ДДС в Литва

ДДС е въведен в Литва  на 1 май 1994 със Закона за данък добавена стойност № I-345, който остава в сила до 30 юни 2002 г. Новата версия на закона, регламентираща облагането след  01.07.2002 г. и включва ключови разпоредби от нормативната уредба на ДДС в европейския съюз.

Окончателното транспониране на европейското законодателство в областта на данък върху добавената стойност става с приетия на 15 януари 2004г и влизащ в сила от май същата година Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № IX-1960. Като цяло Литва е една от страните в ЕС с малко промени в размера на ДДС, с който се облагат доставките на стои и услуги в страната след въвеждането на налога.

ДДС ставки в Литва

В страната се прилагат стандартна и редуцирани ДДС ставки. Размерът на стандартната е 21 %.

Редуцирана ДДС ставка 9 % се прилага за:.

  • книги и периодични информационни издания; 
  • вестници и списания (с изключение на такива с еротична тематика);
  • услуги за превоз на пътници по редовни маршрути, както и превоз на пътнически багаж;
  • услуги за настаняване;
  • доставки на отоплителна енергия и топла вода за домакинствата.

С намалена ДДС ставка от 5 % се облагат:

  • техническа помощни средства за хора с увреждания и услугите по поддръжката им;
  • доставката на фармацевтични и медицински продукти на хора, които имат право на пълно или частично възстановяване на разходите за придобиване на тези стоки в съответствие със Закона за здравното осигуряване.

Актуалната информация за ДДС ставките в рамките на ЕС е достъпна ТУК.

Прагове за регистрация по ДДС

Данъчнозадължените лица, които извършват доставка на стоки или услуги в Литва, трябва да се регистрират като платци по ДДС и да изчисляват и внасят ДДС в държавния бюджет.

  • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 14 000 евро.
  • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 евро.

Данъчнозадълженото лице в Литва обаче не е необходимо да се регистрира по ДДС в случай че общата сума, получена от стоките и/или услугите, предоставени като част от обичайната стопанска дейност (с изключение на новите превозни средства, доставени в други държави-членки на ЕС), не надвишава 45 000 € през последните 12 месеца.

Справка за праговете за регистрация по ДДС в страните – членки на ЕС (актуална към април 2018 г.) може да бъде направена ТУК.