Вие сте тук

Два законопроекта предлагат удължаване на срока за ДДС ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и бебешки стоки

Срокът за прилагане на намалената ДДС ставка за ресторантьорски и кетъринг услуги, спортните зали, книгите и някои бебешки стоки като част от мерките за справяне с последиците от пандемията от Covid-19 изтича на 31 декември. Удължаването му изисква промени в ЗДДС, два законопроекта са внесени за гласуване в НС на 22.12. 2021 г.

* Актуализирано - 23.12.2021 г.  и 31.12.2021 г.  Прието е удължаването на срока за прилагане на редуцираната ДДС ставка от 9 % до 31 декември 2022 година.

 

Два законопроекта предлагат удължаване на срока за ДДС ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и бебешки стоки

Законодателните инициативи са на представители на ГЕРБ и ИТН. Двата законопроекта са внесени за гласуване на 22.12.2021 г.. За да продължи да се прилага намалената данъчна ставка от 9 % и след 1 януари, гласуването на промените в ЗДДС на първо и второ четене трябва да стане в рамките на един ден - 23 декември, или пък депутатите да работят извънредно между коледните и новогодишните празници.

От ИТН предлагат срокът за облагане с редуцираната ставка на ресторантьорски и кетъринг услуги (без спиртни напитки), туристически услуги, услуги за използване на спортни съоръжения, книги, бебешки храни и хигиенни артикули да бъде удължен до прекратяване на извънредната епидемична обстановка в страната. 

Проектът на ГЕРБ предвижда намалената ставка като част от антикризисните мерки за преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19 да се прилага до края на 2022 г.

Текстовете на двата законопроекта са достъпни в интернет страницата на НС, както и в прикачените файлове по-долу.

Междувременно от брашови организации в туристическия сектор апелират диференцираната ставка от 9% ДДС за хотели и ресторанти да се прилага перманентно, а не само при извънредни обстоятелства.

Източник: НС


* Актуализирано - 23.12.2021 г.  и 31.12.2021 г. 

* С две последователни четения в рамките на последния си работен ден за 2021 г. новоизбраните депутати приеха удължаването на срока за прилагане на редуцираната ДДС ставка от 9 % до 31 декември 2022 година. Законът за изменение на Закона за данък върху добавената стойност е обнародван в бр.111 на ДВ от 31.12.2021 г. Текстът на нормативния акт е цитиран по-долу:

ЗАКОН

за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)

 

§ 1.В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 55 от 2020 г.) в § 4 от заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.

§ 2.В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от 2021 г.) в § 70 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.

Заключителни разпоредби

§ 3.В Закона за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.

§ 4.Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 23 декември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Източник ДВ