данъчно законодателство - тема

На второ четене: 9% ДДС за доставката на храна по домовете от 1 декември 2020 г.

Промените в данъчното законодателство, заложени пакетно в Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, окончателно са приети на второ четене. Според окончателния текст на нормативния акт ДДС...

промените в данъчното законодателство

Текстът на нормативния акт е цитиран по-долу: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007...

БСК публикува становище по законопроекта

След като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува...

Правителството одобри предложения в ЗИД на ЗКПО пакет от промени в данъчното законодателство

Проектът за промени в ЗКПО, в който се предвиждат изменения и на редица други данъчни закони, получи одобрението на правителството, съобщава се в прессъобщение на институцията за взетите...

Промените в ЗКПО са обнародвани в ДВ

Пакетът от промени в данъчното законодателство, повторно приет на 22 ноември 2018 г. след президентското вето върху някои от текстовете в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане...

Проектът за промени в данъчното законодателство получи одобрението на МС

Проектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се предлага солиден пакет от промени в данъчното законодателство, получи одобрението на...

проект промени зкпо

Законопорект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходните и заключителните разпоредби на който за пореден път пакетно се променят разпоредбите и на...

Нови изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини

Нови изисквания към използвания в търговските обекти и електронните магазини софтуер за управление на продажбите се въвеждат с допълнения в текста на Закона за данък върху добавената...

Електронните данъчни декларации няма да са задължителни за физическите лица, фирмите ще декларират данъци само онлайн от 2018 г.

От пакета с промени в данъчното законодателство за 2017 г. ще отпадне задължителното подаване на данъчните декларации на физическите лица по електронен път.  Бизнесът получава година...

Над 200 са промените в данъчно-осигурителното законодателство на страната ни за периода 2010 - 2015 г.

Законът за ДДС е променян 22 пъти през последните 6 години, 14 от които чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони. 8 са приетите и влезли в сила  ЗИД на ЗДДС. Това са част...

Ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за някои пътни превозни средства ще иска България от ЕК

Финансовият министър е упълномощен днес да подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на...

Ограничения в приспадането на данъчен кредит за пътни превозни средства ще поиска България от ЕК

България ще изготви искане за дерогация до Европейската комисия, в което ще предложи да бъде ограничено правото за приспадане на данъчен кредит до 50 % за пътни превозни средства. Това...

Бизнес и счетоводни организации с общи искания за промени в нормативната уредба, засягаща "данък уикенд"

В обща декларация представителите на бизнеса в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ и съсловните организации на счетоводители и одитори отправиха искане към управляващите за спешна среща, на...

НАП публикува становище относно измененията и допълненията на ДОПК

В рубриката Становища, указания, наръчници  в итернет страницата на НАП е публикувано становище на изпълнителния директор на приходната агенция относно Закон за изменение и допълнение на...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2016 г.

Значителният брой промени в Данъчно-осигурителния процесулен кодекс, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени от НАП в резюмето на измененията в данъчното и осигурителното...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.

От 1 януари 2016 г. са в сила редица промени в данъчното и осигурителното законодателство. По-долу са цитирани обобщенията на НАП относно измененията в Закона за данък върху добавената...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2016 г. на множество промени в данъчното и осигурителното законодателство НАП публикува в интернет страницата си резюме на новостите в нормативните...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.

В публикуваното в интернет страницата на НАП резюме на новостите в данъчното и осигурителното законодателство, влизащи в сила от 1 януари 2016 г., е са обобщени и на промените в ЗДДФЛ. По-...

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет от НС на 20 ноември 2015 г. Обнародван е в Държавен вестник, брой 94 от 4.12.2015 г. и влиза в сила от...

Как ще бъде повишена събираемостта на приходите и ограничена сенчестата икономика според приетата от МС стратегия

В началото на седмицата управляващите одобриха Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за...

Готов е обединеният законопроект, обобщаващ приетите на първо четене предложенията за промени в ДОПК

Внесеният вчера, 6-ти октомври, за разглеждане в НС обединен законопроект за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е обобщение на приетите в началото на...

Закона за корпоративното подоходно облагане и редица изменения в други данъчни закони предлагат от МФ

От Министерство на финансите публикуваха на 12-ти септември за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С проекта за ...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Окончателният текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от НС на 25 ноември 2015 г., е обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 8.12....

България става част от международния обмен на информация по Закона FATCA

С подписаното днес от финансовия министър Владислав Горанов и посланикът на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс споразумение България става част от международния обмен на информация по Закона...

Страници