Вие сте тук

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18 - ДВ, бр.26/29.03.2019 г.

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18

Промените в Наредба Н-18, с които търговците, използващи СУПТО, получават отсрочка за регистриране на касовите апарати до 30 септември 2019 г., са обнародвани в Държавен вестник, бр.26 от 29.03.2019 г.

Пълният тексст на нормативния акт съдържа е цитиран по-долу:


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:

„(1) За целите на тази наредба „фискално устройство“, „търговски обект“, „интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“, „краен потребител“, „краен разпространител“, „фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон)“, „касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон)“, „софтуер за управление на продажби в търговски обект“, „производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“, „разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“, „електронен магазин“ са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 69, 70, 84, 85, 86 и 87 от допълнителните разпоредби и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).“

§ 2. В чл. 3 се създава ал. 16:

„(16) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.“

§ 3. В чл. 8, ал. 3, в основния текст накрая се добавя „на технически носител“.

§ 4. В чл. 10, ал. 7 се създават изречения второ и трето: „Междуведомствената комисия определя за всеки производител/вносител на фискални устройства (ФУ) от одобрен тип уникален идентификатор от две букви на произведените/внесените от него ФУ и уникален двуцифрен идентификатор на модулите ФП. Националната агенция за приходите води списък на уникалните идентификатори на производителите/вносителите.“

§ 5. В чл. 14 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на експертиза на ЕСФП, която се извършва на мястото на експлоатация в обекта.“ и се създава изречение трето: „Експертизата на ЕСФП се извършва от Българския институт по метрология в присъствието и съдействието на производителя на ЕСФП, лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП и на средствата за измерване, включени в състава й, както и страната, поискала експертизата.“

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „а за ЕСФП е до 7 работни дни, считано от датата на уведомяване на Българския институт по метрология“.

3. В ал. 5:

а) в т. 2 след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „при ЕСФП и адрес на обекта“;

б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „опис на средствата за измерване и други устройства, включени в състава на ЕСФП“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) Заключението за експертиза на ЕСФП се изготвя в четири еднообразни екземпляра и в 3-дневен срок от съставянето му се изпраща на органите на НАП, производителя на ЕСФП и страната – възложител.“

§ 6. В чл. 15, ал. 1, т. 13 думите „чл. 46а“ се заменят с „чл. 49а“.

§ 7. В чл. 16а, ал. 4 след думите „се извършват“ се добавя „при започване на дейност в обект“.

§ 8. В чл. 17, ал. 1, в т. 1 думите „часа и минутата“ се заменят с „часа, минутата и секундата“.

§ 9. В чл. 20, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. по инициатива на лицето по чл. 3 в случаите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 10. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:

„(3) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ производителят/вносителят издава дубликат на паспорта на ФУ в 3-дневен срок от постъпване на искане за издаването му от лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.“

§ 11. В чл. 22, ал. 2, изречение трето в началото се добавя „При смяна на КЛЕН“.

§ 12. В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 се създава изречение четвърто: „При продажби от лице по чл. 3, ал. 16 фискалният/системният бон може да се генерира в електронен вид, като се изпраща на електронен адрес на клиента.“

2. В ал. 4, в изречение второ след думата „отпечатана“ се поставя наклонена черта и се добавя „генерирана в електронен вид“.

§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 8 накрая се добавя „и начин/и на плащане“.

2. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) При продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3.

(8) Фискалният/системният бон в електронен вид съответства на образеца съгласно приложение № 1, раздел V и съдържа всички реквизити по ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого.“

§ 14. В чл. 31 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думата „съдържа“ се добавя „най-малко“ и думите „т. 1 – 9“ се заменят с „т. 1 – 11“.

2. Създава се ал. 2а:

„(2а) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3.“

§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 4 думите „Алинея 1 и 2 не се прилагат“ се заменят с „Алинея 1 не се прилага“.

§ 16. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 6:

„6. при нефункциониране на фискалното устройство поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера.“

§ 17. В чл. 38, ал. 4 след думите „автомати на самообслужване“ се добавя „и при продажби само чрез електронен магазин“.

§ 18. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, изречение последно след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операции“.

2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като същите се отпечатват като служебен бон“.

§ 19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 5 – 7 се изменят така:

„(5) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31.

(6) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:

1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;

2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;

3. непосредствено след действията по т. 1 и 2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 – 3.

(7) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл. 3 оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава:

1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;

2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция.“

2. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) В случаите по ал. 7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края на работния ден.

(9) Редът по ал. 5 – 8 се прилага и при възстановяване работата на ИАСУТД.“

§ 20. В чл. 45, ал. 7, т. 4 накрая се поставя наклонена черта и се добавя „вносителя“.

§ 21. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато в търговски обект се използва софтуер за управление на продажби, чрез който се управляват продажби на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или Индивидуалния договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване, и когато с този софтуер не се управляват други продажби, същият трябва да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29.“

§ 22. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се правят следните допълнения:

а) в т. 2 накрая се добавя „в частта, свързана с функционалността за управление на продажбите и с реализацията на изискванията на приложение № 29“;

б) в т. 3 накрая се добавя: „когато информацията, съдържаща се в експортираните от изпълнимия файл таблици, представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (ОВ, L119 от 4 май 2016 г.) или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, при експорта тези данни не се извличат“;

в) създават се т. 5 и 6:

„5. за софтуери по чл. 52а, ал. 2, които се предоставят като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни.

6. изискването на т. 3 не се отнася за софтуери по чл. 52а, ал. 2.“

2. В ал. 4 след думите „ал. 2“ се добавя „и свързана с управлението на продажбите или изискванията на приложение № 29“.

3. Създава се ал. 4а:

„(4а) В случаите на ал. 3 и 4, когато промяната се отнася само до функционалност и структура на БД, свързани с изискванията за подаване на информация към НЗОК, декларация за тези промени, направени през календарната година, се подава еднократно до 28 февруари на следващата година.“

4. В ал. 5, изречение първо думите „В 7-дневен срок“ се заменят с „В срок от 7 работни дни“, а в изречение трето думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в срок от 7 работни дни“.

5. Създава се ал. 10:

„(10) Изискванията по ал. 7 и 8 не се отнасят за софтуери по чл. 52а, ал. 2.“

§ 23. В чл. 52д ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), при поискване от орган по приходите в хода на производства по глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до „одиторския профил“ на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице. Когато информацията представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, тези данни не се предоставят.“

§ 24. В чл. 52е се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „пакет на“ се добавя „версията/версиите на“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случай че в хода на възложена експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 1 или в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на включен/и в публичния списък версия/версии на софтуер с изискванията на приложение № 29, Националната агенция за приходите предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка.“

§ 25. В чл. 52ж се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „заличаване на“ се добавя „версията/версиите на“.

2. В ал. 2 след думата „използващи“ се добавя „версията/версиите на“ и думите „чл. 53з“ се заменят с „чл. 52з“.

3. В ал. 3 след думата „използващи“ се добавя „версията/версиите на“ и думите „чл. 53з“ се заменят с „чл. 52з“.

§ 26. В чл. 52з се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект с изключение на софтуер по чл. 52а, ал. 2.“

2. Създава ал. 6:

„(6) Алинеи 1 и 2 не се отнасят за подаване на информация за използването на софтуер по чл. 52а, ал. 2.“

§ 27. В чл. 52к ал. 2 се изменя така:

„(2) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване от орган по приходите в хода на производства по глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс да осигурят достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.“

§ 28. В чл. 52м се правят следните допълнения:

1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „което се отразява в поддържания от Националната агенция за приходите публичен списък“.

2. Създават се алинеи 5 – 8:

„(5) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал. 1 – 4. Списъкът съдържа данни съгласно приложение № 36.

(6) При установяване на несъответствия с изискванията за подаване на информация съгласно приложение № 33 лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствия в подадената информация съгласно приложение № 33 в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.

(7) Когато в хода на контролно производство се установи подаване на непълна или невярна информация по ал. 1 или 3, лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствията в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.

(8) За заличаването се издава акт от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите, който подлежи на обжалване по реда на чл. 52ж.“

§ 29. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в Българския институт по метрология писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от пълно техническо и функционално описание на системата на български език. За удостоверяване на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 2, т. 3 БИМ изисква и получава по служебен път информация от Българската агенция за инвестиции или от друг компетентен орган.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Българският институт по метрология уведомява по електронен път Централното управление на Националната агенция за приходите, като изпраща писмената заявка-декларация от лицето по чл. 6 и пълното техническо и функционално описание на системата в тридневен срок от датата на подаване на заявката.“

3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) След одобряване на ИАСУТД в Българския институт по метрология се предоставя технически носител, съдържащ програмата за управление на продажбите на ИАСУТД. След одобряване на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 в 7-дневен срок от издаване на свидетелството за одобрен тип лицето предоставя в Българския институт по метрология график за въвеждане в експлоатация на ИАСУТД във всеки обект от мрежата от търговските си обекти. В тридневен срок от получаване на графика Българският институт по метрология го изпраща в Централното управление на Националната агенция за приходите по електронен път.“

5. Създава се ал. 8:

„(8) Програмна модификация на ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 се одобрява след извършване на функционални изпитвания в реални условия в един търговски обект, а на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 – на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип от комисията по чл. 10, ал. 5. След одобряване на ИАСУТД в 7-дневен срок от издаване на свидетелството за одобрен тип лицето предоставя в Българския институт по метрология график за инсталиране на одобрената програмна модификация на ИАСУТД и въвеждане в експлоатация на ИАСУТД във всеки обект от мрежата от търговските си обекти. В тридневен срок от получаване на графика Българският институт по метрология го изпраща в Централното управление на Националната агенция за приходите по електронен път.“

§ 30. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІ се правят следните допълнения:

а) в т. 4, буква „г“ думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“;

б) в т. 8, буква „а“ думите „часа и минутата“ се заменят с „часа, минутата и секундата“;

в) в т. 9, изречение първо думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“, а в изречение второ накрая думите „час, минута“ се заменят с „час, минута и секунда“.

2. В раздел ІІІ се правят следните допълнения:

а) в т. 3, буква „б“ думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“;

б) в т. 6 думите „часа и минутата“ се заменят с „часа, минутата и секундата“.

3. В раздел ІІІа:

а) в т. 2 буква „б“ се изменя така:

„б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана, или не; при продажби на стоки и услуги фискалните устройства за електронни магазини съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо дали е отпечатана или не“;

б) в т. 15, изречение първо след думата „минута“ се поставя запетая и се добавя „секунда“, а в изречение второ накрая думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“;

в) в т. 16, изречение трето накрая думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“.

4. В раздел ІІІб, т. 1, буква „е“, трети булет, след думите „фискални бонове“ се добавя „регистриращи продажби/сторно операции“.

5. В раздел V букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ и „з“ се изменят така:

„а) СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН

standarten

* При стандартен фискален бон се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.

* Забележка. Уникален номер на продажба (УНП) се отпечатва само при работа на фискално устройство със софтуер за управление на продажби.

* Забележка. Допустимо е при отпечатване на фискален/системен бон сумите за отстъпки и/или корекции да бъдат визуализирани с отрицателен знак, но сумите по тях се натрупват в регистрите с положителен знак.

standarten

б) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН

storno

в) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН

razshiren fiskalen bon

 

*Забележка. При извършване на продажба може да се издава фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).

г) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН

       

 

 

*Забележка. При извършване на сторно операция може да се издава сторно фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).
д) извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) – пуска се с клавиш ТL с ключ Х 

 

 

 

 

е) извеждане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет) – пуска се с клавиш ТL с ключ Z

ж) извеждане на детайлен отчет на ФП за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата крайна дата

з) извеждане на съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:

кодиращ ключ

Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD

начална дата/крайна дата

6. В раздел V се създават букви „аб“, „ав“, „аг“, „ад“ и „ае“:

„аб)

СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

„ав)

СТАНДАРТЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПОКУПКА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПОКУПКА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

 

„аг)

СЛУЖЕБЕН БОН ЗА ВЪВЕДЕНИ/ИЗВЕДЕНИ СУМИ

 

* Когато се извеждат пари от касата на ФУ, текстът трябва да бъде „Служебно изведени.“

„ад)

ДУБЛИКАТ НА ФИСКАЛЕН/СИСТЕМЕН БОН

* В случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всеки фискален/системен бон, означен с надпис „ДУБЛИКАТ“, отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина, като издаденият дублиращ бон е служебен бон.

* При отпечатване на дубликат на системен бон няма данни за № на фискална памет.

* QR кодът на дубликата се формира от елементите на оригиналния фискален/системен бон.“

„ае)

КОПИЕ НА ФИСКАЛЕН/СИСТЕМЕН БОН ОТ КЛЕН

* При разпечатване на копие на системен бон от КЛЕН, издаден от ИАСУТД, не се съдържат данни за № на фискална памет. Отпечатаният документ е с надпис „СИСТЕМЕН БОН – КОПИЕ“.“

7. Създава се раздел VІб:

„VІб. Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин

1. Фискално устройство за електронен магазин трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.

2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител с изключение на изискването за отпечатване.

3. Фискално устройство за електронен магазин трябва да осигурява запис в КЛЕН и на генериран в електронен вид фискален бон. Тази функционалност е разрешена само за фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.

4. В КЛЕН трябва да може да се разграничава издаден фискален бон на хартиен носител и фискален бон, генериран в електронен вид.

5. Фискалният бон, който се генерира в електронен вид, трябва да бъде четим, да отговаря на хартиения образец и да съдържа реквизитите по чл. 26 с изключение на графично фискално лого.“

8. В раздел VІІ се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1.6 буква „б“ се изменя така:

„б) индивидуален номер на системата – бук­вено-цифров идентификатор, като цифрите означават номера на обекта, а буквите – типа на системата; документите за продажба завършват с надпис „СИСТЕМЕН БОН“.“;

б) в т. 2.4 се създава изречение второ: „Данните за дата са във формат ДД-ММ-ГГГГ, а за час – ЧЧ:ММ:СС“;

в) в т. 3.3 се създава изречение пето: „Когато връзката между ДТ и ИАСУТД прекъсне, ИАСУТД се блокира.“;

г) в т. 4.4 се създават изречения второ и трето: „Системен бон, разпечатан от КЛЕН, има надпис „СИСТЕМЕН БОН – КОПИЕ“. Служебен бон, разпечатан от КЛЕН, има надпис „СЛУЖЕБЕН БОН – КОПИЕ.“;

д) в т. 4.14, изречение трето накрая думите „час и минута“ се заменят с „час, минута и секунда“.

§ 31. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел І, т. 3 се създава изречение второ: „Данните за дата са във формат ДД- ММ-ГГГГ, а за час – ЧЧ:ММ:СС.“

2. В раздел VI:

а) в буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „като отпечатаният документ има надпис „СЛУЖЕБЕН БОН“;

б) буква „ж“ се изменя така:

„ж) създава се контролно число на управ­ляващия софтуер, което, сумирано с контролното число на ФПр, формира идентификатор на ЕСФП, който се визуализира в менюто с обща информация за ЕСФП и се отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните числа ЕСФП се блокира; контролното число на управляващия софтуер и идентификаторът на ЕСФП се формират чрез стандартни алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, SHA-256 при приключване на изпитването на системата в БИМ; в управляващия софтуер на ЕСФП се обособява модул, наречен „Касов модул“, който се отнася до фискалните функции на системата – управление на ФПр, продажби, регистрация, дерегистрация, промяна на данни, доставки, и на негова база се формира контролното число на управляващия софтуер;“.

§ 32. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста под заглавието думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

2. В т. 3 след абревиатурата „ФПР“ се поставя запетая и се добавя „ФУВАС“, абревиатурата „ПСФП“ се заменя с „ЕСФП“ и думите „интегрирана автоматизирана система“ се заменят с „ИАСУТД“.

3. В т. 5 думите „на разход“ се заличават, а след думата „нивомерна“ се добавя „измервателна“.

4. Думата „печат“ се заличава.

5. След т. 6 преди „заявител“ се добавя:

„КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:

? Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

? Желая да получавам резултатите от услугата чрез лицензиран пощенски оператор.“

§ 33. В приложение № 4 на ред „Фискално устройство тип“ след абревиатурата „ФПР“ се поставя запетая и се добавя „ФУВАС“.

§ 34. В приложение № 6, т. 3 след ред „№ на свидетелство за одобрен тип ....................“ се добавя ред „Регистрационен номер на ЕСФП (FDRID) ..............................“.

§ 35. В приложение № 17, раздел І се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите „фис­калните устройства“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“.

2. В т. 13 и 13а преди ред „Дата и час на изпращане на фискалния бон“ и в т. 14 и 14а преди ред „Дата на изпращане на системния бон“ се добавя нов ред:

СИМ карта ID

IMSI

Символен

 

Да

 

3. В т. 13 и 14 на ред „Сума отстъпки“, в колона „XML елементът“ „SD“ се заменя с „SumD“.

§ 36. В приложение № 18а, в изречение първо след думите „текста „ФИСКАЛЕН БОН“/„СИСТЕМЕН БОН“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите на издаване на ДУБЛИКАТ на фискален/системен бон непосредствено преди текста „СЛУЖЕБЕН БОН“.

§ 37. В приложение № 24   ред „в качеството си на ........................................ на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт …….…………………“ се изменя така „в качеството на представляващ/упълномощено лице на .................................................“

§ 38. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 17 накрая се добавя:

„Не се изисква достъп до архивните данни в случаите, в които създаваната чрез софтуера информация се съхранява в текущата база данни в посочените срокове.“

2. В т. 18.2 накрая се добавя:

„Допуска се позиции „Платена сума без ДДС – в лв.“ и „ДДС – сума в лв.“ да се обединят в една позиция – „Платена сума – в лв.“.

3. В т. 18.9, второ и трето тире думите „идентификатор (ЕИК, друг), имена“ се заменят с „ЕИК, наименование“.

§ 39. В приложение № 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3, букви „а“ и „б“ накрая думите „наличие на регистрация по ЗДДС“ се заличават.

2. В т. 4.1:

а) на ред „оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес“ думата „адрес“ след думите „държава на установяване“ и запетаята след нея се заличават;

б) накрая се създават редове:

„име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата;

уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги.“

3. В т. 4.2.1 в буква „а“:

а) на ред „за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ думите „седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ се заличават;

б) ред „за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ се изменя така:

 „за ФЛ: имена и адрес;“.

4. В т. 4.2.2, буква „Б“, буква „а“:

а) на ред „за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ думите „седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ се заличават;

б) ред „за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;“ се изменя така „за ФЛ: имена и адрес;“.

5. Навсякъде в приложението след думите „електронен адрес“ се добавя „за кореспонденция“.

§ 40. В приложение № 35 се правят следните изменения:

1. В т. 5 на ред „за производители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер;“ след думите „държава на установяване“ думата „адрес“ и запетаята след нея се заличават.

2. В т. 6, подточка 6.1 на ред „за разпространители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер.“ след думите „държава на установяване“ думата „адрес“ и запетаята след нея се заличават.

§ 41. Създава се приложение № 36 към чл. 52м, ал. 5:

„Приложение № 36  към чл. 52м, ал. 5

Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52м, ал. 1

1. Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Когато се използва онлайн платформа: уеб адрес на онлайн платформата; уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги; име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата.

4. Вид на продаваните стоки/услуги.

5. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

Ø за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка;

Ø за ФЛ: име, фамилия, адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

6. Дата на подаване на информацията за електронния магазин в НАП.

7. Дата на акта на НАП за заличаване на електронния магазин от публичния списък.

8. Дата на подаване на информация в НАП за прекратяване на дейността на електронния магазин.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 42. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.) в § 32 от преходните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след абревиатурата „ЗДДС“ се добавя „и не използват софтуер за управление на продажби“.

2. В ал. 2 след абревиатурата „ИАСУТД“ се добавя „и лицата, използващи софтуер за управление на продажби“.

§ 43. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 71:

а) в ал. 1 след абревиатурата „ЕСФП“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след абревиатурата „ИАСУТД“ се добавя „и софтуер за управление на продажби“;

б) в ал. 3 след думите „ал. 1 и 2“ се добавя „и неизползващи софтуер за управление на продажби“.

2. В § 73, ал. 1 и 2 думите „30 юни 2019 г.“ се заменят с „30 септември 2019 г.“.

3. В § 74, ал. 2 думите „31 март 2019 г.“ се заменят с „30 септември 2019 г.“.

4. В § 75:

а) в ал. 1 думите „31 март 2019 г.“ се заменят с „30 септември 2019 г.“, думите „приложение № 33“ се заменят с „приложение № 32“, а думите „31 май 2019 г.“ се заменят с „30 ноември 2019 г.“;

б) в ал. 2 думите „30 юни 2019 г.“ се заменят с „30 септември 2019 г.“, думите „приложение № 33“ се заменят с „приложение № 32“, а думите „31 август 2019 г.“ се заменят с „30 ноември 2019 г.“.

5. В § 76, ал. 2 думите „тримесечен срок“ се заменя с „шестмесечен срок“.

§ 44. (1) Фискални устройства, които са произведени или са с доработен фърмуер в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.) и са одобрени от Българския институт по метрология към влизането в сила на тази наредба, се допуска да отпечатват образци на документи, отговарящи на образците на приложение № 1, раздел V до влизането в сила на тази наредба.

(2) Одобрените до влизането в сила на тази наредба фискални устройства се допуска да поддържат формат за часа без секунди.

§ 45. В § 8, ал. 1 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 10 от 2019 г.) думите „31 март 2019 г.“ се заменят с „30 септември 2019 г.“.

§ 46. Параграф 59, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 83 от 2015 г.) се прилага за лицата по чл. 3 за всички изменения на наредбата по отношение на задълженията им, произтичащи от изискването за наличие на дистанционна връзка.

§ 47. Допуска се софтуери за управление на продажбите, включени в списъка по чл. 118, ал. 19 от Закона за данък върху добавената стойност до датата на влизането в сила на тази наредба, да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на изискванията на тази наредба.

§ 48. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 28, т. 2 и § 41, които влизат в сила от 1 май 2019 г.


Източник: ДВ