Вие сте тук

200 000 лв. праг за задължителна регистрация предлага проект за изменение на ЗДДС

Промени в ЗДДС са сред първите законодателни инициативи на новите народни представители. Два проекта са внесени за разглеждане в НС на 27 и 29.07.2021 г. Предлага се по-висок праг за задължителан регистрация по ДДС.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност	- 27.07.2021 г.

ЗИД на ЗДДС, внесен от депутати от парламентарната група на "ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!", предлага солидно увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС, като съгласно текста на законодателната инициатива настоящата граница от 50 000 лв. ще бъде повишена до 200 000 лв. Освен това 7-дневният срок за подаване на заявление след изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, се предлага да бъде удължен на 14 дни.

Другата предложена промяна е отпадането от нормативния акт на текстa на чл.6, ал. 3, т.1:

(3) За възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството, вноса или придобиването и е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност;

Предлага се да отпадне и разпоредбата на чл. 9, ал.3, т. 1, съгласно която:

(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;

Вторият законопроект със сигнатура 46-154-01-20/29.07.2021 г. е инициатива на депутати от ДБ и също предлага увеличаване на прага за регистрация по ДДС като мярка за облекчение на админисративната тежест за микро- и малки предприятия и физически лица, упражняващи независима икономическа дейност. Задължителната регистрация да е при достигане на облагаем оборот над 166 000 лв., предвижда проектът. В мотивите на вносителите е посочено още, че тази редакция в нормативния акт е в съответствие с планираните изменения в Директива 2006/112/EO, според които от 2025 г. ще има единен праг на облагаем оборот от 85 000 евро.

В законопроекта на ДБ е заложена и промяна в разпоредбите на чл. 118, касаещ правилата за отчитане на продажбите в търговските обекти. По-конкретно, със законопроекта се въвежда т.нар. отдалечена фискализация, позволяваща отчитане на продажбите чрез СУПТО в реално време и отпечатване на фискален бон, съдържащ всички изисквани реквизити, от устройство, различно от касов апарат, както и изпращането на дигитална касова бележка по електронен път.

Пълните текстове на законопроектите могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове по-долу.

Източник: НС