. 66, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 49а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) Ви уведомявам за необходимостта от съхранение/дообработка на акцизни стоки с начислен/заплатен акциз в данъчен склад с идентификационен номер ................................, като Ви представям следната информация:“ се създава т. 7:

„7. номер и дата решението за прекратяване на Лиценз № ... за управление на данъчен склад, в случай че не е приложено копие на решението.“

2. В подразделението „Прилагам следните документи:“ т. 3 се отменя.

§ 47. В приложение № 7у в таблицата накрая се създава нов ред:

Е018

Е

litre

Енергийни продукти с кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85

 

§ 48. В приложение № 10 след думите „Обща сума на акциза:“ в скоби се добавя „(попълва се само за алкохолните напитки)“, а думите „Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се попълват за тютюневи изделия“ се заменят с „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 14 се попълват за тютюневи изделия.

В случаите, когато искането се подава от вносител на цигари, се попълват всички колони.“

§ 49. В приложение № 11 след думите „Обща сума на акциза:“ в скоби се добавя „(попълва се само за алкохолните напитки)“, а накрая се добавя:

„Забележка:

1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.

2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и 17 се попълват за тютюневи изделия.

3. В случаите, когато приемно-предавателният протокол се съставя във връзка с подадено искане от вносител на цигари, се попълват всички колони.“

§ 50. В приложение № 11а накрая се добавя:

„Забележка:

I. Случаите, когато описът се подава за връщане на бандероли, които не са облепвани върху акцизни стоки.

1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.

2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 и 19 се попълват за тютюневи изделия.

II. Случаите, когато описът се подава за бандероли, които ще се бракуват.

1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.

2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 и 19 се попълват за тютюневи изделия.

III. В случаите по т. I и II, когато описът се подава от вносител на цигари, се попълват всички колони.“

§ 51. В приложение № 12 след думите „Обща сума на акциза:“ в скоби се добавя „(попълва се само за алкохолните напитки)“, а накрая се добавя:

„Забележка:

1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.

2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, и 17 се попълват за тютюневи изделия.

3. В случаите, когато констативният протокол се съставя във връзка с връщани бандероли от вносител на цигари, се попълват всички колони.“

§ 52. В приложение № 12а накрая се добавя:

„Забележка:

1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.

2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 и 17 се попълват за тютюневи изделия.

3. В случаите, когато протоколът за бракуване се съставя във връзка с бракуване на бандероли от вносител на цигари, се попълват всички колони.“

§ 53. В приложение № 12в, в указанията за попълване думите „За тютюневи изделия се попълват задължително колони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17“ се заменят със: „За тютюневи изделия в т. 1, 2, 4, 5, 9 и 10 не се попълват колони 4, 9, 10, 11, 12 и 14.

За цигарите в т. 8 не се попълва колона 4.

Вносителите на цигари попълват всички колони.“

§ 54. В приложение № 14, в т. 2.4а от обяснителните бележки накрая се добавя „или кубичен метър“.

§ 55. В приложение № 17аб, в таблицата се правят следните изменения:

1. В колона втора на първия ред думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.

2. Числата „2710 12 51“ и „2710 12 59“ се заменя с числото „2710 12 50“.

3. За код по КН 3826 00 90 числото за код на АП „E910“ се заменя с числото „E920“.

4. За кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85 числото за код на АП „E920“ се заменя с числото „E018“.

5. Да се добави към кодове по КН 3824 99 92*, 3824 99 93**, 3824 99 96*** числото „3824 99 86“.

§ 56. В приложение № 17в се правят следните допълнения:

1. В т. 5 и 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

2. След т. 9 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5 и 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

§ 57. В приложение № 19а се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“.

2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

3. След т. 10 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6 и 7, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

4. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 58. В приложение № 19в се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“.

2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

3. В т. 11 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.

4. След т. 12 се добавя:

„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6, 7 и 11, в случаи на непредставяне на копия от същите:“.

5. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.

§ 59. Навсякъде в правилника думите „началника на компетентното митническо учреждение“, „началникът на митницата“, „началника на митницата“, „началникът на компетентната митница“, „началника на компетентната митница“, „началникът на съответната митница“, „началника на съответната митница“, „митница“ и „митницата“, „компетентната митница“, „териториално митническо управление“ и „ТМУ“ се заменят съответно с „директора на компетентната териториална дирекция“, „директорът на териториалната дирекция“, „директора на териториалната дирекция“, „директорът на компетентната териториална дирекция“, „директора на компетентната териториална дирекция“, „директорът на съответната териториална дирекция“, „директора на съответната териториална дирекция“, „териториална дирекция“, „териториалната дирекция“, „териториално управление“ и „ТУ“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 60. Получените бандероли с изписана върху тях продажна цена, които са заявени до 19 април 2019 г., се отчитат по реда, определен до влизането в сила на този правилник, като в случаите на липси на бандероли с изписана върху тях продажна цена:

1. за цигарите – пропорционалният акциз се изчислява по цената, изписана върху съответния бандерол;

2. за останалите тютюневи изделия – акцизът се изчислява в зависимост от опаковката, за която са получени бандеролите.

§ 61. Параграфи 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, § 22, т. 3, § 48, 49, 50, 51, 52 и 53 влизат в сила от 20 май 2019 г., § 10 и 18 влизат в сила от 1 юли 2019 г., а § 47, 54 и 55 влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Източник: ДВ