ДДС в Германия

За първи път данък върху добавената стойност е въведен в Германия през януари 1968 г. Системата за облагане с ДДС е част от общата европейска система. Данъкът се администрира от Министерството на финансите. 

Актуалният термин за този данък в Германия е Umsatzsteuer (UST), но първоначално се е наричал Mehrwertsteuer (MwSt) и е все още често се използва това име. Данък върху добавената стойност (ДДС) се дължи за всяка доставка на стоки или услуги в Германия, които са облагаеми доставки, извършени от данъчнозадължени лица в хода на тяхната стопанска дейност. Доставката не се ограничава до предоставянето на стоки и услуги чрез продажба, може да се прилага еднакво спрямо други форми на сделка.

ДДС ставки в Германия

С въвеждането на данъка върху добавената стойност през 1968 г. са дефинирани две данъчни ставки - стандартна и намалена, съответно в размер на 10% и 5%. Във времето те са повишавани постепенно, като последната промяна е на 1 януари 2007 г., когато са определени стандартна ДДС ставка от 19 % и намалена ставка от 7 % за някои стоки и услуги в категориите, изброени в Приложение III на Директивата за ДДС (с последните изменения чрез Директива 2009/47/EО).

С намалена ДДС ставка от 7 % се обалгат:

 • някои храни;
 • цветя (рязан цвят) и растения за декоративна употреба или като хранителен продукт;
 • водоснабдяване и обработка на отпадъци и отпадъчни води;
 • дърва за огрев и електроенергия;
 • медицинско оборудване за хора с увреждания;
 • социални услуги;
 • книги, вестници и списания (с изключение на тези, които не са на хартиен носител);
 • произведения на изкуството и колекционерски предмети. Считано от 1 януари 2014 г. намалената ставка се прилага само по отношение на вноса на произведения на изкуството и предметите за колекции и подлежи на допълнителни ограничения за доставката и придобиването на произведения на изкуството с търговска цел в рамките на Общността. 
 • настаняването в хотели;
 • транспорт на пътници;
 • входни такси за културни, забавни и спортни мероприятия и съоражения;
 • доставка на услуги от писатели, композитори и художествени изпълнители или на дължимите им хонорари.

За доставката на някои услуги се прилага нулева данъчна ставка. Такива са например:

 • трансграничния превоз на пътници с въздушен транспорт;
 • доставка, внос, ремонт и поддръжка на кораби и въздухоплавателни средства при определени условия;
 • доставката и вноса на злато за централните банки;
 • доставката на стоки и други услуги от Deutsche Bundesbahn и неговите дъщерни предприятия в определени места, като например синдикални централи и специфични железопътни линии към железопътни администрации, пребиваващи извън Германия.

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Германия:

Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 12 500 EUR

Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 100 000 EUR

В контекста на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия, по силата на която фирми, чиито продажби на облагаеми с ДДС стоки или услуги са под определен годишен лимит, са освободени от ДДС, считано от 01.04.2014 г. за Германия е определен такъв лимит в размер на 17 500 EUR.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.