Вие сте тук

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 2014 г.

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 2014 г.

Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България 

Въведен е фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, който се осъществява на територията на цялата страна от органи по приходите, оправомощени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. 

Със Заповед № ЗМФ-4/02.01.2014 г. на министъра на финансите е утвърден списъкът на стоките с висок фискален риск (плодове и зеленчуци, месо, захар, мляко, слънчогледово олио, брашно и други). Заповедта е публикувана на интернет страниците на Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. 

На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване на стоката – територията на страната, територията на друга държава-членка на ЕС или трета страна. Фискалният контрол обхваща вътреобщностните придобивания на стоки, вътреобщностните доставки на стоки, стоките преминаващи през територията на страната от една държава-членка за друга държава-членка и доставките във вътрешността на страната. Фискалният контрол не се прилага по отношение на стоките под митнически режим. 

Процедурата по извършване на фискален контрол, включва следните действия на органите по приходите: спиране на транспортно средство с товароносимост над 3 тона със стоп-палка на фискален контролен пункт, проверка дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, проверка на самоличността на водача и на лицата, придружаващи стоката, проверка на документите, придружаващи стоката, поставяне на технически средства за контрол на транспортно средство, превозващо стока с висок фискален риск, отстраняване на поставените технически средства за контрол на мястото на получаване на стоката, проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаване по вид и количество. 

Облекчен режим за отсрочване и разсрочване на данъчни и осигурителни задължения 

Предоставена е възможност за отсрочване и разсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при облекчени условия, за по-дълъг период и в по-голям размер – целта е да се улеснят лицата във временно финансово затруднение и същите да могат да обслужват както текущите си задължения за данъци и осигуровки, така и задълженията за данъци и осигуровки, на които сроковете за плащане са изтекли и за които има издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. Задълженията за данъци и осигурителни вноски, включени в разрешението за разсрочване, ще се плащат по предварително определен погасителен план, а при разрешението за отсрочване към определен падеж, ведно с дължимите лихви за забава (законната лихва). 

Процедура за административно сътрудничество 

Регламентирано е практическото прилагане на процедурата за административно сътрудничество на Република България с другите-държави членки на ЕС, съгласно Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, въведена в националното законодателство от 1 януари 2013 г. 

Пълният текст на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс можете да намерите тук.


Източник: http://www.minfin.bg

Сваляне на прикачените файлове: